Varrisvuođadeaivvadeapmi Helsetreff

Bearjadaga, čakčamánu 25. beaivvi diibmu 11 – 14 Várdobáikkis, Skánis Fredag 25. september 2020 kl. 11 – 14 på Várdobáiki, Evenskjer
11.00 Mii gáibiduvvo go galgá nannet ovddasmorašfálaldaga suohkanin? Makkár dárbbuid leat?
Sara Bransfjell bokte, prošeaktajođiheaddji, Várdobáikkis.
12.00 Giellaboddu
12.30 Lášmmohallan
13.00 Libbafrikasé oasseváldiide, 100 r.
13.30 Vuorbádeapmi
11.00 Hva skal til for å styrke omsorgstilbudet fra kommunene? Hvilke behov ser dere?
v/Sara Bransfjell, prosjektleder, Várdobáiki
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Lammefrikasé til deltakerne, 100 kr
13.30 Loddsalg
Muitte vuorbebuvdda. Dohppe hal juoidá mielde vuorbádallamii.Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.
Nannet ovddasmorašfálaldaga márkosámi guovlluin
Várdobáiki lea ožžon doarjaga ođđa dearvvašvuođa prošektii. Prošeakta lea ruhtaduvvon ruđaiguin dearvvašvuođadirektoráhtas. Prošeavtta ulbmil lea e.e ásahit ovttasbarggu guoskevaš fágabirrasiiguin guovllus, čohkket dieđuid sámi ássiide geat ožžot dearvvašvuođa- ja fuolahus bálvalusaid, juohkit dieđuid dárbbuid ja rivttiid birra vuoiggalaš dearvvašvuođa- ja fuolahus bálvalussii, ráđđet ja bagadallat suohkana ásahusaid ja leat veahkkin álggahit sierralágán doaimmaid.
Mii háliidit gullat makkár vásáhusat dearvvašvuođadeaivvadeami oasseváldiin leat dearvvašvuođalágádusain. Makkár dárbbut dis leat? Ohcalehttet  go maide? Mii livčče sáhttán dahkat fálaldaga  buoret?
Sara Kristine Brandsfjell
Oahppan psykiátralaš buohccidivššár. Son lea bargan suohkana psyhkalaš dearvvašvuođat- ja gárrenmirko bálvalusas Plassje ( Røros) suohkanis, njealje maŋemus jagi. Lea eret smávva gilážis man namma lea Brekken, Plassje suohkanis. Lea váldon márkkosápmái ja sudnos leat 3 máná.
Styrket omsorgstilbud til brukere i markasamisk område
Várdobáiki har fått midler til et nytt helseprosjekt. Prosjektet er finansiert med midler fra helsedirektoratet. Prosjektet går blant annet ut på å etablere samarbeid med relevante fagmiljø i regionen, innhente kunnskap om behovene til samiske innbyggere som mottar helse- og omsorgstjenester, spre kunnskap om behov og rettigheter til likeverdige helse- og omsorgstjenester, gi råd og veiledning til kommunale institusjoner og bidra til oppstart av ulike tiltak.
Vi vil gjerne høre med deltakerne på helsetreffet om erfaringene dere har gjort i møte med helsevesenet. Hvilke behov ser dere? Er det noe dere savner? Hva skal til for at tilbudet kan bli enda bedre?
Sara Kristine Bransfjell
Utdannet psykiatrisk sykepleier. Har jobbet i den kommunale psykisk helse- og rustjenesten på Røros de siste fire år. Kommer fra ei lite bygd som heter Brekken i Røros kommune. Er gift med en markebygding og har tre barn.

