Várdobáiki sámi giellaguovddáš ohcá sámegielat giellabargi, 100 % virggi

Ođđa ohcanáigemearri: 08.10.2021. Virgáibidjan jođánit.

Várdobáikki birra

Várdobáiki ásahuvvui 2002:s ja sirdojuvvui 2020:s ođđa huotnahii Skániide midjas lea guovddáš ođđa Dielddanuori suohkanis. Várdobáikki ulbmil lea seailluhit ja hálddašit sámi giela, historjjá, kultuvrra ja servodateallima regiovnnas. Dat čađahuvvojit musea, mánaidgárddi ja giellaguovddáža doaimmain. Lassin Várdobáiki addá láhčon válaldagaid vuorasiidda. Várdobáikkis leat sullii 21 bargi, dalle leat prošeaktabargit maid lohkkon. Várdobáikkis leat čáppa lanjat vuosehusaide ja doaimmaide. Oasit huotnahis láigojuvvojit kafean ja buvdan. Kantuvrrat láigojuvvojit Márkomennui, Duodjeinstituhttii, Sámi varrisvuođadutkan Guovddážii, UiT.

Giellaguovddáža birra

Giellaguovddážis leat 5 bargi, prošeaktabargit ja bistevaš virggit. Giellaguovddáš atná sierrá ovddasvástádusa báikkálaš suopmanii. Váldobarggut leat čadnon sámegielkurssaide ja giellaarenaide. Giellaguovddáš jođiha maiddái giellakantuvrra/giellaarena, Bárru Giellabáiki, Suorttás.

Bargodoaimmat:

• Bargat sámi báikenamaiguin
• Plánet ja čađahit gielladoaimmaid iešguđege ahkái
• Jorgalanbarggut
• Veahkehit ovdanahttit giellaguovddáža viidáseappot

Sávahahtti gelbbolašvuođat

• Máhttit njálmmálaš ja čálálaš sámegiela
• Formála gelbbolašvuohta sámegielas lea sávahahtti
• Gelbbolašvuohta báikkálaš sámegiela suopmanis, duortnusssámegielas lea ovdamunni
• Pedagogalaš vásáhus lea ovdamunni

Persovnnalaš iešvuođat

• Liikot bargat iešheanalaččat ja nuppiid olin
• Beroštit sámegielas
• Máhtut ja persovnnalaš heivvolašvuohta deattuhuvvo

Várdobáiki vállá:

Ohccit bovdejuvvojit ságastallamii. Kanturbáiki: Skánik.

Eanet dieđuid virggi birra oaččut jus válddát oktavuođa giellaguovddášnjunožiin Ann-Mari Thomassen 90057123 vai beaivválaš jođiheddjiin Kjersti Myrnes Balto 76985020/ 41503529.

Ohcan oktan CV:in sáddejuvvo čujuhussii Várdobáiki sámi guovddáš, Skånlandsveien 78, 9440 Skánik vai e-poastta čujuhussii: kjersti@vardobaiki.no 08.010.2021 dassái.