Museum

Åpningstider:
Mandag-fredag: 10:00-15:00
Stengt på bevegelige helligdager.

Várdobáiki museum jobber med forvaring, forskning, formidling og fornyelse av samisk kunst-og kulturarv.

Om museum

Várdobáiki Museumssiida er en del av et grenseløst samisk kulturlandskap og felleskap. Museet har ansvaret for museumsvirksomheten for markasamisk, reindriftssamisk og sjøsamisk kultur i Nordre Nordland og Sør-Troms.

Monter med bøker fra utstillingen Hilla på Várdobáiki.

Fast utstilling

Várdobáiki museum er i gang med oppbygging av en fast utstilling, som skal formidle samisk kulturhistorie fra vår region. Det er en mangfoldig historie med ulike næringstilpasninger og tradisjoner, som utgjør et samisk fellesskap med kontinuitet opp til vår tid.

Museumsutstilling nå

Fast museumsutstilling

Várdobáiki museum er i gang med oppbygging av en fast utstilling i lokalene på Evenskjer. Del 1 av utstillingen forventes åpnet høsten 2023.

Hilla - samisk basisutstilling

Regionen vår har en gammel samisk kulturhistorie som skal formidles i utstillingen. Det er en mangfoldig historie med ulike næringstilpasninger og tradisjoner, som utgjør et samisk fellesskap med kontinuitet opp til vår tid. Opplev utstillingen i lokalene til Várdobáiki på Evenskjer, når den faste utstillingen del 1 åpner høsten 2023.

Monter med bøker fra utstillingen Hilla på Várdobáiki.

Attraksjoner

Opplev en levende samisk boplass i et tradisjonelt samisk kulturlandskap.
Velkommen til samisk friluftsmuseum i markesamiske omgivelser.

Informasjon

Várdobáiki museum ble etablert i 2009 og er et av seks samiske museer under Sametingets forvaltning. I samarbeid med Sametinget skal Várdobáiki museum legge premisser for den samiske museumsvirksomheten i regionen, med utgangspunkt i forutsetninger og rettigheter samene har som folk. Sentralt i arbeidet til museet er gjenstandsbevaring, arkivering, dokumentasjon og videreføring av immateriell kulturarv, bygningsvern, formidling og kunnskapsproduksjon.

Várdobáiki vil å gi samiske kunstnere en arena hvor de kan stille ut. Det finnes ingen samiske gallerier i vår region, men det hender fra tid til annen at noen av de etablerte galleriene også viser samisk kunst. Vi ønsker å vise samisk kunst fra nærområdet og fra andre regioner. Dette for å vise noe av mangfoldet innen samisk kunst og fordi det er en interessant og inspirerende opplevelse.

Várdobáiki etablerte Galleri Várdobáiki i 2006, og galleriet er lokalisert i Várdobáikis lokaler i Skånlandsveien 78, plan 1.

Vår samiske immaterielle kulturarv er levende tradisjoner og kunnskap som overføres mellom generasjoner og mennesker. Den er en del av vår felles kulturarv og er betydningsfull for vår identitet og samiske selvfølelse. Várdobáiki museum dokumenterer immateriell kulturarv innen ulike praksiser og fagfelt, som i mange sammenhenger er vevd inn i hverandre. Fortellinger, minner, duodji, håndverk, natur, næring og andre tradisjonelle gjøremål er grunnleggende immateriell tradisjonskunnskap som er viktig å bevare for den kommende generasjon.

Gjennom ulike formidlings-aktiviteter ønsker museet å nå publikum med kunnskap. Museet formidler lokal og regional kulturhistorie gjennom foredrag og seminarer.  Det tilrettelegges for at ulike grupper som skolebarn og besøksgrupper med spesielle interesser eller behov, får mest mulig utbytte av museumsbesøk enten på Várdobáiki museum eller Gállogieddi Samisk Friluftsmuseum. Målet er opplevelser, formidling av kunnskap, fremme kritisk refleksjon og skapende innsikt om regionens samiske kulturhistorie og samfunn.

Tradisjonelle og verneverdige samiske byggverk er en vesentlig del av vår felles samiske kulturarv, og er materielle vitnesbyrd på samisk tilstedeværelse, tradisjoner og historie. Bevaring og formidling av samiske stående byggverk er en av primæroppgavene for Várdobáiki museum.

 

Várdobáiki museum har helt siden oppstarten hatt et bevisst forhold og fokus på det samiske bygningsvernet, og ser verdien i alle stående tradisjonelle byggverk som befinner seg i markasamiske bosettingsområder. Det finnes også en rekke stående samiske byggverk fra tidligere enn 1917, som er automatisk fredet etter kulturminneloven. Byggverkene er svært bevaringsverdige og viktige deler av vår felles samiske arv.

 

Museet har gjennomført mange bygningsvernprosjekter i regionen, og har opparbeidet seg kompetanse innen fagfeltet. I framtiden har Várdobáiki museum som mål å ansette en antikvarisk håndverker som skal gjennomføre prosjekter, samt veilede private eiere til best mulig bevaring av sine verneverdige byggverk.

 

Kunnskap om tradisjonelle byggeteknikker, naturforståelse og materialuttak er en grunnleggende del av det samiske bygningsvernet. Derfor gjennomfører Várdobáiki museum ulike kurs, slik at nye generasjoner kan få kunnskap om tradisjonelle samiske byggeskikker.

Mange ser verdien i at museet bevarer samiske gjenstander for ettertiden. Várdobaiki museum har fasiliteter for konservering og magasinering av samiske gjenstander, og er mottaksklar.

 

Hvis du har en gjenstand med høy kulturverdi som du ønsker skal bli bevart for ettertiden, ta gjerne kontakt med museet. Vi vil gjerne ha bakgrunnshistorie for gjenstanden, men dette er ikke en nødvendighet.

Kontaktperson som har ansvaret for praktisk konservering er Mathias Olsen mob: 974 37 392, e-mail: mathias@vardobaiki.no.