FILM – Samtale om Lappekodisillen av 1751

/

Várdobáiki samisk museum 3.2.2022.

Várdobáiki arrangerte seminar i samtaleform mellom historiker og dr. philos.Steinar Pedersen og professor Else Grete Broderstad, UiT Norges arktiske universitet hvor temaet var Lappekodisillen av 1751.Vi har laget tre filmer med opptak fra samtalen, to filmer fra selve samtalen, og en film hvor Steinar Pedersen snakker om grensesperring, norskt nei og jordbrukskolonisering. I dette innlegget publiseres to av filmene.

Gjennom samtalen kom de inn på ulike tema knyttet til Lappekodisillen, og de drøftet kodisillen i sin samtid og deretter hvordan kodisillen ble forstått i fornorskningens hundreår.

Opptak fra første del

Se også et kortere klipp der Steinar Pedersen snakker om grensesperring, norskt nei og jordbrukskolonisering

Varrisvuođagámnnadeapmi- Helsetreff, 24.3.22

Duorastaga 24. b. njukčamánus 2022
gillu 11 – 14
Várdobáikkis, Skániin
 
11.00   Ergodivššofáláldat birra
             Dielddanuori suohkanis
12.00   Giellaboddu: Bååstede dávvirat
             mat Norsk Folkemuseum
             máhcaha
12.30   Lášmmohallan
13.00   Biepmu – Guollegáhkut ja
             rušpemeasttanas, 120 r.
13.30   Vuorbádeapmi
 
 
Muitte vuorbebuvdda. Dohppe hal mielde juoidá vuorbádallamii.

Suohkanlaš ergodivššofáláldat Dielddanuoris
Anát go varrisvuođaváttisvuođaid maid dagaha du
árgábeaivvi váddaset? Elisabeth ja Charlotte bargaba suohkanlaš ergodivššáriin Dielddanuoris ja boahtiba min guossái. Soai galgaba ságastit veahá ergodivššára rolla birra ja veahá ohcanproseassa birra go guoská veahkkereaidduid.
 
 
Torsdag 24. mars 2022
kl. 11 – 14
på Várdobáiki, Evenskjer
 
11.00   Ergoterapitilbudet i Tjeldsund
             kommune
12.00   Samisk språkstund: Bååstede
             museumsgjenstander som tilbake-
             føres fra Norsk Folkemuseum
12.30   Trim
13.00   Mat – Fiskekaker med gulrotstuing,
             120 kr
13.30   Loddsalg
 
 
Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.
 
Det kommunale ergoterapitilbudet i
Tjeldsund
Har du noen helseutfordringer som gjør at
aktiviteten din i hverdagen begrenses? Vi får besøk av Elisabeth og Charlotte som begge jobber som
kommunale ergoterapeuter i Tjeldsund. De skal snakke litt om hva som er ergoterapeutens rolle, og si litt om søknadsprosessen på hjelpemidler.
 

Sámi dološáigge Lufuohtás ja sámi báikenamat – Samisk fortid i Lofoten og samiske stedsnavn. På Várdobáiki 12.mars kl 13.00 – 15.00

Historiker Alf Ragnar Nielssen (f. 1951 på Vestvågøy) foredrar om samisk fortid i Lofoten med vekt på samiske stedsnavn.
Oppvokst i Svolvær, Henningsvær og Tromsø. Utdannet som historiker ved Universitetet i Tromsø 1977.

Historihkkár Alf Ragnar Nielssen (riegádan 1951 Vestvågeaddjus) logaldallá sámi dološáigge birra Lufuohtás ja geahčada eronamážit sami báikenamaide. Son lea bajasšaddan Suolvearas, Henningsvær:s ja Romssas. Gazzan historihkkár alla oahpu Romssa universitehtas jahki 1977.

