INFORMASJON OM GENERALFORSAMLING 2020


TIL AKSJEEIERE I VÁRDOBÁIKI

Várdobáiki AS avholder generalforsamling 29.5.2020 fra kl 11:00 til 13:30

Det er sendt ut innkalling til generalforsamling pr mail. Det legges også ut her for å sikre at alle eiere har tilgang til innkalling.
Etter vurderinger i henhold til retningslinjer vedrørende COVID-19 smitteforebygging har Várdobáiki valgt å gjennomføre generalforsamling med fysisk oppmøte. Det skal ikke være mer enn 50 personer samlet på et arrangement. Med bakgrunn i erfaringstall fra oppmøte på de siste fem års generalforsamlinger har vi valgt å avholde møte..
Vi har god plass og vil ha plass til inntil 50 personer med 1 meter mellom hver enkelt. For å sikre et trygt og forsvarlig møte ber vi likevel om at de av aksjeeierene som ønsker å delta gir oss et lite hint om det. Aksjeeiere kan representeres av fullmektig. Fullmektig må kunne vise skriftlig fullmakt som er signert og datert.

Foreløpig saksliste

  1. Åpning av møtet
  2. Valg av møteleder, sekretær og en person til å underskrive protokollen i tillegg til møtelede
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  4. Godkjenning av årsregnskap
  5. Anvendelse av overskudd  
  6. Presentasjon av årsmelding
  7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
  8. Godkjenning av godtgjørelse til revisor
  9. Valg av styremedlemmer ( I 2020 skal det velges to styremedlemmer med personlig vara
  10. Valg av styrets leder og styrets nestleder blant styrets medlemmer)

I tråd med aksjeloven § 5-11 kan aksjeeierne  melde saker til behandling på generalforsamling. Spørsmål som ønskes tatt opp på generalforsamling må meldes styret en uke før innkallingen og sakspapirer skal gjøres tilgjengelig det vil si 15.5.2020.

Endelig saksliste med regnskap og eventuelt andre sakspapirer sendes ut fredag 22.5.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe som er uklart

Kjersti, tlf 41503529