april 2018

Helsetreff fredag 13. april kl. 11.00 – 14.00 på Evenesmark grendehus

Ikke vær redd for datoen! Kom allikevel!

11.00 Trygghet i hjemmet ved ergoterapeut Ingjerd Eriksen, Evenes kommune
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Salg av røkt torsk med gulrotstuing 80 kr
13.30 Loddsalg

Trygghet i hjemmet
Omtrent 1/3 av alle over 65 år har minst én fall­episode pr år, og av dem som faller er halvparten utsatt for gjentatte fall.
Fall skyldes vanligvis ikke en enkeltfaktor alene, men det er oftest en kombinasjon av årsaker hos personen og i omgivelsene.
Ergoterapeut Ingjerd Eriksen i Evenes kommune vil holde et foredrag om hvordan forebygge fall ved hjelp av fysisk trening, sikring i bolig, hjelpemidler samt andre tips for å sikre en aktiv hverdag. I tillegg til foredrag vil det bli mulighet for praktisk øving i hvordan reise seg opp dersom du har falt.

Ingjerd Eriksen, ergoterapeut, Evenes kommune
Ergoterapeuten skal yte ergoterapi til alle innbyggerne i kommunen. Gjennom helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende, habiliterende og vedlikeholdende arbeid, skal ergoterapeuten fremme menneskers mulighet for aktivitet og deltakelse i hjem, barnehage, skole/skolefritidsordning, arbeid og fritid.

LEDIG STILLING

Stilling ledig, leder for Várdobáiki samisk språksenter


Várdobáiki sámi guovddáš – samisk senter ble etablert i 2002 i Evenes kommune. Formålet til Várdobáiki er å videreføre og forvalte samisk språk, historie, kultur og samfunnsliv i regionen. Senteret er organisert i seks avdelinger, språksenter, barnehage, museum, helse, kultur og eiendom. Det er omlag 20 ansatte ved Várdobáiki, inkludert prosjektansatte.

 

Várdobáiki oppretter fra våren 2018 stilling som leder for språksenteret. Leder skal ha ansvar for faglig og administrativt arbeidet ved språksenteret.

Det vil være to faste årsverk knyttet til språksenteret. I tillegg kan ekstra ressurser engasjeres ved behov. Leder for språksenteret skal ha ansvar for bemanning.
Arbeidsoppgaver:

 • Administrativt og faglig ansvar for planlegging og gjennomføring av den daglige driften ved språksenteret. Stillingen skal ivareta administrasjonsoppgaver, bemanning, prosjektledelse, personal- og budsjettansvar knyttet til språksenteret
 • Planlegge og gjennomføre språkkurs og andre språktiltak for alle aldersgrupper
 • Initiere og lede prosjekt og aktiviteter
 • Videreutvikling av senteret
 • Samarbeide med andre aktører, som for eksempel Sametinget og kommuner for å bidra til bevaring av samisk språk i regionen

Várdobáiki samisk senter har et kreativt miljø med spennende arbeidsoppgaver innenfor ulike fagfelt. Arbeidet på Várdobáiki organiseres i stor grad som samarbeid mellom avdelingene.

Svært mange av arbeidsoppgavene er knyttet til aktiviteter og tiltak utenfor kontorsted.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det kreves formell kompetanse i samisk språk samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Relevant utdanning, kompetanse og praksis
 • Leder- og prosjektledererfaring
 • Kompetanse innenfor lokal samisk dialekt, tornesamisk
 • Utviklings- og resultatorientert, målrettet, strukturert, samarbeidsvillig, selvstendig og initiativrik
 • Personlig egnethet og egenskaper vektlegges

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Lønn etter avtale.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Kjersti Myrnes Balto 76985020/ 41503529.

Søknadsfrist: 23.04.2018. Tiltredelse snarest.

Søknad med CV sendes til e-post: kjersti@vardobaiki.no eller
Várdobáiki, Normann Skoglunds vei 13, 8536 Evenes innen 23.04.2018.

