Vedtektene er endret på ekstraordinær generalforsamling 4.1.2019

§ 1  Selskapets navn er Várdobáiki AS.
Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Skånlands kommune.

§ 2  Selskapet Várdobáiki AS er et samisk senter med formål:
– å videreføre og forvalte samisk språk, historie, kultur og samfunnsliv i regionen
– å bygge ut, eie og drive et eget senter/bygg  Várdobáiki AS er et samisk senter med formål å videreføre og forvalte samisk språk, historie, kultur og samfunnsliv i regionen. En

§ 3  Selskapets aksjekapital er NOK 310750 fordelt på 1243 aksjer, hver pålydende NOK 250.
Aksjenes omsettelighet er begrenset til aksjonærer som etter styrets oppfatning kan bidra til å fremme selskapets formål. Aksjeerverv er betinget av styrets godkjenning.

§ 4  Selskapets styre skal ha 5 medlemmer, hvor følgende skal foreslå en representant, med personlig vararepresentant:

  1. Sametinget
  2. Eierkommuner i fellesskap
  3. Eierorganisasjoner i fellesskap
  4. Private eiere i fellesskap
  5.  Generalforsamlingen

Generalforsamlingen har plikt til å velge et fulltallig styre. Dersom en eller flere av de nevnte i pkt. 1-5 ikke fremmer forslag skal generalforsamlingen foreslå og velge resterende styremedlemmer.

Selskapets styre skal settes sammen av medlemmer som samlet utgjør en helhetlig kompetanse. Hvert kjønn skal være representert med minimum 40%.  Styremedlemmer, med personlig vara velges for en periode på to år. Styremedlemmer velges slik at det ved første valg i 2015 velges to styremedlemmer for ett år og tre for to år. Ved påfølgende generalforsamlinger velges det enten to eller tre styremedlemmer for to år, alt etter hvor mange som er på valg.

Det forutsettes at aksjelovens prosedyrer for valg av nytt styremedlem følges.

§ 5 Selskapets signatur innehas av styrets leder og daglig leder i fellesskap.  Styret kan meddele prokura.

§ 6 Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling innkalles i henhold til aksjelovens bestemmelser.
Den ordinære generalforsamling skal behandle:

  1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen.
  2. Valg av styre, styrets leder og styrets nestleder
  3. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor
  4. Andre saker som etter loven hører under generalforsamlingen.

§ 7 Økonomisk overskudd av selskapets virksomhet skal i sin helhet anvendes til fremme av selskapets formål; likevel slik at selskapet kan foreta fondsavsetninger innenfor gjeldende skatte- og regnskapsregler. Selskapet skal ikke betale utbytte til eierne.

§ 8 Forslag om oppløsning av selskapet må være bekjentgjort senest 3 mnd. før generalforsamlingen.

Vedtak om oppløsning av selskapet kan bare fattes av generalforsamlingen. For at oppløsning skal kunne vedtas, kreves at minst 2/3 (to tredeler) av stemmene er representert og at minst 2/3 (to tredeler) av de avgitte stemmer er for forslaget.

Er ikke 2/3 (to tredeler) av stemmene representert på årets 1. (første) generalforsamling, kan oppløsning likevel vedtas, dersom 2/3 (to tredeler) av de møtende på ekstraordinær generalforsamling, tidligst 1 (en) måned senere – stemmer for forslaget, og da uten hensyn til antallet av representerte stemmer. Generalforsamlingen skal da velge et avviklingsstyre for å avvikle selskapet.

Ved oppløsning av selskapet skal selskapets verdier fordeles på ideelle samiske formål.

§ 9 For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.