Endelig kan vi møtes på helsetreff :) Fredag 28. aug kl 11 må du komme til Várdobáiki på Evenskjer :)

11.00 Varrisvuođadeaivvadeamiid birra, Tone Elvebakk bokte 11.00 Helsetreffenes fremtid, v/Tone Elvebakk
12.00 Giellaboddu 12.00 Samisk språkstund
12.30 Lášmmohallan 12.30 Trim
13.00 Spiidnebiergu oassálastiide,100 ruvnno 13.00 Flesk og duppe til deltakerne, 100 kr
13.30 Vuorbebuvda 13.30 Loddsalg
Varrisvuođadeaivvademiid boahtteáigi
Mii leat váillahan din ja varrisvuođadeaivvademiid! Lea nu buorre viimmat bovdet din dehke ja álgit vastek. Dalle mii sáhttit mearridit bálgá viidáseappot ja mearridit jus lea dárbu rievdadit juoga.
Varrisvuođadeaivvadeamit leat leamaš doaimmas 17 jagi juo. Holu fáttát leat mii čađahan, sihke varrisvuođalaš ja kultuvrralaš fáttát. Maid mii galgat dahkat ovddas guvlui? Lea go juoga dii háliidehpet čalmmustahttit? Galgat mii rievdadit?
Varrisvuođadeaivvademiid bistevaš prográmma sisttisetdollet logaldallama fáttá birra, giellabottu, lášmmohallama, gaskabeaivvi ja vuorbebuvdda. Galgat mii doaladit daid ovddas guvlui? Galgat mii rievdadit? Makkár rievdadusat?
Várdobáiki lea nugo dii diehtibehtet johtán sisa ođđa lanjaide Skániin. Mii jurddašit doallat varrisvuođadeaivvademiid dáppe ja ii gilihuotnahiin nugo ovdal. Maid dii jurddašehpet dan birra?
Mis leat hain hástalusat koronadávddain. Giđđat geahččaleimmet fállat digitála varrisvuođadeaivvademiid. Maid dii jurddašehpet daid birra? Lei dat gávdni? Maid mii galgat dahkat jus gáržžidusat vastek hehttet min deaivvadit dugo lávet?
Mii illudit holu deaivvadit vastek! Váimmolaš buresboahtima juohke aktii. 😊
Helsetreffenes fremtid
Vi har savnet dere og helsetreffene! Det er så godt å endelig kunne invitere dere hit og starte opp igjen. I den forbindelse kan det være på sin plass å finne ut om vi er på rett vei, eller at det er på tide med større eller mindre endringer.
Helsetreffene har vært arrangert i 17 år. Mange tema har vært belyst, både helsefaglige, men også kulturelle tema. Hva skal vi gjøre fremover? Er det noe dere ønsker å få belyst? Skal vi gjøre endringer?
Helsetreffenes faste program består av foredrag om tema, språkstund, trim, middag og loddsalg. Skal vi opprettholde dette i fremtiden? Skal vi gjøre endringer? Hvilke, i så fall?
Várdobáiki har som kjent flyttet inn i nye lokaler på Evenskjer. Vi planlegger å holde helsetreffene her fremover, og ikke på grendehusene som før. Hva tenker dere om dette?
Vi står fremdeles midt i koronaepidemien med de utfordringene dette gir. I vår forsøkte vi å opprettholdet tilbudet om helsetreff gjennom et digitalt tilbud. Hva tenker dere om det? Ble det brukt? Hva skal vi gjøre om vi igjen får slike restriksjoner at vi ikke kan møtes fysisk?
Vi gleder oss stort til å møtes igjen! Hjertelig velkommen, alle sammen 🙂

Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Nuppát almmuheapmi – sadjásaš virggit Márkománák sámi mánáidgárddis

Sadjásaš jođiheaddjin, 01.08.20 rájes 31.07.21 rádjai ja sadjásaš pedagogalaš jođiheaddjin 01.08.20 rájes – miessemánu gaskkamuddui, 2021

Jođiheaddji virgi lea 100%, 40% kantuvras ja 60% ossodagas.

Pedagogalaš jođiheaddj virgi lea 100%       

Gelbbolašvuohta: Dohkkehuvvon mánáidgárdeoahpaheaddjeoahppu, njálmmálaš sámigiel gelbbolašvuohta. Vejolaččat maiddái earáide ohcat.

Ohcanáigemearri : 8.7.2020
Eanet dieđut Kjersti Myrnes Balto bokte, tlf +47 41503529

Sáddes ohcama: kjersti@vardobaiki.no  
Virgáibidjama oktavuođas galgá buktit dohkálaš politiijaduođáštusa vrd. bhl § 19.  

Mánáidgárddi birra
Márkománák sámi mánáidgárdi lea čáppa luonddobirrasis Láŋttedievás Dielddanuori suohkanis. Mánáidgárddi sisaváldinguovllu lea Evenášši ja Dielddanuori suohkanat. Mánáidgárddis lea 25 saji. Beáivvaláččat juohkit mánáid guovtte joavkkuide, smávva mánát ja stuorra mánát.