Endelig kan vi møtes på helsetreff 🙂 Fredag 28. aug kl 11 må du komme til Várdobáiki på Evenskjer 🙂

11.00 Varrisvuođadeaivvadeamiid birra, Tone Elvebakk bokte 11.00 Helsetreffenes fremtid, v/Tone Elvebakk
12.00 Giellaboddu 12.00 Samisk språkstund
12.30 Lášmmohallan 12.30 Trim
13.00 Spiidnebiergu oassálastiide,100 ruvnno 13.00 Flesk og duppe til deltakerne, 100 kr
13.30 Vuorbebuvda 13.30 Loddsalg
Varrisvuođadeaivvademiid boahtteáigi
Mii leat váillahan din ja varrisvuođadeaivvademiid! Lea nu buorre viimmat bovdet din dehke ja álgit vastek. Dalle mii sáhttit mearridit bálgá viidáseappot ja mearridit jus lea dárbu rievdadit juoga.
Varrisvuođadeaivvadeamit leat leamaš doaimmas 17 jagi juo. Holu fáttát leat mii čađahan, sihke varrisvuođalaš ja kultuvrralaš fáttát. Maid mii galgat dahkat ovddas guvlui? Lea go juoga dii háliidehpet čalmmustahttit? Galgat mii rievdadit?
Varrisvuođadeaivvademiid bistevaš prográmma sisttisetdollet logaldallama fáttá birra, giellabottu, lášmmohallama, gaskabeaivvi ja vuorbebuvdda. Galgat mii doaladit daid ovddas guvlui? Galgat mii rievdadit? Makkár rievdadusat?
Várdobáiki lea nugo dii diehtibehtet johtán sisa ođđa lanjaide Skániin. Mii jurddašit doallat varrisvuođadeaivvademiid dáppe ja ii gilihuotnahiin nugo ovdal. Maid dii jurddašehpet dan birra?
Mis leat hain hástalusat koronadávddain. Giđđat geahččaleimmet fállat digitála varrisvuođadeaivvademiid. Maid dii jurddašehpet daid birra? Lei dat gávdni? Maid mii galgat dahkat jus gáržžidusat vastek hehttet min deaivvadit dugo lávet?
Mii illudit holu deaivvadit vastek! Váimmolaš buresboahtima juohke aktii. 😊
Helsetreffenes fremtid
Vi har savnet dere og helsetreffene! Det er så godt å endelig kunne invitere dere hit og starte opp igjen. I den forbindelse kan det være på sin plass å finne ut om vi er på rett vei, eller at det er på tide med større eller mindre endringer.
Helsetreffene har vært arrangert i 17 år. Mange tema har vært belyst, både helsefaglige, men også kulturelle tema. Hva skal vi gjøre fremover? Er det noe dere ønsker å få belyst? Skal vi gjøre endringer?
Helsetreffenes faste program består av foredrag om tema, språkstund, trim, middag og loddsalg. Skal vi opprettholde dette i fremtiden? Skal vi gjøre endringer? Hvilke, i så fall?
Várdobáiki har som kjent flyttet inn i nye lokaler på Evenskjer. Vi planlegger å holde helsetreffene her fremover, og ikke på grendehusene som før. Hva tenker dere om dette?
Vi står fremdeles midt i koronaepidemien med de utfordringene dette gir. I vår forsøkte vi å opprettholdet tilbudet om helsetreff gjennom et digitalt tilbud. Hva tenker dere om det? Ble det brukt? Hva skal vi gjøre om vi igjen får slike restriksjoner at vi ikke kan møtes fysisk?
Vi gleder oss stort til å møtes igjen! Hjertelig velkommen, alle sammen 🙂

Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Nuppát almmuheapmi – sadjásaš virggit Márkománák sámi mánáidgárddis

Sadjásaš jođiheaddjin, 01.08.20 rájes 31.07.21 rádjai ja sadjásaš pedagogalaš jođiheaddjin 01.08.20 rájes – miessemánu gaskkamuddui, 2021

Jođiheaddji virgi lea 100%, 40% kantuvras ja 60% ossodagas.

Pedagogalaš jođiheaddj virgi lea 100%       

Gelbbolašvuohta: Dohkkehuvvon mánáidgárdeoahpaheaddjeoahppu, njálmmálaš sámigiel gelbbolašvuohta. Vejolaččat maiddái earáide ohcat.

