LEDIG STILLING

Stilling ledig, leder for Várdobáiki samisk språksenter


Várdobáiki sámi guovddáš – samisk senter ble etablert i 2002 i Evenes kommune. Formålet til Várdobáiki er å videreføre og forvalte samisk språk, historie, kultur og samfunnsliv i regionen. Senteret er organisert i seks avdelinger, språksenter, barnehage, museum, helse, kultur og eiendom. Det er omlag 20 ansatte ved Várdobáiki, inkludert prosjektansatte.

 

Várdobáiki oppretter fra våren 2018 stilling som leder for språksenteret. Leder skal ha ansvar for faglig og administrativt arbeidet ved språksenteret.

Det vil være to faste årsverk knyttet til språksenteret. I tillegg kan ekstra ressurser engasjeres ved behov. Leder for språksenteret skal ha ansvar for bemanning.
Arbeidsoppgaver:

 • Administrativt og faglig ansvar for planlegging og gjennomføring av den daglige driften ved språksenteret. Stillingen skal ivareta administrasjonsoppgaver, bemanning, prosjektledelse, personal- og budsjettansvar knyttet til språksenteret
 • Planlegge og gjennomføre språkkurs og andre språktiltak for alle aldersgrupper
 • Initiere og lede prosjekt og aktiviteter
 • Videreutvikling av senteret
 • Samarbeide med andre aktører, som for eksempel Sametinget og kommuner for å bidra til bevaring av samisk språk i regionen

Várdobáiki samisk senter har et kreativt miljø med spennende arbeidsoppgaver innenfor ulike fagfelt. Arbeidet på Várdobáiki organiseres i stor grad som samarbeid mellom avdelingene.

Svært mange av arbeidsoppgavene er knyttet til aktiviteter og tiltak utenfor kontorsted.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det kreves formell kompetanse i samisk språk samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Relevant utdanning, kompetanse og praksis
 • Leder- og prosjektledererfaring
 • Kompetanse innenfor lokal samisk dialekt, tornesamisk
 • Utviklings- og resultatorientert, målrettet, strukturert, samarbeidsvillig, selvstendig og initiativrik
 • Personlig egnethet og egenskaper vektlegges

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Lønn etter avtale.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Kjersti Myrnes Balto 76985020/ 41503529.

Søknadsfrist: 23.04.2018. Tiltredelse snarest.

Søknad med CV sendes til e-post: kjersti@vardobaiki.no eller
Várdobáiki, Normann Skoglunds vei 13, 8536 Evenes innen 23.04.2018.

Rabas virgi

Rabas virgi, Várdobáiki sámi giellaguovddáža jođiheaddjin


Várdobáiki sámi guovddáš – samisk senter ásahuvvui Evenášši suohkanis 2002:s. Várdobáikki ulbmil lea seailluhit ja hálddašit sámi giela, historjjá, kultuvrra ja servodateallima regiovnnas. Guovddážis leat guhtta ossodaga: giellaguovddáš, mánáidgárdi, musea, dearvvašvuohta, kultuvra ja opmodat. Várdobáikkis leat sullii 20 bargi, dalle lea prošeaktabargit maid lohkkon.

 

Várdobáiki ásaha 2018 giđa jođiheaddjivirggi giellaguovddážii. Jođiheaddjis galgá leat ovddasvástádus giellaguovddáža fágalaš ja hálddahuslaš doaimmas.

