Det finnes svært mange samiske kulturminner i regionen, og det er viktig å dokumentere dem for ettertiden. Registrering av kulturminner er tidkrevende sesongarbeid. Várdobáiki museum har gjennomført kurs i registrering for interesserte for å få tilgang på flere registratorer. Det er likevel vanskelig å få nok ressurser til å gjennomføre arbeidet. Museet har over tid dokumentert mange kulturminner med GPS koordinater og annen informasjon om kulturminnet, men det er likevel mange områder hvor det ikke er foretatt registreringer. Noen av registreringene er kommet inn i databasen Askeladden, mens andre er klar for innlegging. Museet har også dokumentert flytteveien fra svenskegrensen til Hinnøy. Registrering av kulturminner finansieres av egne prosjektmidler fra Sametinget.