Sommerjobb som guide

Várdobáiki museum søker ungdom som guider på Gállogieddi friluftsmuseum
i perioden 10.juni t.o.m. 11.august 2019.

Søkere må ha kunnskap om den lokale samiske kulturhistorien generelt og Gállogieddi spesielt.
Søkere må beherske engelsk, og det er en fordel å beherske samisk og tysk.
Arbeidsoppgaver:
• Åpne og lukke museet
• Ta i mot og guide turister/besøkende
• Yte service og stå for enkel servering og salg av diverse produkter
• Holde oppsyn med museets verneverdige gjenstander og byggverk
• Renhold og annet forefallende arbeid
Opplysninger som skal stå i søknaden:
• Personopplysninger
• Kvalifikasjoner (utdanning, språk, arbeidspraksis, referanser)
• Hvilken tidsperiode(r) søkeren kan arbeide
Várdobáiki museum tilbyr en spennende og lærerik sommerjobb med arbeidstid etter turnus og lønn etter tariff. Arbeidsinstruks og opplæring vil bli gitt. Guidene må være fylt 17 år ved tiltredelse.
Museet er åpent hver dag fra kl. 10.00 til 17.00.
For mer informasjon, kontakt museumsleder Marit Myrvoll, tel 916 97 858
Søknadsfrist: 05.05.2019

Søknad med CV sendes til marit@vardobaiki.no eller Várdobáiki samisk senter, Skånlandsveien 78, 9440 Evenskjer

Endelig kan vi møtes på helsetreff 🙂 Fredag 28. aug kl 11 må du komme til Várdobáiki på Evenskjer 🙂

11.00 Varrisvuođadeaivvadeamiid birra, Tone Elvebakk bokte 11.00 Helsetreffenes fremtid, v/Tone Elvebakk
12.00 Giellaboddu 12.00 Samisk språkstund
12.30 Lášmmohallan 12.30 Trim
13.00 Spiidnebiergu oassálastiide,100 ruvnno 13.00 Flesk og duppe til deltakerne, 100 kr
13.30 Vuorbebuvda 13.30 Loddsalg
Varrisvuođadeaivvademiid boahtteáigi
Mii leat váillahan din ja varrisvuođadeaivvademiid! Lea nu buorre viimmat bovdet din dehke ja álgit vastek. Dalle mii sáhttit mearridit bálgá viidáseappot ja mearridit jus lea dárbu rievdadit juoga.
Varrisvuođadeaivvadeamit leat leamaš doaimmas 17 jagi juo. Holu fáttát leat mii čađahan, sihke varrisvuođalaš ja kultuvrralaš fáttát. Maid mii galgat dahkat ovddas guvlui? Lea go juoga dii háliidehpet čalmmustahttit? Galgat mii rievdadit?
Varrisvuođadeaivvademiid bistevaš prográmma sisttisetdollet logaldallama fáttá birra, giellabottu, lášmmohallama, gaskabeaivvi ja vuorbebuvdda. Galgat mii doaladit daid ovddas guvlui? Galgat mii rievdadit? Makkár rievdadusat?
Várdobáiki lea nugo dii diehtibehtet johtán sisa ođđa lanjaide Skániin. Mii jurddašit doallat varrisvuođadeaivvademiid dáppe ja ii gilihuotnahiin nugo ovdal. Maid dii jurddašehpet dan birra?
Mis leat hain hástalusat koronadávddain. Giđđat geahččaleimmet fállat digitála varrisvuođadeaivvademiid. Maid dii jurddašehpet daid birra? Lei dat gávdni? Maid mii galgat dahkat jus gáržžidusat vastek hehttet min deaivvadit dugo lávet?
Mii illudit holu deaivvadit vastek! Váimmolaš buresboahtima juohke aktii. 😊
Helsetreffenes fremtid
Vi har savnet dere og helsetreffene! Det er så godt å endelig kunne invitere dere hit og starte opp igjen. I den forbindelse kan det være på sin plass å finne ut om vi er på rett vei, eller at det er på tide med større eller mindre endringer.
Helsetreffene har vært arrangert i 17 år. Mange tema har vært belyst, både helsefaglige, men også kulturelle tema. Hva skal vi gjøre fremover? Er det noe dere ønsker å få belyst? Skal vi gjøre endringer?
Helsetreffenes faste program består av foredrag om tema, språkstund, trim, middag og loddsalg. Skal vi opprettholde dette i fremtiden? Skal vi gjøre endringer? Hvilke, i så fall?
Várdobáiki har som kjent flyttet inn i nye lokaler på Evenskjer. Vi planlegger å holde helsetreffene her fremover, og ikke på grendehusene som før. Hva tenker dere om dette?
Vi står fremdeles midt i koronaepidemien med de utfordringene dette gir. I vår forsøkte vi å opprettholdet tilbudet om helsetreff gjennom et digitalt tilbud. Hva tenker dere om det? Ble det brukt? Hva skal vi gjøre om vi igjen får slike restriksjoner at vi ikke kan møtes fysisk?
Vi gleder oss stort til å møtes igjen! Hjertelig velkommen, alle sammen 🙂

Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Nuppát almmuheapmi – sadjásaš virggit Márkománák sámi mánáidgárddis

Sadjásaš jođiheaddjin, 01.08.20 rájes 31.07.21 rádjai ja sadjásaš pedagogalaš jođiheaddjin 01.08.20 rájes – miessemánu gaskkamuddui, 2021

Jođiheaddji virgi lea 100%, 40% kantuvras ja 60% ossodagas.

Pedagogalaš jođiheaddj virgi lea 100%       

Gelbbolašvuohta: Dohkkehuvvon mánáidgárdeoahpaheaddjeoahppu, njálmmálaš sámigiel gelbbolašvuohta. Vejolaččat maiddái earáide ohcat.

Ohcanáigemearri : 8.7.2020
Eanet dieđut Kjersti Myrnes Balto bokte, tlf +47 41503529

Sáddes ohcama: kjersti@vardobaiki.no  
Virgáibidjama oktavuođas galgá buktit dohkálaš politiijaduođáštusa vrd. bhl § 19.  

Mánáidgárddi birra
Márkománák sámi mánáidgárdi lea čáppa luonddobirrasis Láŋttedievás Dielddanuori suohkanis. Mánáidgárddi sisaváldinguovllu lea Evenášši ja Dielddanuori suohkanat. Mánáidgárddis lea 25 saji. Beáivvaláččat juohkit mánáid guovtte joavkkuide, smávva mánát ja stuorra mánát.

Sámegiella
Márkománák sami mánáidgárdi lea guovllus gos lea dárbu ealáskahttit sámegiela. Mánáidgárdi galgá leat arena njálmmálaš sámegiel geavahussii. Mánáidgárddis leat iešguđetlágán sámegiel gelbbolašvuođat. Čavčča rájes, 2020, leat 5 máná mánáidgárddis geaiguin leat sámegiella ruoktogiellan. Vaikko ieš it sámás, liikká sáhtát leahkit mielde lahčit buori giellaarenaid.

Bargoveaga lassin jođiheaddji, pedagogálaš jođiheaddji, veahkkebargit) lea giella­čeahppi. Giellačeahppi veahkeha ovddidit ja nannet sámegiellamáhtu mánáid­gárddis. Várdobáiki sámi giellaguovddáš veahkeha maid gielaovddanáhttinbargguin mánáid­gárddis. Jođiheaddj ja pedagogálaš jođiheaddji galgaba ovttas eará bargiiguin hábmet buriid rámmaid sámegiel ovdáneapmái mánáidgárddis.

Andre gangs utlysning – vikariat i Márkománák samisk barnehage

Vikar for daglig leder/styrer fra 01.08.20 til 31.07.2021 og vikar for pedagogisk leder,
fra 01.08.20 til medio mai 2021

Stilling som styrer 100% stilling med 40% administrasjon og 60% på avdelingen. Pedagogisk leder 100%.

Kvalifikasjoner: Godkjent barnehagelærerutdanning, muntlig samiskspråklig kompetanse. Andre kan også søke.

Søknadsfrist for andre gangs utlysning: 8.7.20
Nærmere info: www.vardobaiki.no, eller tlf +47 41503529, Kjersti Myrnes Balto

Søknad sendes kjersti@vardobaiki.no
Gyldig politiattest må fremlegges ved tiltredelse, jmf. bhl §19.

