Det levende guds ord

Prosjektleder Bente Ø. Eilertsen og prosjektmedarbeider Geir E. Moski planlegger intervjuer.

 

Várdobáiki sámi guovddaš/samisk senter er i gang med prosjektet «Det levende Guds ord» som er en systematisk dokumentasjon og formidling av læstadiansk tro og praksis, eksemplifisert gjennom predikanten Jon Olai Elvebakk (1912-1984) sitt liv og gjerning.

Prosjektet gjennomføres med mål å skulle bidra til en del av den første permanente utstillinga på Várdobáiki museum (http://www.vardobaiki.no/) der vi ønsker å formidle læstadianismen i museets permanente utstilling. Det vil være en for stor oppgave for vårt lille museum å dokumentere alle aspekter ved troslære og trosliv innen bevegelsen. Vi ønsker derfor å kunne formidle deler av dette gjennom enkeltpersoner, for å gi publikum både kunnskap og forståelse for den læstadianske lære og praksis. Museet ønsker å gjøre dette ved å vektlegge predikanten Jon Olai Elvebakks liv og gjerning innen den førstefødte forsamling.

Prosjektet vil intervjue ressurspersoner som kan formidle hvordan predikant Jon Olai Elvebakks liv og virke var innen både lokalsamfunn og forsamlingsliv. Han ble en viktig utsending for den læstadianske forsamling og hadde utallige predikantreiser på Nordkalotten, i tillegg til å virke innenfor den lokale forsamling. På denne måten vil prosjektet innhente førstehånds informasjon om både medmennesket, samfunnsborgeren og den læstadianske predikanten Elvebakk.

 

Pedagogalaš jođiheaddji, 100%   

Ohcanáigemearri: 02.07.2018

Gelbbolašvuohta: Dohkkehuvvon mánáidgárdeoahpaheaddjioahppu, njálmmálaš sámegiel gelbbolašvuohta

Dan guhte ii máhte sámegiela,  lea geatnegahtton loktet iežas gielamáhtu sámegielkurssaid čađa.

MÁNÁIDGÁRDDI BIRRA
Márkománák sámi mánáidgárddis lea čáppa olgobiras Láŋttedievás Skániid suohkaniin. Mánáidgárdi váldá mánáid sisa Evenášši ja Skánik suohkanis. Mánáidgárddis lea okta ossodat ja 25 saji. Beaivalaččat juohkit mánáid guovtte jovkui, smávva-ja stuorra mánáid jovkui.

SÁMEGIELLA
Márkománák lea sámi mánáidgárdi mii lea guovllus gos lea stuorra dárbu doaimmaide revitaliseret sámegiela. Mánáidgárdi galgá leat arena gos sámegiella gullo ja geavahuvvo.

Mánáin ja bargiin mánáidgárddis lea iešguđetlágán sámegiel gelbbolašvuohta. Čavčča rájes, 2018, leat 6 máná mánáidgárddis geaiguin lea sámegiella ruovttogiellan. Mii leat válljen geavahit Bravo-stohkosa giellareaidun.http://bravoleken.no/bravo-leken-paa-samisk/

Lassin vuođđobargiide (jođiheaddji, pedagogálaš jođiheaddji, veahkkebargit) lea vel giellačeahppi virgi mánáidgárddis. Giellačeahppi lea mánáidgárdái veahkkin  ovddidit ja nannet sámegiela mánáidgárddis. Várdobáiki sámi giellaguovddáš lea maiddái veahkkin ja doarjjan sámegiela ovdánahttimiin, sihke mánáide ja bargiide.

Pedagogálaš jođiheaddjin beasat don oasálástit hábmet buori rámmaid sámegiela ovdáneami jelgii Márkománák sámi mánáidgárddi geavaheddjiide.
Virgáibidjama oktavuođas galgá buktit dohkálaš politiija duođaštusa.

Eanet dieđut:  +47 77087370, mánáidgárdejođiheaddji  Trine Eriksen bokte. Čujuhus:  trinee@vardobaiki.no

Pedagogisk leder søkes til Márkománák samisk barnehage

PEDAGOGISK LEDER 100 %, fast
Kvalifikasjoner: Godkjent barnehagelærerutdanning og kompetanse i samisk språk.

De som ikke har kompetanse i samisk språk forplikter seg til å skaffe samiskkompetanse gjennom å delta på kurs.

Søknadsfrist 02.07.18

Om barnehagen
Márkománák samisk barnehage ligger i naturskjønne omgivelser i Lánntedievvá / Planterhaug i Skånland kommune. Barnehagen har Evenes og Skånland som opptaksområde.
Barnehagen er en en-avdelingsbarnehage med 25 plasser. I praksis deler vi barnegruppen i to grupper, små- og store barn, så godt det lar seg gjøre.

