Samisk tilstedeværelse, historisk anerkjennelse og mobilisering gjennom 1000 år. Seminar på Trondenes historiske senter torsdag 9. mai kl 18-21

Várdobáiki er med i prosjektgruppen Tore Hunds rike som jobber frem mot Nasjonaljubileet 2030 – NORGE I TUSEN ÅR. I den forbindelse setter vi fokus på den samiske historien gjennom 1000 år ved å invitere til dette seminaret. Arrangør er Várdobáiki i samarbeid med Sør-Troms museum.

Program

18:00    Velkommen,
Kjersti Myrnes Balto, daglig leder, Várdobáiki; Sabrina van der Ley, direktør, Sør-Troms museum; Sametinget

18:15    Samene i viktingtida – en maktfaktor i det norrøne Norge, Steinar Pedersen, historiker, dr. philos

19:00    Spørsmål

19:15    Kaffepause

19:30    Samisk tilstedeværelse i middelalderen i Sør-Troms og Ofoten, Oddmund Andersen, seniorforsker, dr. art, Árran lulesamisk senter

20:00    Historisk anerkjennelse og tidlig samisk mobilisering, Else Grete Broderstad, professor, dr. polit, Senter for samiske studier, UiT

20:30    Fra fornorskning til samisk blomstringstid. Hvordan er situasjonen nå? Tore Einar Johansen, førsteamanuensis, Sør-Troms museum

Steinar Pedersen er utdanna lærer fra Tromsø lærerskole. Han var statssekretær i Stoltenberg første regjering. I 2006 ble han dr. philos. i historie, med en avhandling om Grensetraktaten av 1751 mellom Danmark-Norge og Sverige. Han har vært leder av Sámi Ealáhus- ja Guorahallanguovddáš (Samisk nærings- og utredningssenter) i Deatnu/Tana. Fra 2007 er han tilsatt ved Samisk høgskole i Kautokeino, der han 2007–2011 var rektor. Etter dette var han førsteamanuensis i historie samme sted. 
Pedersen var medlem av Sametinget fra oppstarten i 1989 og fram til 2005.
Arbeider i dag med prosjekter særling innen samisk historie.

Oddmund Andersen arbeider i dag som seniorforsker ved Árran-julevsáme guovdásj/lulesamisk senter. Han har doktorgrad i arkeologi fra 2002. Han har arbeidet med flere ulike temaer knyttet til samisk kultur og historie, og kjenner den lokale samiske historien godt.

Else Grete Broderstad er dr. polit. i statsvitenskap, og professor i urfolksstudier ved Senter for samiske studier, UiT Norges arktiske universitet. Hun er i sin forskning opptatt av politiske prosedyrer i forholdet mellom urfolksorganer og statlige myndigheter, med bl.a. et fokus på konsultasjoner. Hun forsker også på styringsordninger knyttet til ressursforvaltning og på konflikter mellom industri og urfolk.

Tore Einar Johansen er førsteamanuensis, og avdelingsleder ved Sør-Troms museum. Han har blant annet gitt ut boken Samisk nærvær på Hinnøya sammen med Sigurd Stenersen.

Giellabeassi nuoraidskovlá ja 7.luohká ohppiide geain leat sámegiela, 25. – 26.03.19 Skytterhuset viesus Giehtavuonas / Samisk språkreir for ungdomsskole- og 7.klasse elever som har samisk, 25. – 26. mars 2019 på Skytterhuset i Borkenes i Kvæfjord

Várdobáiki giellaguovddáš ovttas sámegiel oahpaheddjjiguin skovlláin lágidit giellabeasi nuoraidskovláohppiide ja 7.luohká ohppiide. Giellabeassi lágiduvvo njukčamánu 25. – 26.beivviid Skytterhuset viesus Giehatavuonas. Oahppoulbmil: njálmmalas gulahallan. Oahppit galget hárjehallat guldalit, ipmirdit ja ságastallat gulahallama bokte eará ohppiiguin ja oahpaheddjiiguin.
Maid válddát mielde: Olgobiktasat, olgogápmagat, sabegat/sabehat, čieran, čuoigangápmagat, liigebiktasat,  sihkaldat ja riššediŋggat, vuojadanbivttas, oađđenseahkka,

Várdobáiki samisk språksenter i samarbeid med samisklærere på skolene arrangerer samisk språkreir for elever med samisk i ungdomsskolen og på 7.trinn. Språkreiren arrangeres 25. – 26. mars på Skytterhuset i Borkenes i Kvæfjord. Opplæringsmål: muntlig kommunikasjon. Elevene skal trene på å lytte, forstå og snakke samisk i kommunikasjon med andre elever og lærere.
Hva bør du ha med?
Uteklær, utesko, ski, skisko, akebrett, skifteklær, toalettsaker og håndduk, badedrakt/badebukse, sovepose, liggeunderlag, vannflaske

Invitasjon til årsmøte i foreldreforeningen for samiskopplæring 20.mars kl 18 på Várdobáiki. Bovdehus jahkečoahkkimii sámegieloahpahusa vánhensearvái, 20.03 dii 18 Várdobáikkis

Målgruppe/ulbmiljoavku: Foreldre til barn med samiskopplæring i barnehage, grunnskole og videregående skole i Evenes, Tjeldsund, Skånland, Harstad og omegn, Narvik og omegn/ Vánhemat mánáide geain leat sámegieloahpahus mánaidgárddis, vuođđuskovllás ja joatkkaskovllás Evenáššis, Dieldanuorris, Skánis, Hársttáis ja birrasis, Áhkánjárggas ja birrasis.

  1. Valg av møteleder og sekretær / Válljet čoahkkinjodiheaddji ja čálli
  2. Beretning fra styret i foreldreforeningen / Stivrra jahkedieđahus
  3. Foreningens økonomi ved Kjersti Myrnes Balto / Searvvi ekonomija Kjersti Myrnes Balto bokte
  4. Vedtektsendring / Njuolggadusrievdadus
  5. Valg av leder og styremedlemmer / Váljjet ođđa jođiheaddji ja stivralahtuid
  6. Orientering om språkreir for elever med samisk i regi av språksenteret / Diehtojuohkin giellabesiid birra Várdobaikki bokte
  7. Orientering fra Beatrice Fløystad om oppdraget fra Troms fylkeskommune vedr samiskundervisning / Beatrice Fløystad muitala samegieloahpahusbarggu birra Romssa fylkasuohkana bokte
  8. Eventuelt Muđui

Enkel servering! Eaŋkalis guossoheapmi!

Bures boahtin! Velkommen!

Báikenammakafea – Kafesamtale om samiske stedsnavn 16.febr kl 13 – 15 i Gågata

ca. kl 13.15 :

Stedsnavn, topografiske navn og landskapsforståelse v/Klemet Isaksen Hætta, Várdobáiki.

Historien omkring Gullberget, Kjell Erland Pedersen

Kort orientering om Várdobáikkis stedsnavnutvalg v/Ann-Mari Thomassen, Várdobáiki

sullii dii 13.15:
Báikenamat, topográfalaš namat ja eanadatipmárdus Klemet Isaksen Hætta, Várdobáiki bokte
Historja Guollebávtti birra, Kjell Erland Pedersen bokte
Diedut Várdobáikki báikenammalávdegotti birra Ann-Mari Thomassen, Várdobáiki bokte
#giellajahki