Deltakelse på samiske fagdager er et tilbud som Várdobáiki har gitt til skoler med samiskelever i regionen fra 2009, annen hvert år. Målgruppen er klasser på mellomtrinnet. Innholdet i tilbudet er emner som passer for læreplanen for aldersgruppen. Innholdet omfatter språk og andre fagfelt. Gjennom dette tilbudet ønsker vi å gi elevene en basis kunnskap om samisk kultur i regionen. Tiltaket er todelt, første del er skolebesøk med utvalgte tema, og andre del er besøk på Gállogieddi hvor det settes opp arbeidsstasjoner med emner tilpasset læreplanen. Målgruppen skoler med samiskundervisning er valgt fordi vi mener at økt kunnskap om samisk språk og kultur hos alle elever vil gi en bedre forståelse for at enkeltelever har samisk som fag. Det vil gis et tilbud høsten 2015. Tilbudet er delfinansiert av prosjektmidler fra Nordland fylkeskommune.