Várdobáiki muséum

Várdobáiki museum ble etablert i 2010. Museet er fortsatt i en etableringsfase, noe som gjenspeiles i de prioriterte arbeidsoppgavene, hvor grunnleggende museumsdrift og kompetanseheving har vært sentralt.

I mangel av egnede lokaler til magasin og utstilling satses det hovedsakelig på museale aktiviteter som ikke er avhengig av store arealer, deriblant dokumentasjon av kulturminner og oppbygging av gjenstands- og billedarkiv. Vi har tidligere gjennomført flere dokumentasjonsprosjekt innenfor bygningsvern. Innenfor regionen finnes det mange verneverdige og særegne samiske bygninger, og den immaterielle kunnskapen om samiske byggetradisjoner er fortsatt levende. Samisk bygningsvern er et av museets hovedsatsingsområder.  Fra 2010 ble driftsansvaret for Gállogieddi friluftsmuseum overført fra Evenes kommune til Várdobáiki. Som en del av Várdobáiki museum skal det bygges opp et samisk skimuseum.

Várdobáiki Museumssiida er en avdeling under Várdobáiki samisk senter. Vi tilhører nordsamisk språkområde med både markesamisk og sjøsamisk kultur. Ansatte: 1 fast ansatt som museumsleder, 1 fast ansatt som vaktmester (30%). Ansvar for Museumsvirksomheten i Nordre Nordland og Sør-Troms herunder drift av Gállogieddi samiske friluftsmuseum i Evenes  kommune som holder åpnet hele sommersesongen. Ca. 6 guider ansettes pr. sesong. Várdobáiki Museumssiida samarbeider regionalt blant andre medVilgesvárre (www.vilgesvarre.no) (Skånland kommune), Pippira Siida(pippirasiida.blogspot.no) (Ballangen kommune) og Gamtofta (www.gamtofta.no) (Sørreisa kommune) for å fremme samisk historie og kultur. Vi skal i fremtiden ha et sterkere museumsansvar for Vilgesvárre og det fremtidige Kvandahlmuséet (på Pippira Siida). (Sametingets delutredning  for museum i Nordre-Nordland og Troms)

Forvaring. Vi jobber med å verne og bevare vår kulturarv best mulig for ettertiden. Innsamling, registreringer og dokumentasjon.De digitale verktøyene Primus og Askeladden brukes i denne sammenhengen. Vi jobber også med å samle en oversikt over hva som forvart utover hva vi selv har forvart i vårt ansvarsområde.

Forskning.

Vi utvikler kunnskap for å få et nødvendig faglig grunnlag for innsamling, dokumentasjon og formidling. Vi har som mål å sikre kunnskapsutviklingen gjennom økt forskningssamarbeid, både i museumsnettverket og mellom museene og forskningsmiljøer i kunnskapssektoren. Våre forskning gjøres pr. i dag hovedsakelig gjennom ulike prosjekt. Formidling. Gjennom aktiviteter prøver vi skal nå publikum med kunnskap. Her bidrar også de andre avdelingene ved Várdobáiki til formidling av kunnskap, f.eks. gjennom språkkurs kan man lære å lage gomagband. Vi tilrettelegger for at ulike grupper som skolebarn og besøksgrupper med spesielle interesser eller spesielle behov, skal ha størst mulig utbytte av museumsbesøk. Målet utover opplevelse og tilegnelse av kunnskap er å fremme kritisk refleksjon og skapende innsikt. Formidling via nett er noe vi har hatt større fokus på den siste tiden og arbeider nå med å lage en ny hjemmeside. Vi har også fokus på bruk av andre digitale medier for å nå ut med informasjon herunder også annonsering innen reiseliv. Oppdatert skilting er også nødvendig. Ellers samarbeider vi med Den kulturelle skolesekken og ser også muligheten for et samarbeid med Den kulturelle spaserstokken.

Fornying.

Vi jobber med at museumsvirksomheten skal være oppdatert og aktuell, spille en viktig rolle i samfunnet gjennom faglig utvikling, nytenking og profesjonalisering og gjennom utvikling av digital forvaltning og formidling. Arbeid innenfor Museumsnettverk og innmelding i Samisk reiselivsnettverk er med på å styrke dette arbeidet, samt samarbeid med andre samiske og nasjonale institusjoner.

Vår samiske kulturarv

Immateriell kulturarv:

    • Tradisjonskunnskap (også gjennom Árbediehtu-prosjektet, kunnskapsoverføringer, bygningstradisjoner, mattradisjoner osv.)
    • Muntlige fortellertradisjoner
    • Tro, fortellinger og mytologi knyttet til kulturminner og steder
    • Ord, uttrykk og tradisjoner knyttet til gjenstander (Primus)
    • Språk og historie knyttet til kulturminner og stedsnavn Stedskunnskap og slektskunnskap
    • Kunst og foto (vandreutstillinger, utstillinger)
    • Duodji som tradisjonskunnskap

Materiell kulturarv som kulturminner, kulturlandskap, bygninger, gjenstander, fotografier, duodji, dokumenter/arkiv m.m.

Bidra med gamle fotografier eller gjenstander !

Har du gamle bilder på lur som du kan tenke deg å dele? Ring og kom til museumskontoret på Várdobáiki samisk senter, så scanner vi inn bildene mens du er her slik at du kan ta med bildene hjem igjen med en gang.

Har du gamle gjenstander som heller kunne vært i vår museumssamling? Ring oss for nærmere avtale.

Guiding, besøk, info osv.

Ta kontakt med oss for besøk på Gállogieddi, guidet tur langs kulturstien (se bildeutsnitt av kulturstiplakat), forslag til temakveld og annet.

Marit Myrvoll, Museumsleder tlf. 916 97858 eller sentralbord: 769 85020

Adresse: Skånlandsveien 78, 9440 Evenskjer, e-mail: post(a)vardobaiki.no eller marit(a)vardobaiki.no