Várdobiegga inviterer – Várdobiegga bovde

Bures! Hei!

Har du hørt om det samiske koret Várdobiegga? Ikke enda? Eller kanskje har du hørt litt? I så fall er det på tide at vi blir bedre kjent med hverandre.

Velkommen til en uforpliktende korøvelse på Várdobáiki samisk senter.

Dato og klokkeslett: 1.september kl. 17.00

Leat go gullan Várdobiegga sámi koara birra? Ii vel hain? Vai soaittát leat gullan veahá? Mii sihtat goit oahpásnuvvat duinna buorebut.

Buresboahtin geatnegahtegehttes lávlumii Várdobáikki sámi guovddážis.

Dáhton ja áigi: 1.čakčamánu, diibmu 17.00

Vi er glade sangere som synger på samisk, øver hver torsdag, og opptrer på store og små arrangementer, både innenfor og utenfor kommunegrensa.

Nå starter høstsemesteret og vi gleder oss til å synge igjen, øve på nye sanger og joiker, lære nye samiske ord og begreper, og ikke minst planlegge spennende konserter.

Vil du bli vårt nye kormedlem, men er i tvil fordi du ikke kan samisk? Det er ikke noe problem! Hos oss kan du begynne og lære samisk språk, forbedre det eller prate fritt. Vi har dyktige språkkonsulenter som gjerne hjelper deg.

Torsdag 1.september arrangerer vi åpen korøvelse. Er du nysgjerrig på hva vi gjør? Stikk innom for en kopp kaffe og en uforpliktende prat. Og prøv å synge med oss! Kanskje du, etter denne kvelden, finner ut at å synge i det samiske koret Várdobiegga gir deg glede 🙂

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Mii leat buorremielalaš lávllut geat lávlut sámegillii, hárjehallat juohke duorastaga, ja searvat stuorát ja unnit doaluide, sihke suohkanráji sisbealin ja olggobealin. Čakčajahkebealli álga dál ja mii illudit lávlut vas,

hárjehallat ođđa lávlagiid ja luđiid, oahppat ođđa sámegiel sániid ja doahpagiid, ja vel plánet gelddolaš konsearttaid.

Siđat go šaddat min ođđa miellahtu, muhto leat eahpesihkkar go it máhte sámástit? Ále val daga dan váttisvuohtan! Min luhtte sáhtát álgit oahpadišgoahtit sámegiela, buoridit giela vai sámástit vaikko man holu. Mis leat giellaveahkit geat áinnas veahkehit du.

Duorastaga 1.čakčamánu lágidit rabas lávlunhárjehallama. Siđat go diehtit maid mii bargat? Guovllat sinne gáfe jugažit ja ságastalažit. Ja geahččal lávlut min olin! Don soaittát maŋŋel dan eahkeda huomidit man suohtas dat lea lávlut Várdobiegga koara olin 🙂

Bárru giellabáikki, Suorttas

Bárru gielllabáiki, Suorta

Ledig midlertidig stilling, prosjektleder på Bárru giellabáiki

Rabas gaskabottosaš virgi, prošeaktajođiheaddji Bárru giellabáikkis

/

Ledig stilling inntil 70 %, fra 01.09.22 – 31.01.23.

Bárru giellabáiki er en samisk språkarena for Vesterålen og Lofoten

Prosjektleder har ansvar for utvikling og gjennomføring av språktiltak i Vesterålen og Lofoten.

Kontorsted: Bárru giellabáiki, Suortá/Sortland. Samisk språk- eller  samisk kulturkompetanse prioriteres.

Mer info v/Várdobáiki språksenterleder, 90057123

Søknad innen 26.08.22 til annmari@vardobaiki.no

/

Rabas gaskabottosaš virgi, 70 % dássái, 01.09.22 rájes – 31.01.23 rádjái

Bárru giellabáiki lea sámi giellaarena olbmuide Viestterállasis ja Lufuohtás

Prošeaktajođiheaddjis lea ovddasvástadus ovddidit ja čađahit gielladoaimmaid Viestterállasis ja Lufuohtás.

