Gjennom Várdobáikis satsing på helse har det over flere år vært tilbud til barn og unge. Várdobáiki vil i fortsettelsen tilby et møtested for barn og unge hvor vanskelige tema som identitet, seksualitet og overgrep går som en rød tråd gjennom et helt år. Vi vil utnytte den arenaen som tidligere er etablerte gjennom tiltaket barne- og ungdomsgrupper, for å nå frem til målgruppa. Dette vil vi gjøre gjennom å arrangere møter/treff en gang pr mnd. Det settes opp en plan med tema som vil berøres pr gang. Bakgrunn for valg av tema er at seksualitet og egen kropp er et av flere tema som er vanskelig snakke om for barn og unge. Dette er hovedinnholdet i prosjektet Identitet, seksualitet og helse, for samiske barn som startet i 2014. Prosjektet er finansiert av Sametinget og Nordland fylkeskommune.