Samarbeids­partnere

Det samiske sentret Várdobáiki er bygd opp gjennom et bredt samarbeid på tvers av ulike interesser, politiske tilknytninger og ulike forvaltningsgrenser.

Foto: Arild Heitmann Tennevik

Sametinget er hovedfinansiør og den viktigste samarbeidspartneren for Várdobáikis arbeid med bevaring, synliggjøring og utvikling av samisk språk og kultur i regionen.

Engasjementet fra enkeltpersoner, foreninger og organisasjoner har vært de viktigste ressursene ved oppbyggingen av Várdobáiki. Gjennom dette samarbeidet har institusjonen en viktig lokal og regional forankring og kunnet etablere tilbud som er tilpasset brukernes behov og ønsker.

Samarbeid med andre samiske institusjoner er viktig. Vi samarbeider med andre samiske museum, samiske språksentre, samiske barnehager og kulturinstitusjoner. Samarbeidet forgår gjennom formelle og uformelle nettverk.

Ved kjøp og renovering av bygget var vi avhengig av finansiører og lånegivere som hadde tro på at det var mulig å kjøpe eget bygg og renovere det med egen finansiering.
Samarbeidspartene, noen i forprosjektet, andre i renoverings- eller i begge faser har vært:

 • Sametinget
 • Sparebank1 Nord-Norge
 • Sparebank 68 Nord
 • KLP
 • Skånland/Tjeldsund kommune
 • Samfunnsløftet
 • Troms fylkeskommune
 • Innovasjon Norge
 • Nordland fylkeskommune
 • Enova

 

Til daglig drift er det i tillegg til Sametinget flere andre finansieringskilder som har bidratt og bidrar med finansiering gjennom prosjekttilskudd til mange tiltak ved senteret. Disse er:

 • Nordland fylkeskommune
 • Troms fylkeskommune/Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Barentssekreteriatet
 • Kulturrådet

 

Várdobáiki er organisert som et aksjeselskap og eies av privatpersoner, foreninger, organisasjoner, kommuner og Sametinget. En stor del av eierne har vært med helt siden tidlig  planleggingsfase og oppbygging.