SAMISK SPRÅK
Márkománák er en samisk barnehage som ligger i et område hvor det er stort behov for arbeid med revitalisering av samisk språk. Dette gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal være en arena med samisk samtalespråk.

Barn og ansatte i barnehagen har ulik kompetanse i samisk språk. Fra høsten 2018 vil det være 6 barn i barnehagen med samisk som ett av sine hjemmespråk.
Som et verktøy for samisk språkutvikling har vi valgt å bruke Bravo-leken på samisk.  http://bravoleken.no/bravo-leken-paa-samisk/

I tillegg til grunnbemanning (styrer, pedagogisk leder, assistenter) har barnehagen tilsatt giellačeahppi /samisk språkressurs.  Giellačeahppi har som oppgave å bidra til utvikling og styrking av samisk språk hos barna i barnehagen. Várdobáiki samisk språksenter bidrar også i arbeid med språkutvikling for barn og ansatte.

Pedagogisk leder og barnehagelærer  vil få være med på å skape gode rammer for samisk språkutvikling for barna i Márkománák samisk barnehage.

Flere opplysninger kan fås fra barnehagestyrer Trine Eriksen, tlf  +47 770 87 370
Søknad sendes:  trinee@vardobaiki.no

Gyldig politiattest må fremlegges ved tiltredelse.

 

Várdobáikki báikenammalávdegottičoahkkin 22.06.18/ Várdobáiki stedsnavnutvalgsmøte 22.06.18

Báikenammalávdegottis lei čoahkkin bearjadaga 22.06.18. Áššelisttus ledje Rivttága namaid kvaliteahttasihkkarastima birra, ja roviid ja báktečađahiid birra Holgaladdibálgá mielde.

Stedsnavnutvalget hadde møte fredag 22.06.18 på Várdobáiki. På sakslisten var kvalitetssikring av samiske stedsnavn i Gratangen, samt bruer og tuneller i forbindelse med Hålogalandsveien.

 

 

Åpent hus i våre nye lokaler fredag 29. juni kl 14-16

Etter renovering som har pågått ca et halvt års tid er vi endelig flyttet inn i lokalene på Evenskjer.

Vi er kjempeglad for våre nye lokaler og ønsker å vise dem fram 🙂

Vi inviterer til åpent hus fredag 29.juni kl 14-16.

Vi håper så mange som mulig stikker innom, vi serverer noe godt å bite i.

Klokken 15 kommer vår egen sanggruppe Várdobiegga og har et kulturelt innslag.

Dere finner oss i Skånlandsveien 78, inngang ved siden av En Smak.

Dearvvašvuođadeaivvadeapmi – Helsetreff fredag 22. juni 2018 kl. 11.00 – 14.00 Lavangseidet grendehus

11.00 Sankt Hansfeiring, sommeravslutning, og planlegging av tur
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Grøt og spekemat til deltakerne, 80 kr
13.30 Loddsalg

Sankt Hans-feiring:
Hvilke skikker har vi or å feire Sankt Hans eller sommersolverv. Fins det noen historier eller sagn? Vi snakker litt løst og fast om dette
Sommeravslutning:
Sommerferien står for døren, og ett helsetreffår har vært gjennomført. Kanskje fins det noen ønsker om tema som skulle vært løftet? Vi snakker om året som har gått og det kommende helsetreffåret.
Tur:
Vi skal på tur – og har planer om at den første helsetreffet vårt til høsten blir tur. Men hvor skal vi reise? Hva vil vi oppleve?

Giellabeassi smávvadási ohppiide 18.06.18

Geassemánus 18.beaivvi mii čađaheimmet giellabeasi smávvadási ohppiide Evenášši viervván. Ledje ohppiid mielde Hársttáis, Evenáššis, Skániin ja Ráhkkas. Fáttát ledje skálžžuid, debbuid ja stáráid birra. 1. – 2. luohká mánát ohce gusaskálžžuid, savzaskálžžuid, spiidneskálžžuid, ja nu viidaset ja stohket deiguin nugo sin boaresvánhemat leat doložis dahkan. Várdobáiki guovddáš lea ráhkadan skálžžupláhkata. Muđui málisteimmet debbojukča/mállasa viervván ja mánát ožžo máistit dien. Mangasat liikojit debbojukčii. Muhtun oahppit ožžo nai geahččalit duddjot sálljanjurggoma.

