Innspillsmøte for Sametingets areal- og miljømelding

På Várdobáiki
Torsdag 11.februar kl 18.30-20.30

Sametinget inviterer til åpent møte og og ønsker spesielt at næringsorganisasjoner og andre lag og foreninger som har samiske arealinteresser i Ofoten – Sør-Troms området kan bidra.

Bakgrunn:

Sametingsmeldinga om areal og miljø skal være et styringsverktøy for utvikling av Sametingets areal- og miljøpolitikk i årene fremover. Meldinga vil ha betydning for Sametingets prioriteringer av oppgaver innenfor:

–  Bruk og forvaltning av landarealer og sjørarealer
–  Verneområdeforvaltning og naturmangfold
–  Utvinning av naturresurser i tradisjonelle samiske områder
–  Utmarksbruk
–  Tradisjonell kunnskap i forvaltning  

Sametingsrådet ønsker å legge opp til en bred medvirkning i arbeidet med meldinga.  Sametinget vil derfor innhente erfaringer og utfordringer i areal- og miljøspørsmål fra samiske lokalsamfunn. Meldinga vedtas av Sametingets plenum i juni 2016.

Sametinget ønsker spesielt innspill til satsingsområdene forvaltning av landarealer og tradisjonell kunnskap.
Innspillsmøter avholdes også i Kautokeino, Røros og  Varangerbotn.

Program:
  • Innledning v/  sametingsråd Thomas Åhrén
  • Forvaltning av landareal
    Spørsmål og innspill
  • Tradisjonell kunnskap
    Spørsmål og innspill

Ca 19.30-1940    Pause med enkel servering.

  • Lokale innlegg
  • Innspill og diskusjon
  • Oppsummering og veien videre

(Foto: http://samediggi.no/nor/Om-Sametinget)