Nielssen som nå er pensjonist, har hatt stillinger ved Høgskolen i Alta, Universitetet i Tromsø, Lofotmuseet og Norsk Sjøfartsmuseum. Fra 2007 til 2017 var han professor ved Nord Universitet (Bodø). Han har også vært professor II ved Lofotr Vikingmuseum.
Nielssens interesseområde omfatter emner som nordnorsk lokalhistorie, med vekt på fiskevær og kystsamfunn, samisk historie, vikingtidshistorie, Vest-Nordens historie og internasjonal fiskerihistorie. Han har deltatt i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt og gitt ut en rekke bøker og artikler. I de seinere år har han vært redaktør for trebindsverket Nordlands historie (2015) og medredaktør/forfatter for fembindsverket Norges Fiskerihistorie (2014).
På Orkana Akademisk har Nielssen utgitt boka Landnåm fra nord. Utvandringa fra det nordlige Norge til Island i vikingtida (2012, andre opplag 2018). Den ble også oversatt til islandsk i 2014. Siste utgivelse på Orkana er Samisk fortid i Lofoten (2022), i samarbeid med Museum Nord.

Tore Hunds čehporis (skinnkrage)

Sámi álbmotbeaivi / Samisk nasjonaldag

Program for Sámi albmotbeaivi Evenes og Tjeldsund

11:00 Samisk norsk gudstjeneste, Lavangseidet bedehus – Kvitfors kapell

Program på Várdobáiki

12:30 Reinkalvene Børge og Reinberg besøker Várdobáiki på nasjonaldagen.

De vil finne plass bak Várdobáiki, i nærheten av lavvuene. Her kan de som vil få nærkontakt med reinkalvene og mate dem med for som reineierne har med.
Reinbert og Børge blir her hele dagen

13:00. Kulturinnslag ved Várdobiegga
13:10 Åpning av dagen ved Sametingsråd, Maja Kristine Jåma
13:15 Felles sang, sámi soga lávlla, Samefolkets sang
Taler
Sandrine Høgli, skoleelev

Terje Bartholsen, ordfører Evenes

Helene Berg Nilsen, ordfører Tjeldsund

13:30: Kulturinnslag Várdobiegga

13:45 Salg av mat:
Gomba (inne), ved Várdobáiki
Kjøttsuppe og klappakake(ute) ved Sabus

Vi tilrettelegger for mulighet til tegneaktiviteter for barn

Konsert med Emil Karlsen mandag 31.1 kl. 18:15, På Várdobaiki,

BILETTER selges i døra !!

Kjøp billett digitalt, på TicketKo! Søk Emil så kommer det frem
Vi ønsker at flest mulig kjøper billetter på forhånd, slik at vi kan planlegge nummererte plasser til alle. Hvis det er ledige plasser selges de i døra på mandag.

Opplev Emil Karlsen på Várdobáiki

Bilettpriser

 • kr 200 for voksne
 • kr 120 for studenter/pensjonister
 • Gratis for barn og unge inntil 16 år

Emil Karlsen fra Omasvuotna/Storfjord i Troms skriver musikk på nordsamisk, men med et sound man ikke har hørt fra Sápmi før: et moderne bandfundament med melodiske vokaler og poetiske tekster, svøpt inn i klassiske strykere og snurrige soniske univers. 

Tross sine 23 år har Kárlsen allerede utmerket seg som musiker, låtskriver, produsent, artist og skuespiller. Hans debut-album «Nagirvárrái» inneholder samarbeid med både Arktisk Filharmoni og anerkjente samiske artister som Lávre, Katarina Barruk, og Hildá Länsman, i tillegg til gjesteopptredener av Ella Marie Hætta Isaksen (fra ISÁK) og Áidna.

Nagirvárrái betyr «til søvnfjellet» og refererer til uttrykket «å dra til søvnfjellet» istedenfor bare å si «å legge seg å sove». Å sove i Sápmi har gjennom tidene handlet om mye mer enn bare å restituere; det satte deg i en tilstand som gjorde det mulig å få kontakt med andre krefter og dimensjoner. Denne drømmeverdenen er det som har blitt utgangspunktet for musikken og tekstene. 


Før Konserten er det mulig å få en kopp kaffe. Samtidig kan dere oppleve vårt eget samiske kor Várdobiegga, som er oppvarmingsband denne dagen.