Bargosadji: Bárru giellabáiki, Suortá. Sámegiella vai sámi kulturmáhttu vuorohuvvo.

Heanup dieđut oažžu Várdobáiki giellaguovddáža jođiheaddjis, 90057123

Ohcan 26.08.22 dassái, annmari@vardobaiki.no

/

Bárru giellabáiki lea ceggejuvvon ovttas Sámedikkiin ja Nordlándda fylkasuohkaniin.

Bárru giellabáiki er etablert i samarbeid med Sametinget og Nordland fylkekommune.

Varrisvuođagámnadeapmi – Helsetreff, 30.06.22

Duorastaga geassemánu 30. b. 2022
gillu 11 – 14


Gállogieddi, Evenášši

10.45 Sii geat dárbbašit sáhtu
dolvojuvvot bajas Gállogieddai
parkerensajis
11.00 Gállogietti historjá ja
vuosehallamat
12.30 Giellaboddu: Smávit muitalusat
13.00 Biebmu – gáppabuvru,
risenrievdnabuvru mas
goikaduvvon ja sáltejuvvon
biergu (spihkebiergu), 120 r
14.00 Sii geat dárbbašit sáhtu
dolvojuvvot vulos
Gállogiettis
Torsdag 30. juni 2022
kl. 11 – 14


Gállogieddi, Evenes

10.45
De som har behov blir kjørt opp til
Gállogieddi fra parkeringsplassen
11.00 Historier og omvisning på
Gállogieddi
12.30 Samisk språkstund: Korte historier
13.00 Mat – rømmegrøt og risengrynsgrøt
med spekemat, 120 kr
14.00 De som har behov, blir kjørt ned fra
Gállogieddi til parkeringsplassen
Gállogieddi sámi olgomusea
1990 rabai Gállogieddi musea. Rusttegat ledje dalle
ođastuvvon, ja dan rajes leat eanet huotnahat
ceggejuvvon. Odne lea museas bealljegoahti,
loavddagoahti, huonas, veksi, dollagoahti,
rudnehuonas, 2 njalak, skielttarskeadja, olgogeallir ja
čohkkejuvvon dávvirat ja reaiddut. Museas gámnat
maid árbevirolaš sámi duoji. Museai gullo maid 2 km
guhkes kulturbálga márkosámi kulturmuittuin.
Kulturbálggis lea merkejuvvon, ja bálggis lea oassi
dološ vázzinluottas mii manai várrai.
Gállogieddi samisk friluftsmuseum
I 1990 åpnet Gállogieddi som museum. Anlegget var
da nyrestaurert, og siden da har flere bygninger blitt
satt opp. I dag består museet av gamme, tradisjonell
buestangslavvo, våningshus, fjøsbygning, eldhus,
brønnhus, 2 stabburer, skjeltersjå, jordkjeller og en
samling av gamle gjenstander og redskaper. På
museet finnes det også tradisjonell samisk duodji
(håndverk). Tilknyttet museet finner man også en 2
km lang kultursti med markesamiske kulturminner.
Kulturstien er merket, og løypa er en del av den
gamle ferdselsveien til fjells.

Kim-Runar Klodiussen – Har Ikke Meg: Fortellinger om Min Tourettes

Fredag 17. juni kl 19 på Várdobáiki

Om forestillingen:

Har Ikke Meg: Fortellinger om Min Tourettes

Hvordan er det å være litt annerledes? I denne livlige forestillingen vitner vi absurde hendelser, «Ticsefanter», komiske øyeblikk, diabolske replikker, overdrevne sammenligninger og tekstlige godbiter. 

Når man lever med en synlig, og ofte misforstått, tilstand som Tourettes Syndrom finner man seg plutselig i mange spesielle situasjoner. Noen triste, noen morsomme og noen tragikomiske. 

