Om museum

Várdobáiki museum jobber med forvaring, formidling, forskning og fornyelse av samisk kulturarv.

Utstilling av samiske gjenstander.

Várdobáiki Siida váldá oasi rájáhis sámi kulturguovllu ovttasbargui, ja atná ovttasvástádusa márkkosámi, boazosámi ja mearrasámi kultuvrra museadoaimmaide Nuorta-Nordlánddan ja Oarje-Romssan.

Várdobáiki museum ble etablert i 2009 og er en av seks samiske museer under Sametingets forvaltning. I samarbeid med Sametinget skal Várdobáiki museum legge premisser for den samiske museumsvirksomheten i regionen, med utgangspunkt i forutsettinger og rettigheter samene har som folk. Sentralt i arbeidet til museet er gjenstandsbevaring, arkiv, dokumentasjon og videreføring av immateriell kulturarv, bygningsvern, formidling og kunnskapsproduksjon.

Gjenstandsbevaring
Várdobáiki museum bevarer vesentlige samiske gjenstander for ettertiden. Samlingene består hovedsakelig av gjenstander gitt til museet og gjenstander som er kjøpt inn. På 1800-1900-tallet ble det samlet inn flere tusen gjenstander fra hele Sápmi. Deriblant fra Nordre Nordland og Sør-Troms. Vår samiske kulturarv har fram til nylig vært på Norsk Folkemuseum, men 32 gjenstandene har nå kommet hjem (siidii). Tilbakeføringa er et resultat av Bååstede-prosjektet. Bååstede (betyr «tilbake» på sørsamisk) innebærer at halvparten av den samiske samlingen ved Norsk Folkemuseum, har blitt tilbakeført til de seks museene som er under Sametingets forvaltning. Hvis du har en gjenstand med høy kulturverdi, som du ønsker skal bli forvart for ettertiden, ta kontakt med museet.

Vår immaterielle kulturarv
Vår samiske immaterielle kulturarv er levende tradisjoner og kunnskap som overføres mellom generasjoner og mennesker imellom. Den er en del av vår felles kulturarv og er betydningsfull for vår identitet og samiske selvfølelse. Várdobáiki museum dokumenterer immateriell kulturarv innen ulike praksiser og fagfelt, som i mange sammenhenger er vevd inni hverandre. Fortellinger, minner, duodji, håndverk, natur, næring og andre tradisjonelle gjøremål er grunnleggende immateriell tradisjonskunnskap som er viktig å bevare til viderefør til nye samiske generasjoner.

Formidling
Gjennom ulike formidlings-aktiviteter ønsker museet å nå publikum med kunnskap. Museet formidler lokal og regional kulturhistorie gjennom foredrag og seminarer. Det tilrettelegges for at ulike grupper som skolebarn og besøksgrupper med spesielle interesser eller spesielle behov, for mest mulig utbytte av museumsbesøk enten på Várdobáiki museum eller Gállogieddi Samisk Friluftsmuseum. Målet utover opplevelse og tilegnelse av kunnskap er å fremme kritisk refleksjon og skapende innsikt om regionen samiske kulturhistorie og samfunn.

Bygningsvern
Tradisjonelle og verneverdige samiske byggverk er en vesentlig del av vår felles samiske kulturarv, og er materielle vitnesbyrd på samisk tilstedeværelse, tradisjoner og historie. Bevaring og formidling av samiske stående byggverk er en av primæroppgavene for Várdobáiki museum. Vi har helt siden oppstarten hatt et bevisst forhold og fokus på det samiske bygningsvernet, og ser verdien i alle stående tradisjonelle byggverk som befinner seg i markasamiske bosettingsområder. Det finnes også en rekke stående samiske byggverk som er eldre enn 1917 som er automatisk fredet etter kulturminneloven. Byggverkene er svært bevaringsverdig og viktige deler av vår felles samiske arv.

Museet har gjennomført mange bygningsvernprosjekter i regionen, og har opparbeidet seg kompetanse innen fagfeltet. I framtiden har Várdobáiki museum som mål om å ansette en antikvarisk håndverker som skal gjennomføre istandsettingsprosjekter, samt veilede private eiere til best mulig bevaring sine verneverdige byggverk. Kunnskapen om tradisjonelle byggeteknikker, naturforståelse og materialuttak er en grunnleggende del av det samiske bygningsvernet. Derfor gjennomfører Várdobáiki museum ulike kurs, slik at nye generasjoner kan få kunnskap om tradisjonelle samiske byggeskikker.