Sámegiella
Márkománák sami mánáidgárdi lea guovllus gos lea dárbu ealáskahttit sámegiela. Mánáidgárdi galgá leat arena njálmmálaš sámegiel geavahussii. Mánáidgárddis leat iešguđetlágán sámegiel gelbbolašvuođat. Čavčča rájes, 2020, leat 5 máná mánáidgárddis geaiguin leat sámegiella ruoktogiellan. Vaikko ieš it sámás, liikká sáhtát leahkit mielde lahčit buori giellaarenaid.

Bargoveaga lassin jođiheaddji, pedagogálaš jođiheaddji, veahkkebargit) lea giella­čeahppi. Giellačeahppi veahkeha ovddidit ja nannet sámegiellamáhtu mánáid­gárddis. Várdobáiki sámi giellaguovddáš veahkeha maid gielaovddanáhttinbargguin mánáid­gárddis. Jođiheaddj ja pedagogálaš jođiheaddji galgaba ovttas eará bargiiguin hábmet buriid rámmaid sámegiel ovdáneapmái mánáidgárddis.

Andre gangs utlysning – vikariat i Márkománák samisk barnehage

Vikar for daglig leder/styrer fra 01.08.20 til 31.07.2021 og vikar for pedagogisk leder,
fra 01.08.20 til medio mai 2021

Stilling som styrer 100% stilling med 40% administrasjon og 60% på avdelingen. Pedagogisk leder 100%.

Kvalifikasjoner: Godkjent barnehagelærerutdanning, muntlig samiskspråklig kompetanse. Andre kan også søke.

Søknadsfrist for andre gangs utlysning: 8.7.20
Nærmere info: www.vardobaiki.no, eller tlf +47 41503529, Kjersti Myrnes Balto

Søknad sendes kjersti@vardobaiki.no
Gyldig politiattest må fremlegges ved tiltredelse, jmf. bhl §19.

Om barnehagen
Márkománák samisk barnehage ligger i landlige omgivelser i Láŋttedievvá / Planterhaug i Tjeldsund kommune. Barnehagen har Evenes og Tjeldsund kommuner som opptaksområde. Barnehagen har 25 plasser. I praksis deler vi barnegruppen i to grupper, små- og store barn.

Samisk språk
Márkománák samisk barnehage ligger i et område hvor det er stort behov for arbeid med vitalisering av samisk språk. Dette gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal være en arena med samisk samtalespråk. Det er ulik kompetanse i samisk språk i barnehagen. Fra høsten 2020 vil det være 5 barn i barnehagen med samisk som ett av sine hjemmespråk. De som ikke selv kan samisk kan likevel være med å skape gode språkarenaer.

I tillegg til grunnbemanning (styrer, pedagogisk leder, assistenter) har barnehagen giellačeahppi/samisk språkressurs som skal bidra til utvikling og styrking av samisk språk i barnehagen. Várdobáiki samisk språksenter bidrar også i arbeid med språkutvikling i barnehagen. Styrer og pedagogisk leder skal i samarbeid med resten av personalgruppen skape gode rammer for samisk språkutvikling i barnehagen.

Direktesendt helsetreff Fredag 12. juni 2020 kl. 11.00 Direktesending på Facebook-gruppen Helsetreff – Várdobaiki

HOLLU LIHKKU! GRATULERER! Dielddanuori suohkan lea giellahálddašanguovllus. Tjeldsund kommune i forvaltningsområdet.

Hollu lihkku Dielddanuori suohkanii ja sámiide!

Šaddat mielde sámegiela hálddašanguvlui boahtá ovdánit sámegiela suohkanis ja guovllus.

Várdobáiki sihtá rámidit gaittinat geat leat bargan áššiin, sihke politihkkarat, sámiservviid ja institušuvnnat.

Mii illudit ovttasbargat ođđa sámegiel hálddašansuohkaniin.

Gratulerer så mye til Tjeldsund kommune og særlig til den samiske befolkningen.  

Å bli med i forvaltningsområdet for samisk språk vil bli en styrke for samisk språkutvikling i kommunen og regionen.  

Várdobáiki vil berømme alle som har bidratt i saken, både politikere, sameforeninger og  institusjoner.

Vi gleder oss til et godt samarbeid med den nye forvaltningskommunen.

INFORMASJON OM GENERALFORSAMLING 2020


TIL AKSJEEIERE I VÁRDOBÁIKI

Várdobáiki AS avholder generalforsamling 29.5.2020 fra kl 11:00 til 13:30

Det er sendt ut innkalling til generalforsamling pr mail. Det legges også ut her for å sikre at alle eiere har tilgang til innkalling.
Etter vurderinger i henhold til retningslinjer vedrørende COVID-19 smitteforebygging har Várdobáiki valgt å gjennomføre generalforsamling med fysisk oppmøte. Det skal ikke være mer enn 50 personer samlet på et arrangement. Med bakgrunn i erfaringstall fra oppmøte på de siste fem års generalforsamlinger har vi valgt å avholde møte..
Vi har god plass og vil ha plass til inntil 50 personer med 1 meter mellom hver enkelt. For å sikre et trygt og forsvarlig møte ber vi likevel om at de av aksjeeierene som ønsker å delta gir oss et lite hint om det. Aksjeeiere kan representeres av fullmektig. Fullmektig må kunne vise skriftlig fullmakt som er signert og datert.