Rabas virgi

Rabas virgi, Várdobáiki sámi giellaguovddáža jođiheaddjin


Várdobáiki sámi guovddáš – samisk senter ásahuvvui Evenášši suohkanis 2002:s. Várdobáikki ulbmil lea seailluhit ja hálddašit sámi giela, historjjá, kultuvrra ja servodateallima regiovnnas. Guovddážis leat guhtta ossodaga: giellaguovddáš, mánáidgárdi, musea, dearvvašvuohta, kultuvra ja opmodat. Várdobáikkis leat sullii 20 bargi, dalle lea prošeaktabargit maid lohkkon.

 

Várdobáiki ásaha 2018 giđa jođiheaddjivirggi giellaguovddážii. Jođiheaddjis galgá leat ovddasvástádus giellaguovddáža fágalaš ja hálddahuslaš doaimmas.

Giellaguovddážii galget leat čadnon guokte fásta jahkedoaimma. Dasa lassin sáhttet vel virgáduvvot liigeresurssat jus lea dárbu. Giellaguovddáža jođiheaddjis galgá leat ovddasvástádus virgádeapmái.
Doaimmat:

 • Plánet ja čađahit giellaguovddáža beaivválaš doaimma hálddahuslaččat ja fágalaš ovddasvástádusain. Virgi galgá gozihit hálddahusdoaimmaid, virgádeami, prošeaktajođiheami, bargi- ja bušeahttaovddasvástádusa mii lea čadnon giellaguovddážii
 • Plánet ja čađahit giellakurssaid ja eará gielladoaimmaid buot ahkejoavkkuide
 • Vuolggahit ja jođihit prošeavttaid ja doaimmaid
 • Ovdánahttit guovddáža
 • Ovttasbargat eará aktevrraiguin, ovdamearkka dihte Sámedikkiin ja suohkaniiguin seailluhan dihte sámegiela regiovnnas

Várdobáiki sámi guovddážis lea kreatiiva biras mas leat gelddolaš bargodoaimmat iešguđetge fágasurggiin. Várdobáiki lea organiserejuvvon dan láhkai ahte lea ollu ovttasbargu gaskal ossodagaid.

Ollu doaimmat leat čadnon doaimmaide ja doaibmabijuide mat leat olggobealde kantuvraseinniid.


Sávahahtti gelbbolašvuođat

 • Gáibiduvvo ahte lea formála gelbbolašvuohta sámegielas ja buorre čálalaš ja gielalaš ovdanbuktinákca
 • Virgáiguoskevaš oahppu, gelbbolašvuohta ja bargovásáhus
 • Jođiheaddji- ja prošeaktajođihanbargovásáhusat
 • Gelbbolašvuohta báikkálaš sámegiela suopmanis, duortnusssámegielas
 • Ovdánahttin- ja boađusáŋgirušši, mearrediđolaš, struktuvrralaš, ovttasbargodáhttu, iešheanalaš ja vuolggahangálga
 • Máhtut ja persovnnalaš heivvolašvuohta deattuhuvvo

Heivvolaš ohccit gohččojuvvojit jearahallamii. Bálká šiehtadusa mielde.

Eanet dieđuid virggi birra oaččut jus válddát oktavuođa beaivválaš jođiheddjiin Kjersti Myrnes Baltoin 76985020/ 41503529.

Ohcanáigemearri: 23.04.2018. Virgáibidjan jođánepmosit.

Ohcan oktan CV:in sáddejuvvo e-boastan čujuhussii: kjersti@vardobaiki.no dahje
Várdobáiki, Normann Skoglunds vei 13, 8536 Evenášši ovdal 23.04.2018.

Gállogieddi

Sommerjobb på Gállogieddi

Gállogieddi

Várdobáiki museum søker ungdom som guider på Gállogieddi friluftsmuseum i perioden 1.juni t.o.m. 12.august 2018.