Bárru giellabáikki, Suorttas

100 % giellabargi virggi / språkmedarbeider engasjement

PROŠEAKTAJOĐIHEADDJI SÁMI GIELLAPROŠEKTII BÁRRU GIELLABÁIKKIS / PROSJEKTLEDER SAMISK SPRÅKPROSJEKT PÅ BÁRRU SPRÅKARENA

Várdobáiki sámi giellaguovddáš ohcá prošeaktajođiheaddji Bárru Giellabáikái, Viestterállasis/Lufuohtás, 100 % boddasaš virgi, 6 mánu dassái. Jus oažžut prošeaktaruđaid Sámedikkis ja Nordlándda fylkkas, de sáhttá guhkidit virggi.

Prošeaktajođiheaddjis lea ovddasvástadus ovddidit ja čađahit gielladoaimmaid Viestterállasis/Lufuohtás. Kantuvralatnja: Bárru Giellabáiki, Suortá. Sámegiella ja/vai sámi kulturmáhttu vuorohuvvo. Sámediggi ja Nordlándda fylka ruhtada giellaprošeavtta.

Heanup dieđut oažžu Várdobáiki giellaguovddáš jođiheaddjis, Ann Mari Thomassen, tlf 90057123. Ohcamuš sáddeduvvo 17.12.21 dassái, annmari@vardobaiki.no e-postii.

Várdobáiki samisk språksenter søker prosjektleder på Bárru Giellabáiki på Sortland/Suortá, samisk språkarena for Vesterålen/Lofoten, 100 % inntil 6 mnd engasjement. Mulighet for forlengelse av engasjementet er avhengig av støtte fra Sametinget og Nordland fylkeskommune.

Prosjektleder får ansvar for utvikling og gjennomføring av språktiltak i Vesterålen/Lofoten. Kontorsted: Bárru giellabáiki, Suortá/Sortland. Samisk språk- og/eller samisk kulturkompetanse prioriteres. Prosjektet finansieres av Sametinget og Nordland fylkeskommune.

Mer info fra leder for Várdobáiki språksenter, Ann-Mari Thomassen, mobilnr 90057123. Søknad sendes innen 17.12.21. til annmari@vardobaiki.no

Doajvvo-håp, musikalsk teater på Várdobáiki, Skánik / Evenskjer

Tirsdag 2. november kl 19:00 – 20:00

Forestillingen passer for voksne og ungdom.

Billetter: 120/60, ved kjøp i døra

Doajvvo-håp er en musikalsk forestilling ved Åarjelhsaemien teatere / Sør-samisk teater, med tekster og sanger av den unge artisten Ronja-Katrin Larsen. Hennes mor var en av 11 som stod frem, når det kom lys på saken i sommeren 2016. Her er forestillingen som forteller om hvordan det er å vokse opp i skyggen av en hemmelighet, i arven mellom mor og datter. Dette er fortellingen om hvordan hun velger å leve. Vi følger hennes musikalske reise, fra mørke til lys. Fra lengsel, spørsmål og tvil. Her følger vi veien hun går, fra angst og anger til Doajvvo – håp.

______

Altese tjidtjie lij akte dejstie 11 mij våajnoes sjïdti gosse tjoevkese aamhtesasse bïejesovvi giesien 2016. Daesnie vuesiehtimmie mij soptseste guktie lea tjeakoesvoeten yörhkesne byjjenidh, aerpesne tjidtjeben jïh daktaråbpoen gaskem. Daate lea soptsese guktie dïhte veeljie jieledh. Mijjieh altese musihkeles fealadimmiem dåeriedibie, jemhkielistie tjoevkesasse. Haeliedimmien, gyhtjelassi jïh juerien luvhtie. Daesnie geajnoem dåeriedibie maam vaadtsa, asven jïh saangerdimmien luvhtie – Dåajvoen gåajkoe.

_______

Suv ieddne lij akta sijájs lågenanavtas gudi bikusij buktin, gå ássje åvddånbuvteduváj giesen 2016. Dát le vuosádus mij subtsas gåktu le bajássjaddat tjiegosvuoda irkkán, árben iedne ja niejda gaskan. Dát le subtsas mij gåktu sån vállji viessot. Mij tjuovvop suv musikkalasj manov, sjævnnjádis tjuovggaj. Åhtsålimes, gatjálvisájs ja juorrulimijs. Mij tjuovvop suv gæjnov, balos ja sáŋardimes Doajvvuj – håp.

