Seminar: Samer og rus – kulturforståelse i møte med rusavhengige den 2. februar 2016 på Ungdomshuset på Evenskjer

Program

08:30     Registrering

09:00     Velkommen, kulturelt innslag

09:10     Et historisk innblikk i fornorskningen og konsekvensene for samer da og nå v/SANKS

Lokal samisk historie v/Várdobáiki

10:00     Erfaring med tilbud om behandling til samiske rusavhengige v/Karen Inga Gaup, Finnmarksklinikken

11:00     Spørsmål, diskusjon

11:15     Lunsj

11:45     Kulturforståelse i arbeid med samiske brukere og andre minoriteter

  • Innføring i begreper som kultur, kulturforståelse, kulturkompetanse
  • Helserettigheter for samer og nasjonale minoriteter
  • Tverrkulturell kommunikasjon i arbeid med samisk brukere/pasienter v/Renathe Simonsen og Reidun Rasmussen, SANKS

Oppsummering ved SANKS

14:30     God tur hjem!

Målgruppe
Helse- og omsorgsarbeider i kommune- og spesialisthelsetjeneste
Barnevernstjenesten
NAV
Folkehelsearbeidere
Frivillige organisasjoner, lag og foreninger
Lensmannskontor

Mål seminar
– Økt kulturell bevisstgjøring og forståelse for rusmisbruk blant etniske minoriteter.
– Økt bevissthet om egne verdier og holdninger som har betydning i møte med mennesker med ulik kulturell bakgrunn. (Hvordan møter vi folk, hva har vi med oss i møter med andre mennesker)
– Økt kunnskap om rusavhengighet i Nord Norge med særlig fokus på samisk befolkning i et historisk perspektiv

Om SANKS – Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus
SANKS har distriktspsykiatriske funksjoner i opptaksområdet for Midt-Finnmark og nasjonale kompetansetjenestefunksjoner innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i hele Norge.
SANKS fikk status som samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus i 2013.

Om SANKS – Finnmarksklinikken – Fleksibel medspiller for god livskvalitet
Finnmarksklinikken består av en døgnenhet med 12 plasser og en ruspoliklinikk. All behandling er frivillig og tilpasses den enkeltes behov.
Målgruppen er menn og kvinner over 18 år med misbruksproblematikk. Misbruket kan omfatte narkotiske stoffer, alkohol og vanedannende medikamenter, evt i kombinasjon med psykiske lidelser.

Finnmarksklinikken har eksistert siden 1980 og er en del av spesialisthelsetjenesten innen TSB (tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk)

Påmelding – Seminaret er gratis
Du betaler kr. 250,- ved registrering for bevertning (lunsj, kaffe/te, frukt) og administrasjonsutgifter/leie av lokalet.

Påmeldingsinfo:
Navn:
Arbeidssted:
Stilling:
Mobil:
E-post

Sendes til Jostein P. Øyan per mail innen 26.01.2016

Informasjon om seminaret kan du få ved å henvende deg til:

Jostein P. Øyan, Mobil: 480 01 708
E-post: Jostein.Oyan@skanland.kommune.no

Seminaret er et samarbeid mellom ETS-kommunene ved ruskoordinator og SLT-koordinator, SANKS, Finnmarksklinikken og Várdobáiki.

Várdobáiki samisk senter
er et samisk senter med virksomhetsområde i Sør-Troms og Nordre Nordland. Senterets hovedkontor er på Nautå i Evenes kommune. Organisasjonens formål er å videreføre samisk språk, kultur og samfunnsliv i regionen. Várdobáiki skal også bidra til et inspirerende miljø i tråd med samiske verdier og tradisjoner i området. I målparagrafen står det også at det er en spesiell oppgave for Várdobáiki å få realisert planene for kulturhuset Várdobáiki.