Søkere må ha kunnskap om den lokale samiske kulturhistorien generelt og Gállogieddi spesielt.

Søkere må beherske engelsk, og det er en fordel å beherske samisk og tysk.

Arbeidsoppgaver:

 • Åpne og lukke museet
 • Ta i mot og guide turister/besøkende
 • Yte service og stå for enkel servering og salg av diverse produkter
 • Holde oppsyn med museets verneverdige gjenstander og byggverk
 • Renhold og annet forefallende arbeid

Opplysninger som skal stå i søknaden:

 • Personopplysninger
 • Kvalifikasjoner (utdanning, språk, arbeidspraksis, referanser)
 • Hvilken tidsperiode(r) søkeren kan arbeide

Várdobáiki museum tilbyr en spennende og lærerik sommerjobb med arbeidstid etter turnus og lønn etter tariff. Arbeidsinstruks og opplæring vil bli gitt. Guidene må være fylt 16 år ved tiltredelse.

Museet er åpent hver dag fra kl. 10.00 til 17.00.

For mer informasjon, kontakt museumsleder Marit Myrvoll, tel 76 98 50 27 / 916 97 858

Søknadsfrist: 30. april 2018     

Søknad med CV sendes til marit@vardobaiki.no eller Várdobáiki samisk senter, Normann Skoglunds vei 13, 8536 Evenes

29791801_1657256527694932_6332479090863739064_n

SOS – SABMIE OVTTASTUVVON SIIDAT

29791801_1657256527694932_6332479090863739064_n

BLI MED OG LES SCENETEKST FRA SABMIE OVTTASTUVVON SIIDAT!

11. april klokken 19:00 til 21:00 på Várdobáiki kan du sammen med dramatikeren Siri Broch Johansenbidra til å lage en helt ny historie, som bare blir lest denne ene gangen.

I løpet av våren skal Siri Broch Johansen turnere hele Nord-Norge med scenetekstprosjektet Sabmie Ovttastuvvon Siiddat. Målet er å få publikums hjelp til å utvikle en tekst som skal presenteres på Festspillene i Nord-Norge 2018.

Sabmie Ovttastuvvon Siiddat (SOS). Dette store, gamle, naturlig arrogante landet. Plaget av det selvtitulerte urfolket Moskusfolket, som bor med dyra sine i grensetraktene mot Svea, i området rundt Dobrie. For SOS er et grønt land. SOS passer på at naturen er i balanse. Med ett unntak: Diamantgruvene i Dobrie, landets egentlige pengemaskin, som nå skal flyttes for tredje gang. Dobrie er hellig for moskusfolket. Geologer som har moskusk bakgrunn advarer mot at hele Dobrie-massivet kan komme til å kollapse. Uthulingsmaksimum kaller de fenomenet, som de mener kan oppstå hvis man fortsetter å uthule fjellet der man henter ut diamantene. Alle vet at dette bare er tull. Moskuske geologer kan man ikke stole på. De er ikke objektive. Det er de sabmiske geologene, de som sier at det går fint å flytte gruvene, det er bare å kjøre på, som er objektive. Det vet alle. Moskusfolk. Som maser om beiteland til moskusene sine. De skal jo bare flytte seg noen kilometer. Kan de ikke ta erstatninga og holde kjeft?

Slike ting handler denne sceneteksten om.
Deltakerne samles rundt et bord, og det holdes loddtrekning om scenerekkefølgen. En hver får utdelt en tekst, og så leser vi sammen. Etterpå kan du bli med på å bestemme hvordan teksten skal utvikles videre.

Siri Broch Johansen er samisk dramatiker, bosatt i Tana. Gjennom en rekke lesninger av prosjektet SOS skal hun utvikle tekst som skal presenteres på Festspillene i Nord-Norge 2018. Hun har fått turnestøtte fra festspillene for å gjøre denne Nord-Norge-turneen.

Lesninga foregår på norsk med innskudd på nordsamisk.