Sihke mánát ja ollesolbmot  liikojit leahkit viervván vaikko hárvegođii.

Marit Myrvoll ja Mikkel Per Sara leaba govven. Máret lei mielde dan dihte go sus lea gelbbolašvuohta vuosttas heahteveahkkái.

 

Stullan 10.6.2018

Várdobáiki bovde mánáid stullat sámegillii. Boahtte deaivvadeapmi lea Sotnabeaivvi 10.6.2018. dii. 12:00-15:00

Gonnes: Várevulli doaimahanstobus
Goasse:
Stullan: Mánát besset gáhkket ja boradit gáhkuid

Illudit dinguin deaivvadit!

Dearvvuođat Anne Máddjas ja Audas

*Atte dieđu jus muhttin  eai geardda gluten 

***************************************************************************

 

 

 

Várdobáiki inviterer barn til å komme og ha det trivelig sammen – på samisk.

10.6.2018  12:00-15:00, på Myrnes aktivitetshus

Stullan: Barna får lage og spise gahkku

Gleder oss til å møte dere!

Hilsen Ann Mari og Aud

*Gi beskjed om det er noen som ikke tåler gluten

Kurs i restaureringshåndverk

DSCN9703

Fra og med høsten 2018 starter et kompetanseprogram som består av flere kursmoduler innen bygningsvern.

Målgruppe: I første rekke fagpersoner innen bygningsfag. Manglende formell kompetanse kan erstattes av realkompetanse.

Kursrekken vil pågå over to-tre år og starter i september 2018. Det første kurset vil være et rent laftekurs og skal være fra 3-7 september på Várdobáiki på Evenskjer.

Deltakerne vil få unik og etterspurt kompetanse i antikvarisk bygningsvern.

Kompetansehevingen vil starte med laftekurs som kopierer et stabbur, som består av skjelter og laft,  fra 1880 tallet.

Laftekurset vil gå over flere deler, som omfatter:

  • Innføring i lafting, del 1
  • Lafting, del 2
  • Skjelting, inkludert uttak av virke
  • Takkonstruksjon, samt never- og torvtekking

Senere kurs vil for eksempel være:

  • Tilstandsrapport og bygningsregistrering (restaureringsplan)
  • Restaurering av dører og vinduer
  • Høvelkurs og oppsetting av verktøy

Andre kursmoduler kan eventuelt settes opp etter ønske fra deltakerne

Bakgrunn for kompetansehevings programmet:

I landet som helhet og spesielt i Nord-Norge er det en mangel på fagpersoner med antikvarisk bygningskompetanse. Eldre tradisjonsbærer er i ferd med å forsvinne, og det er viktig å sikre at kunnskapen ikke blir borte.

Kursene skal bidra til å lære opp nye fagpersoner som blir fremtidens tradisjonsbærere. Ved restaurering av gamle bygninger vil det være behov for forståelse av vår kulturarv.

Kursrekken er et samarbeid mellom Riksantikvaren, Sametinget, Nordnorsk bygningsvernsenter og Várdobáiki samisk senter.

Begrenset antall deltakere.
Ingen kursavgift.
Kursdeltakerne vil få en lønnskompensasjon.

 

For påmelding/informasjon  ta kontakt med:

Birger Mikkelsen, birger@nnfa.no, tlf: 40604721
Kjersti Myrnes Balto, kjersti@vardobaiki.no, tlf 41503529

Kurs i lafting

DA HAVET SLO OVER LÅVEBRUA PÅ GÁLLOGIEDDI

Velkommen til sommersesong ved Gállogieddi samiske museum 

Lørdag 2. juni kl. 12.00 åpner årets sesong på Gállogieddi samiske friluftsmuseum. I år vil geolog Geir Elvebakk Moski ta oss med tilbake til den tida havet sto helt oppe ved Gállogieddi.

Vi inviterer til kjøttsuppe-lunsj for store og små, samt kaffe/te og saft. Både bålplass (finvær) eller gammen (regnvær) og låve kan tas i bruk.

Det er også mulighet for omvisning og barn i alle aldre kan få prøve seg på lassokasting. Kulturløypa vil være satt opp for de som vil prøve sin kunnskap om samiske forhold. Ta familie og venner med til Gállogieddi – gratis entré!

Bures boahtin! Velkommen!

IMG_7272

Gállogieddi er en gammel markasamisk gård som er restaurert og gjort til et samisk friluftsmuseum. Museet forteller om menneskene og historiene fra vår nære fortid og gir et innblikk i hvordan det var å bo her for 200 år siden.

Les mer om Gállogieddi: http://www.vardobaiki.no/