Invitasjon til årsmøte i foreldreforeningen for samiskopplæring 20.mars kl 18 på Várdobáiki. Bovdehus jahkečoahkkimii sámegieloahpahusa vánhensearvái, 20.03 dii 18 Várdobáikkis

Målgruppe/ulbmiljoavku: Foreldre til barn med samiskopplæring i barnehage, grunnskole og videregående skole i Evenes, Tjeldsund, Skånland, Harstad og omegn, Narvik og omegn/ Vánhemat mánáide geain leat sámegieloahpahus mánaidgárddis, vuođđuskovllás ja joatkkaskovllás Evenáššis, Dieldanuorris, Skánis, Hársttáis ja birrasis, Áhkánjárggas ja birrasis.

  1. Valg av møteleder og sekretær / Válljet čoahkkinjodiheaddji ja čálli
  2. Beretning fra styret i foreldreforeningen / Stivrra jahkedieđahus
  3. Foreningens økonomi ved Kjersti Myrnes Balto / Searvvi ekonomija Kjersti Myrnes Balto bokte
  4. Vedtektsendring / Njuolggadusrievdadus
  5. Valg av leder og styremedlemmer / Váljjet ođđa jođiheaddji ja stivralahtuid
  6. Orientering om språkreir for elever med samisk i regi av språksenteret / Diehtojuohkin giellabesiid birra Várdobaikki bokte
  7. Orientering fra Beatrice Fløystad om oppdraget fra Troms fylkeskommune vedr samiskundervisning / Beatrice Fløystad muitala samegieloahpahusbarggu birra Romssa fylkasuohkana bokte
  8. Eventuelt Muđui

Enkel servering! Eaŋkalis guossoheapmi!

Bures boahtin! Velkommen!