• Funksjon og aktiviteter

  Várdobáiki dekker i dag mange funksjoner både innenfor språk, museum, helse, barnehagedrift og annet samisk kulturarbeid. Barnehagen drives i leide barnehagelokaler i Planterhaug i Skånland. Várdobáiki er også en samarbeidspart for både private og offentlige organisasjoner når det gjelder spørsmål som er relevant for samisk språk og kultur. Várdobáiki er kjent for å ha stor aktivitet rettet mot den samiske grasrota med stort brukerfokus og varierte målgrupper, og mange aktiviteter/funksjoner er kommet i gang etter innspill fra brukere. Årsmeldingen for 2011 viser bredden av aktivitet ved Várdobáiki.

 • Styret

  Etter genralforsamlingen i 2017 består styret av:

  Ánne Márja Guttorm Graven med personlig vara Håkon Brox, valgt i 2016 for to år.
  Arild Pettersen Inga med personlig vara Odd Are Hansen, valgt i 2016 for to år.
  Susanne Amalie Langstrand-Andersen med personlig vara Sigbjørn Skåden, valgt i 2017, for to år.
  Per Kristian Arntzen med Helene Berg-NIlssen som personlig var, valgt i 2017 for to år.
  Else Grete Broderstad med personlig vara Liv Slettli, valgt i 2017 for to år.

  Styreleder: Else Grete Broderstad, Styrets nestleder: Arild Pettersen Inga

 • Om senteret

  Link til Vedtekter

  Várdobáiki samisk senter er et samisk senter med virksomhetsområde i Sør-Troms og Nordre Nordland.
  Senterets hovedkontor er på Nautå i Evenes kommune. Organisasjonens formål er å videreføre samisk språk, historie, kultur og samfunnsliv i regionen. I målparagrafen står det også at det er en spesiell oppgave for Várdobáiki å få realisert planene for kulturhuset Várdobáiki.

  Várdobáiki ble etablert i 2002 etter et langvarig arbeid i regi av plangruppen for Várdobáiki som bestod av samiske organisasjoner og flere kommuner i regionen. Ved etablering ble det valgt å organisere senteret som et andelslag med åpen andelstegning. Dette var viktig og riktig med bakgrunn i at organisasjonen skulle få fotfeste i regionen og at samiske ildsjeler med spesiell interesse for bevaring og utvikling av samisk kultur skulle inviteres med på å stake ut retningen for det samiske senteret. I 2014 ble organisasjonen omdannet til aksjeselskap. Aksjeeiere er Sametinget, kommuner, organisasjoner og private aksjonærer.
  Várdobáiki driver barnehage, museum, språksenter, tiltak rettet mot eldre og andre tilbud knyttet til samisk kultur. Som regionens samiske kultursenter ser vi det som naturlig at Várdobáiki bistår andre samiske tiltak og institusjoner i arbeidet med å bevare og utvikle samisk språk og kultur. Dette er noe som prioriteres også i fremtiden.

 • Lokalisering

  Várdobáikis hovedkontor er i leide kontorlokaler på Nautå i Evenes. Her er tolv kontorer, et stort og et lite møterom. Tre av kontorene leies ut til andre samiske institusjoner. Leietakere er Duodji instituhtta, Senter for samisk helseforskning ved Universitetet i Tromsø og Márkomeannu samisk festival. Utleie til andre samiske institusjoner er viktig da det er med på å skape et samisk kraftsenter og tverrfaglig miljø i regionen.
  Tiltak gjennomføres også i leide lokaler som grendehus og lignende. Det er for tiden 18 ansatte i  totalt  omlag 12 stillinger ved senteret. Senteret har stor grad av prosjektrelatert og prosjektfinansiert virksomhet, noe som medfører at antall ansatte varierer.