kart

SAMARBEIDSPARTNERE I PROSJEKTET

Samisk arkiv

Samisk arkiv, lokalisert til Kautokeino, har et nasjonalt ansvar for å ta vare på samisk dokumentasjon. Arkivene sikres for fremtiden i spesialmagasiner. Politikere, forskere, samiske institusjoner, foreninger, reinbeitedistrikt, fiskarlag, slakterier og andre bedrifter leverer arkiver hit for å unngå tap av kunnskap for ettertida. Her finnes også arkiver fra offentlige institusjoner i deponi – slik som Beaivvaš, Gáldu og Sámediggi. 

(kilde: https://www.arkivverket.no/om-oss/samisk-arkiv)

 Grete Bergstrøm og Nils-Jørgen Nystø ved Samisk Arkiv holdt på den første fellessamlingen i januar 2016 et 2-dagers kurs i arkivarbeid – hva er et arkiv, hvordan oppspore arkiver og hva gjør vi for å bevare dokumentasjonen. 

 Senter for samiske studier ved Norges arktiske universitet, UiT

Senter for samiske studier (SESAM) er organisert som et faglig senter på linje med instituttene ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Senteret ivaretar oppgaver som skal styrke flerfaglig samisk- og urfolksrelatert forskning og utdanning ved hele UiT, bidra til synliggjøring av disse aktivitetene og øke rekrutteringen av studenter og forskere. Senteret har et omfattende nettverk av samarbeidsinstitusjoner utenfor UiT, lokalt, nasjonalt og globalt.

Sesams mandat er

  • Styrke den flerfaglige forskningen på samiske- og urfolksforhold ved hele universitetet
  • Bidra til å styrke profilering av og rekruttering til studier som omhandler samisk språk og kultur og urfolk
  • Bidra til formidling av samisk og urfolksrelatert forskning ved UiT
  • Bidra til styrking av samisk språk i faglig sammenheng ved hele universitetet
  • Bidra til utvikling av samarbeidet med samiske utdannings- og forskningsinstitusjoner
  • Bistå institusjons- og fakultetsledelse i spørsmål knyttet til samiske – og urfolksrelaterte spørsmål (kilde: https://uit.no/om/enhet/omoss?p_dimension_id=88182)

Professor Else Grete Broderstad holdt på fellessamlingen i april 2019 et foredrag om den historiske utviklingen i regionen, «Fra ikke å bli sett til samisk innbygger».