Personalet ved Várdobáiki ba om at årets juleoppmerksomhet ble gitt til barn ved flyktningemottak i stedet for til ansatte. Her er noen av de ansatte i gang med pakking av gaver som skal leveres til Kvitnes og Elvemo flyktningemottak.

Juovllat 2016

 

Mii giitit vássán jagi ovddas

ja sávvat didjiide buriid juovllaid ja buorre ođđajagi!

Filmen Tradisjonell kunnskap fra samisk jordbruk i Nordre Nordland og Sør-Troms er ferdig

Filmen Tradisjonell kunnskap fra samisk jordbruk i Nordre Nordland og Sør-Troms er nå ferdig og lansertes på Helsetreffet fredag 18. desember. Den bygger på funn fra dokumentasjonsprosjektet «Tradisjonell kunnskap knyttet til samisk jordbruk i Nordre Nordland og Sør-Troms» der 42 informanter delte sin kunnskap gjennom gruppeintervjuer. Prosjektet og filmen har vært finansiert av Samisk høgskole i Kautokeino, Sametinget og Várdobáiki.

Filmen varer i 21 minutter.

Pris: 75 kr.

Om du ønsker å kjøpe filmen, ta kontakt med oss på epost: post@vardobaiki.no; telefon: 769 85020

Kultur og helse

Glimt fra Tones og Marits foredrag på seminar om samisk helse i et kulturperspektiv. Tone fortalte til et lydhørt publikum om erfaringer og innhold i helsetreff og mimretreff, mens Marit hadde innlegg om samisk kunnskapstradisjon. Møteleder var Kristin Mellem fra Troms Fylkeskommune som arrangerte seminaret sammen med Høgskolen i Harstad og Várdobáiki.

Kristin Mellem fra Troms Fylkeskommune

Kristin Mellem fra Troms Fylkeskommune

Tone Elvebakk, Várdobáiki

Tone Elvebakk, Várdobáiki

Marit Myrvoll, Várdobáiki

Marit Myrvoll, Várdobáiki

fra seminaret

fra seminaret

 

Áhpegáttest áhpegáddáj – Från kust til kyst

Museumsleder Marit Myrvoll er en av forfatterne som lanserer bok om pitesamisk historie, samfunn, språk og kultur i disse dager!

Pitesamisk område utgjør et smalt og langstrakt geografisk utsnitt øst-vest fra kysten ved Bottniska viken til kysten av Norskehavet. Tekstene i denne boka
handler om møter i tid og rom, historiske møter, men også språkmøter og identitet i dette landskapet. Boka gir ny kunnskap om pitesamiske forhold. Den samiske befolkningen i området har vært kalt skogssamer, reindriftssamer, sjøsamer og markesamer, mange med sterk tilknytning til grensefjellene.

Forskerne som har bidratt i denne boka, samer som ikke-samer, kommer fra flere fagfelt innenfor samfunnsfagene og humaniora. Kapitlene utgjør hver for seg et tematisk dypdykk som gjenspeiler utvalgte temaer fra området. Kapitlene utfyller hverandre og vil samlet fremskaffe ny kunnskap om det pitesamiske samfunnet. Til sammen skulle dette gi et omfattende, om enn ikke fullstendig, bilde av møter i det pitesamiske området.

Boka kommer snart til bokhandelen, men kan også kjøpes i Orkana Forlags nettbutikk www.orkana.no

forside

 

VÁRDOBÁIKI OG VERDENSARV

Deltakerne lærer om verdensarvstedet Lavaux.

Deltakerne lærer om verdensarvstedet Lavaux.

Rolle slott fra midten av 1200-tallet.

Rolle slott fra midten av 1200-tallet.

Várdobáikis museumsleder Marit Myrvoll deltok 23. – 27.november i en workshop som gir kompetanse i vurdering av nominasjoner til UNESCOs verdensarvliste. 15 deltakere fra de nordiske og baltiske stater var samlet til interessante og lærerike dager i Rolle ved Genfer-sjøen i Sveits. UNESCOs konvensjon om verdens kultur- og naturarv sto på dagsorden, samt annet regelverk og gjeldende praksiser i tilknytning til nominasjonsarbeid. I tillegg til øvelser i vurdering av kultur- og naturarvsteders «enestående universelle verdi», ble det tid til ei befaring til verdensarvstedet Lavaux vingårdsterasser (http://whc.unesco.org/en/list/1243) for å oppleve det flotte kulturlandskapet.

Det var UNESCOs rådgivende organer for verdensarven; IUCN (www.iucn.org), ICCROM (www.iccrom.org) og ICOMOS (http://www.icomos.org) som arrangerte workshopen.