Giellaguovddáš

Rahpanáiggit: Mánnodagas - bearjadahkii: 10.00 - 15.00. Sierra bassebeivviid ii leat rabas. Skánik.
Mandag-fredag: 08:30-15:00
Stengt på bevegelige helligdager.

Gjennom språksenteret har vi kontinuerlig fokus på samiske språkspørsmål i regionen, og revitalisering av det samiske språk for fremtiden.

Barn som løper i skogen

Giellaguovddáš

Språksenteret arbeider med språkopplæring, oversettelser til samisk, samiske stedsnavn, og språkarena for barn, unge og voksne. Formålet er å fremme samisk språk i regionen og motivere til å snakke samisk.

Informasjon

13.november 2020 ble Bárru giellabáiki (samisk språkarena) formelt åpnet i sentrum av Suortá (Sortland) av daværende sametingspresident Aili Keskitalo, daværende prosjektmedarbeider på Bárru giellabáiki, Håvard Nija Lynghjem og styreleder Else Grete Broderstad. Ordfører Karl-Einar Nordlund deltok også på åpningen. Språkarenaen startet som et språkprosjekt i 2019 i samarbeid med Vesterålen og omegn sameforening med språkprosjektmidler fra Sámediggi (Sametinget) og Nordlándda fylka (Nordland fylke). Språkarbeidet er forankret lokalt og institusjonalisert som et språkkontor/språkarena i regionen under paraplyen Várdobáiki språksenter. Samisk språk er mer synliggjort og samisk språk og språkopplæring etterspørres mer og mer.

 

På Bárru giellabáiki arrangeres blant annet Stullan for barn og familier, språkkáfe, duodjikáfe hver torsdag, duodjetreff via sameforeningen en gang i måneden og samiskkurs via Várdobáiki språksenter.

Várdobáiki AS har virksomhetsområde i Sør-Troms og Nordre Nordland. Organisasjonens hovedformål er å videreføre samisk språk, historie, kultur og samfunnsliv i regionen.

 

Várdobáiki ble etablert i 2002 etter et langvarig arbeid i regi av plangruppen for Várdobáiki, som bestod av samiske organisasjoner og flere kommuner i regionen. Ved etablering bestod eiergruppen av kommunale andelseiere samt organisasjoner og privatpersoner. Ved omdanning til aksjeselskap i 2014 kom også Sametinget med på eiersiden.

 

Várdobáiki driver kulturhus med utleiefunksjoner, barnehage, museum, språksenter og tilrettelagte tiltak for eldre.

Várdobáiki etablerte et samisk stedsnavnutvalg i 2010. Dette har vært en pådriver for innsamling, registrering og normering av samiske stedsnavn i Várdobáiki senter sitt virkeområde. Utvalget fremmer forslag for vedtaksinstansene i samiske stedsnavnsaker. Utvalget er en pådriver for skilt med stedsnavn på samisk, både på veiskilt og andre offentlige steder. Utvalget er rådgiver, fag- og høringsinstans, og samarbeidspartner for offentlige og private organisasjoner i samiske stedsnavnsaker i Várdobáiki samisk senter sitt virkeområde. Utvalget virker også som referansegruppe for spesielle stedsnavnsprosjekt ved Várdobáiki. Det er Várdobáikis styre som oppnevner utvalgets medlemmer etter forslag fra lokale sameforeninger.

Språkarenaer er særdeles viktige i områder hvor samisk språk er i en minoritetssituasjon. Várdobáiki har over tid etablert språkarenaer for ulike målgrupper. Målsettingen er arenaer hvor samisk språk høres, sees og snakkes. Sámásteaddji, giellaguossi og giellabeassi er viktige språkarenaer, og i tillegg arrangeres også:

 

Stullan
En språkarena med hovedsaklig samiskspråklige barn og familier som målgruppe. Stullan er et fritidstilbud der samisk språk sees, høres og snakkes i en leken setting. Det arrangeres Stullan 3-5 ganger i året med ulike temaer som samisk teater, samiske fortellinger, samisk mattradisjoner, og fjelltur til Vilgesvárri.

 

Várdobiegga sangkor
Det samiske koret Várdobiegga er en språkarena for unge og voksne. De øver hver torsdag på Várdobáiki. Koret ble etablert i 2011 som et kulturutvekslingsprosjekt mellom samer i Sør-Troms/Nordre-Nordland og kildinsamer på Kolahalvøya i Russland. Siden den gang, har sanggruppa vært på mange turer til Russland hvor de har fremført konserter og felles kulturprogrammer på tvers av grenser. Várdobiegga har etter hvert utviklet seg til å bli et fullverdig og selvstendig kor. I dag består Várdobiegga av 21 medlemmer som synger på samisk og opptrer på store og små arrangementer, både innenfor Tjeldsund kommune og utenfor kommunegrensen.

 

Nuoraidsiida
Dette er et treffsted for samisk ungdom hvor ungdommene selv planlegger og gjennomfører arrangementer 3-4 ganger i året enten på Várdobáiki eller i nærområdet. Informasjon om arrangementer skjer på Várdobáiki Facebook-side.

Várdobáiki språksenter tilbyr 2-3 språkkurs hvert år fra høst til vår.

Målgruppen er elever med undervisning i samisk på barneskole og ungdomsskole. Giellabeassi arrangeres som språksamlinger utenfor elevenes klasserom. Várdobáiki samarbeider med samisklærere på de skolene som deltar på Giellabeassi. Det arrangeres 2 språksamlinger pr skoleår for barnetrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Målsettingen med Giellabeassi er muntlig trening av samisk språk.

 

Skábmavieru

To av språksamlingene som arrangeres er Skábmavierut (mørketidstradisjoner). Det finnes særskilte tradisjoner i markasamisk område, som historien om ruohttagállis med sin ruohttaráidu– en stállu med sine hjelpere, historier knyttet til guovssagas (nordlyset) og historier om skrømt. Skábmavierut arrangeres i månedsskiftet november-desember i samarbeid med Tjeldsund kommune som er forvaltningsområde for samisk språk.

Samisk språkopplæring i Márkománák samisk barnehage

Språksenteret har en sámásteaddji (samisk språkressurs) i 60 % stilling, 2-3 dager i uken i Márkománák samisk barnehage. Sámásteaddji snakker en lokal samisk dialekt med barn og voksne, og samarbeider tett med barnehagestyrer og språksenterets leder om samiskopplæringen i barnehagen.

Språkressursene på språksenteret rullerer i tillegg som giellaguossi (samiskspråklig besøksordning) ca to ganger i uken i barnehagen for å snakke samisk med barna.

Maid dáhpáhuvvá

Aktuelt språksenter

Márkku sánit er ei term-ordliste som inneholder ord og uttrykk fra muntlig tale i markesamisk område som er på norsk side av tornesamisk område.
Musea lea duođášteamen vuoiŋŋalaš kulturárbevieruid "Árbevierut čađnon jápmimii márkosámi guovlluin Stuornjárggan".