Giellaguovddážii galget leat čadnon guokte fásta jahkedoaimma. Dasa lassin sáhttet vel virgáduvvot liigeresurssat jus lea dárbu. Giellaguovddáža jođiheaddjis galgá leat ovddasvástádus virgádeapmái.
Doaimmat:

 • Plánet ja čađahit giellaguovddáža beaivválaš doaimma hálddahuslaččat ja fágalaš ovddasvástádusain. Virgi galgá gozihit hálddahusdoaimmaid, virgádeami, prošeaktajođiheami, bargi- ja bušeahttaovddasvástádusa mii lea čadnon giellaguovddážii
 • Plánet ja čađahit giellakurssaid ja eará gielladoaimmaid buot ahkejoavkkuide
 • Vuolggahit ja jođihit prošeavttaid ja doaimmaid
 • Ovdánahttit guovddáža
 • Ovttasbargat eará aktevrraiguin, ovdamearkka dihte Sámedikkiin ja suohkaniiguin seailluhan dihte sámegiela regiovnnas

Várdobáiki sámi guovddážis lea kreatiiva biras mas leat gelddolaš bargodoaimmat iešguđetge fágasurggiin. Várdobáiki lea organiserejuvvon dan láhkai ahte lea ollu ovttasbargu gaskal ossodagaid.

Ollu doaimmat leat čadnon doaimmaide ja doaibmabijuide mat leat olggobealde kantuvraseinniid.


Sávahahtti gelbbolašvuođat

 • Gáibiduvvo ahte lea formála gelbbolašvuohta sámegielas ja buorre čálalaš ja gielalaš ovdanbuktinákca
 • Virgáiguoskevaš oahppu, gelbbolašvuohta ja bargovásáhus
 • Jođiheaddji- ja prošeaktajođihanbargovásáhusat
 • Gelbbolašvuohta báikkálaš sámegiela suopmanis, duortnusssámegielas
 • Ovdánahttin- ja boađusáŋgirušši, mearrediđolaš, struktuvrralaš, ovttasbargodáhttu, iešheanalaš ja vuolggahangálga
 • Máhtut ja persovnnalaš heivvolašvuohta deattuhuvvo

Heivvolaš ohccit gohččojuvvojit jearahallamii. Bálká šiehtadusa mielde.

Eanet dieđuid virggi birra oaččut jus válddát oktavuođa beaivválaš jođiheddjiin Kjersti Myrnes Baltoin 76985020/ 41503529.

Ohcanáigemearri: 23.04.2018. Virgáibidjan jođánepmosit.

Ohcan oktan CV:in sáddejuvvo e-boastan čujuhussii: kjersti@vardobaiki.no dahje
Várdobáiki, Normann Skoglunds vei 13, 8536 Evenášši ovdal 23.04.2018.

Gállogieddi

Sommerjobb på Gállogieddi

Gállogieddi

Várdobáiki museum søker ungdom som guider på Gállogieddi friluftsmuseum i perioden 1.juni t.o.m. 12.august 2018.

Søkere må ha kunnskap om den lokale samiske kulturhistorien generelt og Gállogieddi spesielt.

Søkere må beherske engelsk, og det er en fordel å beherske samisk og tysk.

Arbeidsoppgaver:

 • Åpne og lukke museet
 • Ta i mot og guide turister/besøkende
 • Yte service og stå for enkel servering og salg av diverse produkter
 • Holde oppsyn med museets verneverdige gjenstander og byggverk
 • Renhold og annet forefallende arbeid

Opplysninger som skal stå i søknaden:

 • Personopplysninger
 • Kvalifikasjoner (utdanning, språk, arbeidspraksis, referanser)
 • Hvilken tidsperiode(r) søkeren kan arbeide

Várdobáiki museum tilbyr en spennende og lærerik sommerjobb med arbeidstid etter turnus og lønn etter tariff. Arbeidsinstruks og opplæring vil bli gitt. Guidene må være fylt 16 år ved tiltredelse.

Museet er åpent hver dag fra kl. 10.00 til 17.00.

For mer informasjon, kontakt museumsleder Marit Myrvoll, tel 76 98 50 27 / 916 97 858

Søknadsfrist: 30. april 2018     

Søknad med CV sendes til marit@vardobaiki.no eller Várdobáiki samisk senter, Normann Skoglunds vei 13, 8536 Evenes