Ohcanáigemearri : 8.7.2020
Eanet dieđut Kjersti Myrnes Balto bokte, tlf +47 41503529

Sáddes ohcama: kjersti@vardobaiki.no  
Virgáibidjama oktavuođas galgá buktit dohkálaš politiijaduođáštusa vrd. bhl § 19.  

Mánáidgárddi birra
Márkománák sámi mánáidgárdi lea čáppa luonddobirrasis Láŋttedievás Dielddanuori suohkanis. Mánáidgárddi sisaváldinguovllu lea Evenášši ja Dielddanuori suohkanat. Mánáidgárddis lea 25 saji. Beáivvaláččat juohkit mánáid guovtte joavkkuide, smávva mánát ja stuorra mánát.

Sámegiella
Márkománák sami mánáidgárdi lea guovllus gos lea dárbu ealáskahttit sámegiela. Mánáidgárdi galgá leat arena njálmmálaš sámegiel geavahussii. Mánáidgárddis leat iešguđetlágán sámegiel gelbbolašvuođat. Čavčča rájes, 2020, leat 5 máná mánáidgárddis geaiguin leat sámegiella ruoktogiellan. Vaikko ieš it sámás, liikká sáhtát leahkit mielde lahčit buori giellaarenaid.

Bargoveaga lassin jođiheaddji, pedagogálaš jođiheaddji, veahkkebargit) lea giella­čeahppi. Giellačeahppi veahkeha ovddidit ja nannet sámegiellamáhtu mánáid­gárddis. Várdobáiki sámi giellaguovddáš veahkeha maid gielaovddanáhttinbargguin mánáid­gárddis. Jođiheaddj ja pedagogálaš jođiheaddji galgaba ovttas eará bargiiguin hábmet buriid rámmaid sámegiel ovdáneapmái mánáidgárddis.

Andre gangs utlysning – vikariat i Márkománák samisk barnehage

Vikar for daglig leder/styrer fra 01.08.20 til 31.07.2021 og vikar for pedagogisk leder,
fra 01.08.20 til medio mai 2021

Stilling som styrer 100% stilling med 40% administrasjon og 60% på avdelingen. Pedagogisk leder 100%.

Kvalifikasjoner: Godkjent barnehagelærerutdanning, muntlig samiskspråklig kompetanse. Andre kan også søke.

Søknadsfrist for andre gangs utlysning: 8.7.20
Nærmere info: www.vardobaiki.no, eller tlf +47 41503529, Kjersti Myrnes Balto

Søknad sendes kjersti@vardobaiki.no
Gyldig politiattest må fremlegges ved tiltredelse, jmf. bhl §19.

Om barnehagen
Márkománák samisk barnehage ligger i landlige omgivelser i Láŋttedievvá / Planterhaug i Tjeldsund kommune. Barnehagen har Evenes og Tjeldsund kommuner som opptaksområde. Barnehagen har 25 plasser. I praksis deler vi barnegruppen i to grupper, små- og store barn.

Samisk språk
Márkománák samisk barnehage ligger i et område hvor det er stort behov for arbeid med vitalisering av samisk språk. Dette gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal være en arena med samisk samtalespråk. Det er ulik kompetanse i samisk språk i barnehagen. Fra høsten 2020 vil det være 5 barn i barnehagen med samisk som ett av sine hjemmespråk. De som ikke selv kan samisk kan likevel være med å skape gode språkarenaer.

I tillegg til grunnbemanning (styrer, pedagogisk leder, assistenter) har barnehagen giellačeahppi/samisk språkressurs som skal bidra til utvikling og styrking av samisk språk i barnehagen. Várdobáiki samisk språksenter bidrar også i arbeid med språkutvikling i barnehagen. Styrer og pedagogisk leder skal i samarbeid med resten av personalgruppen skape gode rammer for samisk språkutvikling i barnehagen.

Direktesendt helsetreff Fredag 12. juni 2020 kl. 11.00 Direktesending på Facebook-gruppen Helsetreff – Várdobaiki