Her får vi ta del i personlige historier, tanker og sammenligninger rundt det å leve med en slik diagnose. I et håp om at vi vil få en bedre forståelse for de som er litt annerledes.

Forestillingen fremstår som en monologforestilling, hvor musikk er en vital del, og varer i ca. 50 minutter.

Teamet bak:

Kim-Runar Klodiussener utdannet skuespiller og scenekunster fra Senja hvor han også holder sin kunstneriske base. Har også røtter fra Nipen i Tjeldsund. Han har hatt diagnosen siden han var 9 år gammel og har møtt mye motgang gjennom sitt liv. Dette har likevel ikke stoppet han og gjennom teatret ønsker han å dele noen av sine opplevelser og tanker rundt det å leve med Tourettes Syndrom. Klodiussen er utdannet skuespiller ved Nord Universitet (tidl. HiNT) og har i tillegg teaterfaglig bachelorgrad fra Roehampton University i London. Paulos Solbø står bak musikken i forestillingen og Tormod Draget Skavern er regissør. Solbø er utdannet musikkprodusent og Skavern er utdannet skuespiller/scenekunstner. Medvirkende i forestillingen er også skuespiller Peder Kaalstad.

Billetter:

100 kr over 18 år, 50 kr andre

Kjøpes ved inngangen eller digitalt på hoopla

Foto: Renate Jensen

Varrisvuođagámnadeapmi – Helsetreff, 02.06.22

Duorastaga geassemánu 2. b. 2022
gillu 11 – 14


Várdobáikkin, Skániin

11.00 Mii lea SANAG? Min lusa boahta
psykologa orienteret fálaldaga
birra mii ásahuvvo min guovlui
12.00 Giellaboddu: Bååstede dávviriid
birra mat Norsk Folkemuseum
máhcaha
12.30 Lášmmohallan
13.00 Biebmu – Vuššon luossa mas
buđet ja gurkásaláhta, 120 r
13.30 Vuorbádeapmi

Muitte vuorbebuvdda. Dohppe hal
juoidá mielde vuorbádallamii.
Torsdag 2. juni 2022
kl. 11 – 14


på Várdobáiki, Evenskjer

11.00 Hva er SANKS? Vi får en orientering
om SANKS sitt tilbud i vårt område
12.00 Samisk språkstund: Bååstede
museumsgjenstander som
tilbakeføres fra Norsk Folkemuseum
12.30 Trim
13.00 Mat – Kokt laks med potet og
agurksalat, 120 kr
13.30 Loddsalg


Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en
gevinst som kan loddes ut.
SANAG
Mii lea SANAG? Ja maid sii sahttet fállat? Gii lea sin
ulbmiljoavku, ja makkár mearkkašupmi lea álbmogii
markosámi guovllus ahte dal ásahuvvo min guovlui?
Min lusa boahta psykologa mas lea
spesialistaoahppu, orienteret fálaldaga birra mii dal
ásahuvvo Dielddanuori suohkanis.

Ann Jørgunn Larsen-Sara
Psykologaoahpu váldan Oslo Universitehtas. Sus lea
klinihkalaš spesialistaoahppu ja barga dal SANAG:s.
Hoanttas ja Guovdageainnus eret.
SANKS
Hva er SANKS? Og hva kan de tilby? Hvem er deres
målgruppe, og hvilken betydning har det for
befolkningen i markesamisk område at de nå
etableres i vårt område? Vi får besøk av
psykologspesialist fra SANKS som orienterer som
tilbudet som nå skal etableres i Tjeldsund kommune.

Ann Jørgunn Larsen-Sara
Utdannet psykolog i 2011 fra Universitetet i Oslo.
Spesialist i klinisk nevropsykologi. Jobber nå i
SANKS/SANAG. Fra Nipen og Kautokeino.

Årsmelding

Årsmelding finnes under Om Várdobáiki