Om barnehagen
Márkománák samisk barnehage ligger i landlige omgivelser i Láŋttedievvá / Planterhaug i Tjeldsund kommune. Barnehagen har Evenes og Tjeldsund kommuner som opptaksområde. Barnehagen har 25 plasser. I praksis deler vi barnegruppen i to grupper, små- og store barn.

Samisk språk
Márkománák samisk barnehage ligger i et område hvor det er stort behov for arbeid med vitalisering av samisk språk. Dette gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal være en arena med samisk samtalespråk. Det er ulik kompetanse i samisk språk i barnehagen. Fra høsten 2020 vil det være 5 barn i barnehagen med samisk som ett av sine hjemmespråk. De som ikke selv kan samisk kan likevel være med å skape gode språkarenaer.

I tillegg til grunnbemanning (styrer, pedagogisk leder, assistenter) har barnehagen giellačeahppi/samisk språkressurs som skal bidra til utvikling og styrking av samisk språk i barnehagen. Várdobáiki samisk språksenter bidrar også i arbeid med språkutvikling i barnehagen. Styrer og pedagogisk leder skal i samarbeid med resten av personalgruppen skape gode rammer for samisk språkutvikling i barnehagen.

Direktesendt helsetreff Fredag 12. juni 2020 kl. 11.00 Direktesending på Facebook-gruppen Helsetreff – Várdobaiki

HOLLU LIHKKU! GRATULERER! Dielddanuori suohkan lea giellahálddašanguovllus. Tjeldsund kommune i forvaltningsområdet.

Hollu lihkku Dielddanuori suohkanii ja sámiide!

Šaddat mielde sámegiela hálddašanguvlui boahtá ovdánit sámegiela suohkanis ja guovllus.

Várdobáiki sihtá rámidit gaittinat geat leat bargan áššiin, sihke politihkkarat, sámiservviid ja institušuvnnat.

Mii illudit ovttasbargat ođđa sámegiel hálddašansuohkaniin.

Gratulerer så mye til Tjeldsund kommune og særlig til den samiske befolkningen.  

Å bli med i forvaltningsområdet for samisk språk vil bli en styrke for samisk språkutvikling i kommunen og regionen.  

Várdobáiki vil berømme alle som har bidratt i saken, både politikere, sameforeninger og  institusjoner.

Vi gleder oss til et godt samarbeid med den nye forvaltningskommunen.

INFORMASJON OM GENERALFORSAMLING 2020


TIL AKSJEEIERE I VÁRDOBÁIKI

Várdobáiki AS avholder generalforsamling 29.5.2020 fra kl 11:00 til 13:30

Det er sendt ut innkalling til generalforsamling pr mail. Det legges også ut her for å sikre at alle eiere har tilgang til innkalling.
Etter vurderinger i henhold til retningslinjer vedrørende COVID-19 smitteforebygging har Várdobáiki valgt å gjennomføre generalforsamling med fysisk oppmøte. Det skal ikke være mer enn 50 personer samlet på et arrangement. Med bakgrunn i erfaringstall fra oppmøte på de siste fem års generalforsamlinger har vi valgt å avholde møte..
Vi har god plass og vil ha plass til inntil 50 personer med 1 meter mellom hver enkelt. For å sikre et trygt og forsvarlig møte ber vi likevel om at de av aksjeeierene som ønsker å delta gir oss et lite hint om det. Aksjeeiere kan representeres av fullmektig. Fullmektig må kunne vise skriftlig fullmakt som er signert og datert.

Foreløpig saksliste

  1. Åpning av møtet
  2. Valg av møteleder, sekretær og en person til å underskrive protokollen i tillegg til møtelede
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  4. Godkjenning av årsregnskap
  5. Anvendelse av overskudd  
  6. Presentasjon av årsmelding
  7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
  8. Godkjenning av godtgjørelse til revisor
  9. Valg av styremedlemmer ( I 2020 skal det velges to styremedlemmer med personlig vara
  10. Valg av styrets leder og styrets nestleder blant styrets medlemmer)

I tråd med aksjeloven § 5-11 kan aksjeeierne  melde saker til behandling på generalforsamling. Spørsmål som ønskes tatt opp på generalforsamling må meldes styret en uke før innkallingen og sakspapirer skal gjøres tilgjengelig det vil si 15.5.2020.

Endelig saksliste med regnskap og eventuelt andre sakspapirer sendes ut fredag 22.5.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe som er uklart

Kjersti, tlf 41503529