Várdobáiki muséum

Várdobáiki museum ble etablert i 2010. Museet er fortsatt i en etableringsfase, noe som gjenspeiles i de prioriterte arbeidsoppgavene, hvor grunnleggende museumsdrift og kompetanseheving har vært sentralt.

Da Várdobáiki flyttet inn i nye lokaler på Evenskjer våren 2018, ble det avsatt egnede lokaler til magasin og utstilling. Inntil disse er tatt i bruk, satses det hovedsakelig på museale aktiviteter som ikke er avhengig av store arealer, deriblant dokumentasjon av kulturminner og oppbygging av gjenstands- og billedarkiv, samt gjennomføring av flere dokumentasjonsprosjekter innenfor immateriell kultur og bygningsvern. Innenfor regionen finnes det mange verneverdige og særegne samiske bygninger, og den immaterielle kunnskapen om samiske byggetradisjoner er fortsatt levende. Samisk bygningsvern har derfor vært et av museets hovedsatsingsområder.  Fra 2010 ble driftsansvaret for Gállogieddi friluftsmuseum overført fra Evenes kommune til Várdobáiki.

Várdobáiki Museumssiida er en avdeling under Várdobáiki samisk senter. Vi tilhører nordsamisk språkområde med både markesamisk, reindriftssamisk og sjøsamisk kultur, og har ansvar for museumsvirksomheten i Nordre Nordland og Sør-Troms, herunder drift av Gállogieddi samiske friluftsmuseum i Evenes kommune. Gállogieddi holder åpent hele sommersesongen med 4 – 6 guider. Várdobáiki Museumssiida samarbeider regionalt blant andre med Vilgesvárre (www.vilgesvarre.no) (Skånland kommune), Pippira Siida (pippirasiida.blogspot.no) (Ballangen kommune) og Gamtofta (www.gamtofta.no) (Sørreisa kommune) for å fremme samisk historie og kultur.

Forvaring. Vi jobber med å verne og bevare vår kulturarv best mulig for ettertiden. Innsamling, registreringer og dokumentasjon.De digitale verktøyene Primus og Askeladden brukes i denne sammenhengen. Vi jobber også med å samle en oversikt over hva som er forvart utover hva vi selv har forvart i vårt ansvarsområde.

BÅÅSTEDE

Bååstede er navnet på et musealt tilbakeføringsprosjekt som er et resultat av en avtale mellom Sametinget, Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum.

Prosjektet Bååstede (betyr «tilbake» på sørsamisk) innebærer at halvparten av den samiske samlingen ved Norsk Folkemuseum, det vil si vel 2000 gjenstander, skal overføres til de seks museene som er under Sametingets forvaltning. Disse er Tana- og Varanger Museumssiida, Øst-Finnmark; RiddoDuottarMuseat, Vest-Finnmark; Senter for nordlige folk, Nord/Midt-Troms; Várdobáiki Musea, Sør/Midt-Troms og Nordre Nordland, Árran Lulesamisk senter, Tysfjord og Saemien Sijte, Sørsamisk museum og kultursenter, Snåsa.

Den resterende halvparten av gjenstander skal forbli på Norsk Folkemuseum for å formidle samisk kultur og historie i hovedstaden.

Bakgrunnen for prosjektet er at det ble innsamlet flere tusen gjenstander fra hele Sápmi på 1800- 1900-tallet og som i dag er på Norsk Folkemuseum. Denne samiske samlingen ble i hovedsak innsamlet før man hadde egne samiske institusjoner.

Prosjektet er basert på Norges forpliktelser overfor samene som urfolk, og skal føre til at det samiske folk får råderett over denne del av sin kulturarv. For Várdobáiki Museum innebærer dette at av ca 50 gjenstander blir halvparten tilbakeført til oss. Samlingen på Norsk Folkemuseum er innsamlet før Várdobáiki Museum ble opprettet, og selv om det ikke er mange gjenstander, vil dette likevel bli en verdifull del av samlingen.

Bildet viser gjenstander fra Várdobáiki museums område, og de fleste av disse skal tilbakeføres fra Norsk Folkemuseum til Várdobáiki i Bååstede-prosjektet.

Forskning.

Museet har for få ressurser til at forskning kan prioriteres i den grad vi ønsker, for eksempel når det gjelder å utvikle kunnskap for et nødvendig faglig grunnlag for innsamling, dokumentasjon og formidling. Vi har som mål å sikre kunnskapsutviklingen gjennom økt forskningssamarbeid, men i dag utøves faglig museumsarbeid i hovedsak gjennom ulike prosjekter.

Formidling.

Gjennom ulike formidlings-aktiviteter ønsker museet å nå publikum med kunnskap. Museets ansatte formidler lokal og regional kulturhistorie gjennom foredrag og seminarer. Museet har i flere år arrangert seminar under Márkomeannu-festivalen, der vi presenterer aktuelle kulturarvs-prosjekter. Her bidrar også de andre avdelingene ved Várdobáiki til formidling av kunnskap. Vi tilrettelegger for at ulike grupper som skolebarn og besøksgrupper med spesielle interesser eller spesielle behov, skal ha størst mulig utbytte av museumsbesøk til Gállogieddi. Målet utover opplevelse og tilegnelse av kunnskap er å fremme kritisk refleksjon og skapende innsikt. Formidling via nett er noe vi har hatt større fokus på den siste tiden. Vi har også fokus på bruk av andre digitale medier for å nå ut med informasjon herunder også annonsering innen reiseliv.

Nett-utstillingen Samisk ytringsfrihet og samfunnsliv ble åpnet i november 2019 og viser den nære samiske historien i regionen.

Fornying.

Vi jobber med at museumsvirksomheten skal være oppdatert og aktuell, spille en viktig rolle i samfunnet gjennom faglig utvikling, nytenking og profesjonalisering og gjennom utvikling av digital forvaltning og formidling.

Vår samiske kulturarv

Immateriell kulturarv:

    • Tradisjonskunnskap (også gjennom Árbediehtu-prosjektet, kunnskapsoverføringer, bygningstradisjoner, mattradisjoner osv.)Muntlige fortellertradisjoner
    • Tro, fortellinger og mytologi knyttet til kulturminner og steder
    • Ord, uttrykk og tradisjoner knyttet til gjenstander (Primus)
    • Språk og historie knyttet til kulturminner og stedsnavn.
    • Stedskunnskap og slektskunnskap
    • Kunst og foto (vandreutstillinger, utstillinger)
    • Duodji som tradisjonskunnskap
    • Materiell kulturarv som kulturminner, kulturlandskap, bygninger, gjenstander, fotografier, duodji, dokumenter/arkiv m.m.

Bidra med gamle fotografier eller gjenstander !

Har du gamle bilder som du kan tenke deg å dele? Ring eller kom til museet på Várdobáiki samisk senter, så skanner vi inn bildene mens du er her slik at du kan ta med bildene hjem igjen med en gang.

Har du gamle gjenstander som kunne vært i vår museumssamling? Ring oss for nærmere avtale.

Guiding, besøk, info osv.

Ta kontakt med oss for besøk på Gállogieddi, guidet tur langs kulturstien (se bildeutsnitt av kultursti-plakat), forslag til temakveld og annet.

Thomas Ole Andersen, museumsleder tlf. 957 49 521 eller sentralbord: 769 85020

Adresse: Skånlandsveien 78, 9440 Evenskjer, e-mail: post(a)vardobaiki.no eller thomas(a)vardobaiki.no