Áhpegáttest áhpegáddáj – Från kust til kyst

Museumsleder Marit Myrvoll er en av forfatterne som lanserer bok om pitesamisk historie, samfunn, språk og kultur i disse dager!

Pitesamisk område utgjør et smalt og langstrakt geografisk utsnitt øst-vest fra kysten ved Bottniska viken til kysten av Norskehavet. Tekstene i denne boka
handler om møter i tid og rom, historiske møter, men også språkmøter og identitet i dette landskapet. Boka gir ny kunnskap om pitesamiske forhold. Den samiske befolkningen i området har vært kalt skogssamer, reindriftssamer, sjøsamer og markesamer, mange med sterk tilknytning til grensefjellene.

Forskerne som har bidratt i denne boka, samer som ikke-samer, kommer fra flere fagfelt innenfor samfunnsfagene og humaniora. Kapitlene utgjør hver for seg et tematisk dypdykk som gjenspeiler utvalgte temaer fra området. Kapitlene utfyller hverandre og vil samlet fremskaffe ny kunnskap om det pitesamiske samfunnet. Til sammen skulle dette gi et omfattende, om enn ikke fullstendig, bilde av møter i det pitesamiske området.

Boka kommer snart til bokhandelen, men kan også kjøpes i Orkana Forlags nettbutikk www.orkana.no

forside