Foreløpig saksliste

 1. Åpning av møtet
 2. Valg av møteleder, sekretær og en person til å underskrive protokollen i tillegg til møtelede
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Godkjenning av årsregnskap
 5. Anvendelse av overskudd  
 6. Presentasjon av årsmelding
 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
 8. Godkjenning av godtgjørelse til revisor
 9. Valg av styremedlemmer ( I 2020 skal det velges to styremedlemmer med personlig vara
 10. Valg av styrets leder og styrets nestleder blant styrets medlemmer)

I tråd med aksjeloven § 5-11 kan aksjeeierne  melde saker til behandling på generalforsamling. Spørsmål som ønskes tatt opp på generalforsamling må meldes styret en uke før innkallingen og sakspapirer skal gjøres tilgjengelig det vil si 15.5.2020.

Endelig saksliste med regnskap og eventuelt andre sakspapirer sendes ut fredag 22.5.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe som er uklart

Kjersti, tlf 41503529

Fredag 15. mai 2020 kl. 11.00 Direktesending på Facebook-gruppen “Helsetreff – Várdobaiki” Bearjadaga, miessemánu, 15.beaivve 2020 diibmu 11.00 Njuolggosátta Facebook-joavkkus “Helsetreff – Várdobáiki”

11.00 Samisk fjord- og Lofotfiske. Bente Østli Eilertsen forteller fra utstillingen på Várdobáiki museum

Sámi vuotnabivdu ja Lufuohta šivvabargguk. Bente Østli Eilertsen dolosiid muitala midjas gávdno Várdobáikki musean

Samisk språkstund Giellaboddu

Trim Lášmmohallan

Dessverre kan vi ikke servere middag eller ha loddsalg Miin eap bipmostit ja eap vuogdde loattaid.

Samisk fjord- og Lofotfiske Sámi vuotnabivdu  ja Lufuohta šivvabargguk

Vi fortsetter på samme tema som sist – utstillingen på museet. Her vil vi fortsette til mannfolkarbeidet og spesifikt fiske.

Miin joatkit seamma fáttáin go maŋimus geardde – musea vuosehusain. Miin joatkit muitalik meid dievdduk barge ja henemus guollebivddu birra.

Facebook

Vi prøver igjen! Det gikk jo bra sist 😊 Jeg vet at mange av dere er på Facebook, så vi vil sende direkte til dere på gruppen; Helsetreff – Várdobáiki.

Om du vil være med, må du:

1. Ha Facebook profil. Om du ikke har det, kan du kanskje få hjelp av noen til å opp-rette en profil. Det er ikke vanskelig. Om du har smarttelefon, kan denne brukes, men det er best å se på en datamaskin/laptop/nettbrett siden skjermen er størst der.

2. Bli medlem i gruppen: Helsetreff – Várdobáiki på Facebook.

3. Gå inn på gruppen for å være med på direktesendingen fra oss. Da klikker du bare på filmen som vises, så vil du høre oss snakke og kunne se oss, skrive til oss og få svar

Jos don siđák leahkit mielde, de hehttuk:

 1. Atnit Facebook profiilla. Jos don it ane facebook profiilla, de  don dáidá oažžuk veahki reidet dakkár profiilla. Ii leat váttis. Jos don anák smart telefuvnna, de ruhkot dan, muhto buoremus lea geahccat dihtorin go šearma lea stuorit.
 2. Vuolgge mielde miellahtun dan facebook jovkui! Helsetreff – várrisvuođadeaivvadeapmi – Várdobáiki
 3. Mana facebook jovkui jos galggak čuovvut njuolggosáddaga. Don časkkák filmma nallii ja de don oaččuk gullat ja oaidnit miin ságasteamen. Jos don čálak midjiide, de oaččuk vástádusa dasa

 Informasjon og invitasjon til digitale helsetreff blir ikke sendt ut per post mer. Siden vi sender via Face­book, regner vi med at dere får informasjonen dere trenger derfra. Om dere allikevel ønsker å få brev i postkassen, skal dere bare ringe meg eller sende meg en tekstmelding, så vil vi sende ut til akkurat deg 🙂 Det gjør vi gjerne. Du når meg på mobil: 905 311 95 Tone

Dieđut njuolggosáddagiid birra eai sáddeduvvo poastta mielde sáhtek. Miin rehkegáhttek oažžubehtek dieđuid Facebookan. Jos diin likká sihtabehtek girjji poastakássii, de ringebehtet munnje dehe sáddebehtek sms. De miin sáddek girjji juste dutnje. Mii dahkak dan iluin. