Fellessamlingene

kart

FELLESSAMLINGER

pastedGraphic.png

Fra en av fellessamlingene på Tjeldsundkroa (Foto Marit Myrvoll)

For å etablere en felles forståelse av prosjektets innhold og framdrift, ble det i prosjektperioden arrangert en eller to fellessamlinger hvert år. Disse fungerte som en verdifull felles arena for utveksling av informasjon og etablering av en felles hukommelse om nær samisk fortid. Det begynte med oppstartseminar i januar 2016. Her ble et felles opplegg presentert, og felles problemstillinger og utfordringer ble drøftes. På hver samling ble praktiske aktiviteter som gjennomføring av intervjuer, samt dokumentasjon, strukturering og digitalisering av arkivmateriale, tatt opp. Også juridiske sider ved offentliggjøring ble vektlagt. 

De fleste deltakende aktører uttrykte behov for nettverkssamarbeid og rettledning i hvordan arbeidet kunne gjennomføres. Flere av organisasjonene hadde et omfattende arkivmateriale som det ville ta tid å systematisere på en tilfredsstillende måte. Samisk Arkiv, en del av Arkivverket i Norge, deltok på det første fellesmøtet med sin kompetanse innen bevaring og kassasjon, hadde foredrag, og ga råd og veiledning til deltakerne. Samisk Arkivs kompetanse innen samisk språk vil gjøre at det samtidig kan utvikles felles termer når materialet systematiseres for bevaring. 

Oversikt over fellessamlingene i prosjektet