Midlertidig stilling som prosjektmedarbeider, 50 % ut 2020

Várdobáiki skal gjennomføre et prosjekt der vi ønsker å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene til samiske brukere gjennom fagutvikling og kompetanseheving. Gjennom prosjektet skal vi jobbe med å styrke etablert samarbeid og videreutvikle nye relasjoner med relevant fagmiljø, og kommunale helse- og omsorgstjenester i nærområdet. Kartlegging av behov samiske brukere av helsetjenester vil danne grunnlag for tiltak for å øke kompetanse hos helsetjenestene som vil gjennomføres i løpet av prosjektperioden. Det kan være mulighet for arbeid neste år forutsett videre finansiering.

Ønskede kvalifikasjoner

 • helsefaglig utdanning
 • kjennskap til samisk språk og kultur
 • relevant erfaring fra lignende arbeid
 • strukturert, samarbeidsvillig, selvstendig og initiativrik
 • personlig egnethet vektlegges

Lønn etter avtale. Kontorsted: Evenskjer.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse Tone Elvebakk, mobil: 905 31195, epost: tone@vardobaiki.no

Søknadsfrist: 2. mars

Tiltredelse: 1. mai

Søknad med CV sendes til tone@vardobaiki.no

Åpning av Várdobáiki’s nye lokaler, 1.2.2020

Program

13:00 –15:00 Ansiktsmaling og lekekrok for barn, kaffe fra bål utenfor hovedinngangen
13:30 – 14:15

Åarjelhsaemien teatere /sydsamisk teater med forestillingen Staaloe – å bekjempe kjempene /Staaloe  –  faamoej vooste gaemhpodh
 forestilling på plan 2, bruk hovedinngang
14:30 – 14:45 Inna Marja Amundsen, – utenfor hovedinngangen
15:00–18:00 Åpningsprogram
Formell åpning ved Aili Keskitalo
Taler ved ordfører i Tjeldsund med flere
Underholdning:
Ante Mikkel Gaup, Várdobiegga, (joik og sang)
Ánná Káisá Partapuoli (slampoesi)
Åpning av utstilling, 100 sámi muohtogova/ samiske portretter av Torgrim Halvari
Åpning av utstilling på museet
lett bevertning

Dørene lukkes kl 18:00, for å åpnes igjen klokken 19:30
19:30 Konsert med Maxida Märäk

Det vil være åpent på En Smak av, Kafè og Spiseri både før og etter konserten. Der er det blant annet mulig å kjøpe gomba.


Várdobáikkie ođđa huotnaha rahpamak, 1.2.2020

13:00 – 15:00 Muohtomála ja stullančiehka mánáide, cimnjak dolagáttin váldouvssa olggobealde

13:30 – 14:15 Åarjelhsaemien teatere /Staaloe  –  faamoej vooste gaemhpodh 

Čájálmas lea 2. gearddin, ruvko váldouvssa!

14:30 – 14:45 Inna Marja Amundsen, váldouvssa olggobealde

15:00–18:00 Rahpanprográmma

 • Rahpan sámediggepresideanta Aili Keskitalo bokte
 • Sártnit sátnejodiheddjiin ja iežasiin bokte
 • Čájálhallamak:
  Ante Mikkel Gaup aj Várdobiegga juoigan ja lávlun
  Ánne Káisá Partapuoli, poesiija
 • Museavuosehus rahpa
 • Galleriijavuosehus rahpa, 100 sámi muohtogova Torgrim Halvari bokte
 • Ante Mikkel Gaup ja Várdobiegga, juoigan ja lávlun

Guossoheapmi

Uvssat giddejuvvojit dii. 18:00 ja rahpet vas diibmu 19:30

19:30 Konsearta Maida Märäkiin

Lea rabas kafeas En smak av, Kafe og spiseri, sihke ovdalis ja konseartta maŋŋel. Kafeas lea earret eará vejolaččan oastit mállegáhkuid/gombbáid/ruohppamiid.

Bures boahtin!