DAH MAH MEATAN/medvirkende

Lávla/tæksta- Sang/Tekst: Ronja-Katrin Larsen

Musihkka- Musikk: Elias Martin Dass-Ingebrigtsen

Regijja-Regi: Leammuid Biret Ràvdnà

Dramaturgga-Dramaturg: Cecilia Persson

Gåvvåhàmedibme-Bildedesign: Camilla Drege Artnsen

Jiedna/Gåvva-Lyd/bilde : Ronny Klausen

Jårggålibme julevsábmáj ja aktisasjbarggoguojmme -Lulesamisk oversetting og samarbeidspartner: Arran samisk språk og kultursenter

Produksjovne lea dåarjoem åådtjeme daejstie- Buhtadibme le doarjoduvvam-Produksjonen og turneen er støttet av: Fritt ord og Nordland fylkeskommune

Fotograf: Bjørn Leirvik

/

Forhåndskjøp av biletter:

Forhåndskjøp av biletter: Hoopla

OBS Ved forhåndskjøpt beregner Hoopla et gebyr.

Hvis du kommer litt tidlig så er det mulig å få en kopp kaffe før teateret starter.

Velkommen!

Ledig stilling som språkkonsulent

Vi søker etter Språkmedarbeider i 100 % fast stilling. Tiltredelse snarest.

Ny søknadsfrist 08.10.2021. Tiltredelse snarest.

Vi søker etter Språkmedarbeider i 100 % fast stilling. Tiltredelse snarest.

Om Várdobáiki

Várdobáiki var etablert i 2002 og flyttet i 2020 inn i nye lokaler på Evenskjer som er sentrum i Tjeldsund kommune. Formålet for Várdobáiki er å videreføre og forvalte samisk språk, historie, kultur og samfunnsliv i regionen. Dette gjøres gjennom drift av museum, barnehage og språksenter. I tillegg har Várdobáiki faste tilrettelagte tilbud til eldre.
Várdobáiki har per i dag til sammen ca 14 årsverk fordelt på 21 ansatte. Várdobáiki har flotte lokaler med rom for utstillinger og aktiviteter. Deler av bygget leies ut til kafe og butikk. Kontorlokaler leies ut til Márkomeannu, Duodjeinstituhtta, Senter for samisk helseforsning, UiT, Árran og Hinnstein.

Om språksenteret

Språksenteret har per i dag 5 ansatte, prosjektmedarbeidere og faste ansatte i ulike stillingsprosenter. Språksenteret har spesielt fokus på å ivareta lokal dialekt . Hovedarbeidsoppgaver er knyttet til språkkurs og språkarenaer. Språksenteret driver også et språkkontor/språkarena, Bárru Giellabáiki på Suortá/Sortland.

Arbeidsopgaver

 • Arbeide med samiske stedsnavn
 • Planlegge og gjennomføre språktiltak for ulike aldersgrupper
 • Oversettelsesarbeid
 • Bidra til videreutvikling av språksenteret

Kvalifikasjonskrav

 • Beherske muntlig og skriftlig samisk språk
 • Ønskelig med formell kompetanse i samisk språk
 • Ønskelig med kjennskap til lokal tornesamisk dialekt
 • Pedagogisk erfaring er er en fordel

Personlige egenskaper

 • Liker å jobbe både selvstendig og i team
 • Har stort engasjement for samisk språk
 • Personlig egnethet og egenskaper vektlegges

Várdobáiki tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og personalforsikringer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Barnehageplass i vår samiske barnehage

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Kontorsted: Skánik, Evenskjer.
Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til språksenterets leder Ann-Mari Thomassen 90057123 eller til daglig leder Kjersti Myrnes Balto, 41503529

Søknad med CV sendes Várdobáiki samisk senter, Skånlandsveien 78, 9440 Skánik/Evenskjer eller e-post kjersti@vardobaiki.no innen torsdag 08.10.2021.

100 % virggi giellabargin