Ledig stilling: Språkkonsulent, fast stilling, 100 %

Várdobáiki samisk senter
Várdobáiki samisk språksenter er en del av Várdobáiki samisk senter – sámi guovddáš som har hovedkontor på Evenskjer i Skånland kommune (Tjeldsund kommune fra 1.1.2020). Formålet til Várdobáiki er å videreføre og forvalte samisk språk, historie, kultur og samfunnsliv i regionen. Senteret er organisert i seks avdelinger, språksenter, barnehage, museum, helse, kultur og eiendom. Det er omlag 20 ansatte ved Várdobáiki, inkludert prosjektansatte i midlertidige stillinger.

Språksenteret har 2,5 faste stillinger, og for tiden 2 prosjektstillinger. I tillegg engasjeres det ressurser etter behov . Várdobáiki samisk senter har et kreativt miljø med spennende arbeidsoppgaver innenfor ulike fagfelt. Arbeidet på Várdobáiki organiseres i stor grad som samarbeid mellom avdelingene, og de ansatte må regne med å bidra på andre avdelinger.

Arbeidsoppgaver for språkkonsulent:

Språkkonsulenten skal i samarbeid med språksenterets leder ha ansvar for planlegging og gjennomføring av språkarbeid knyttet til aktiviteter og tiltak både på og utenfor kontorsted.

Dette omfatter for eksempel:
• Planlegge og gjennomføre språkkurs og andre språktiltak for alle aldersgrupper
• Initiere og lede prosjekt og aktiviteter
• Oversettelsesarbeid
• Bidra til videreutvikling av språksenteret
• Samarbeide med andre aktører, som for eksempel Sametinget og kommuner for å bidra til bevaring av samisk språk i regionen

Ønskede kvalifikasjoner
• Det kreves formell kompetanse i samisk språk
• Relevant utdanning, kompetanse og praksis
• Prosjektledererfaring er en fordel
• Kompetanse innenfor lokal samisk dialekt, tornesamisk er en fordel.
• Utviklings- og resultatorientert, målrettet, strukturert, samarbeidsvillig, selvstendig og initiativrik
• Personlig egnethet og egenskaper vektlegges

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Lønn etter avtale. Kontorsted: Evenskjer.
Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til språksenterets leder Ann-Mari Thomassen 77085657 / 90057123 eller til daglig leder Kjersti Myrnes Balto, 76985020/ 41503529.

Søknadsfrist: 17.01.2020. Tiltredelse snarest.

Søknad med CV sendestil kjersti@vardobaiki.no

Ledig stilling: Museumsleder

Várdobáiki sámisk senter
Várdobáiki museum er en del av Várdobáiki samisk senter – sámi guovddáš som har hovedkontor på Evenskjer i Skånland kommune (Tjeldsund kommune fra 1.1.2020). Formålet til Várdobáiki er å videreføre og forvalte samisk språk, historie, kultur og samfunnsliv i regionen. Senteret er organisert i seks avdelinger: språksenter, barnehage, museum, helse, kultur og eiendom. Det er omlag 20 ansatte ved Várdobáiki, inkludert prosjektansatte i midlertidige stillinger.

Museet har to faste stillinger og for tiden en midlertidig ansatt. Várdobáiki museum har museumsansvar for det markasamiske området i Sør-Troms og Nordre Nordland, det sørlige Midt-Troms, samt Lofoten og Vesterålen. Museet samarbeider med andre museer som driver med samisk museumsvirksomhet i regionen. Várdobáiki samisk senter har et kreativt miljø med spennende arbeidsoppgaver innenfor ulike fagfelt. Arbeidet på Várdobáiki organiseres i stor grad som samarbeid mellom avdelingene, og de ansatte må regne med å bidra på de andre avdelingene. Det er også et naturlig samarbeid med andre samiske og andre institusjoner.

Arbeidsoppgaver for museumsleder
Museumsleder har administrativt og faglig ansvar for drift av Várdobáiki museum.

Det omfatter for eksempel:
• Ledelse og prosjektledelse
• Oppbygging av museumsutstilling og magasin
• Drift av Gállogieddi samisk friluftsmuseum
• Følge opp og revidere Várdobáikis museumsplan
• Arbeide med kulturminneregistrering og bygningsvern i regionen
• Utvikle museet i samarbeid med Várdobáikis øvrige satsingsområder, deriblant reiselivssatsing


Ønskede kvalifikasjoner:

Relevant høyere utdanning kreves. Det er ønskelig med leder og prosjektleder erfaring. Det legges vekt på god faglig kompetanse, herunder kompetanse og erfaring innenfor museumsforvaltning, forvaltning av kulturminner og kulturarv, bygningsvern, immateriell kulturhistorie, gjenstandsforvaltning, generell samisk historie og markasamisk historie.

Kompetanse i samisk språk, kjennskap til nyere regional samisk historie, og erfaring i arkivarbeid er en fordel.
Personlig egnethet vektlegges.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Lønn etter avtale.
Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Kjersti Myrnes Balto 76985020/ 41503529.
Søknadsfrist: 17.01.2020
Søknad med CV sendes til e-post: kjersti@vardobaiki.no

Rabas virgi: Giellakonsuleanta, bistevaš virgi, 100 %

Várdobáiki sámi guovddáš

Várdobáiki sámi guovddáš lea Skánis, Dielddanuori suohkanis. Várdobáikki ulbmil lea seailluhit ja hálddašit sámi giela, historjjá, kultuvrra ja servodateallima regiovnnas. Guovddážis leat guhtta ossodaga: giellaguovddáš, mánáidgárdi, musea, dearvvašvuohta, kultuvra ja opmodat. Várdobáikkis leat sullii 20 bargi, dalle lea prošeaktabargit maid lohkkon. Giellaguovddážis leat 2,5 bistevaš virggi ja 2 prošeaktavirggi juste dal.  Dasa lassin virgádit eanet olbmuid go lea dárbu.

Giellakonsuleanttas lea ovddasvástádus ovttas giellaguovddášhoavddain plánet ja čađahit giellabargguid čadnon  gielladoaimmaide sihke kánturbáikkis ja olggobealde kantuvraseinniid. Várdobáiki sámi guovddážis lea kreatiiva biras mas leat gelddolaš bargodoaimmat iešguđetge fágasurggiin. Várdobáiki lea organiserejuvvon dan láhkai ahte lea ollu ovttasbargu gaskal ossodagaid.

Bargodoaimmat: 

Giellakonsuleanta galga bargat iešguđege gielladoaimmaiguin.

Barggut fátmmastit ovdamearkka dihte:

 • Plánet ja čađahit giellakurssaid ja eará gielladoaimmaid buot ahkejoavkkuide
 • Vuolggahit ja jođihit prošeavttaid ja doaimmaid
 • Jorgalanbarggut
 • Leahkit mielde ovdánahttit guovddáža
 • Ovttasbargat eará aktevrraiguin, ovdamearkka dihte Sámedikkiin ja suohkaniiguin seailluhan dihte sámegiela regiovnnas

Sávahahtti gelbbolašvuođat

 • Gáibiduvvo ahte lea formála gelbbolašvuohta sámegielas
 • Virgáiguoskevaš oahppu, gelbbolašvuohta ja bargovásáhus
 • Lea ovdamunni jus leat prošeaktajođihanbargovásáhusat
 • Gelbbolašvuohta báikkálaš sámegiela suopmanis, duortnusssámegielas lea ovdamunni
 • Ovdánahttin- ja boađusáŋgirušši, mearrediđolaš, struktuvrralaš, ovttasbargodáhttu, iešheanalaš ja vuolggahangálga
 • Máhtut ja persovnnalaš heivvolašvuohta deattuhuvvo

Heivvolaš ohccit gohččojuvvojit jearahallamii. Bálká šiehtadusa mielde. Kánturbáiki: Skánik

Eanet dieđuid virggi birra oaččut jus válddát oktavuođa giellaguovddášnjunožiin Ann-Mari Thomassenin 77085657 / 90057123 vai beaivválaš jođiheddjiin Kjersti Myrnes Baltoin 76985020/ 41503529.

Ohcanáigemearri: 17.01.2020. Virgáibidjan jođánepmosit.

Ohcan oktan CV:in sáddejuvvo e-boastan čujuhussii: kjersti@vardobaiki.no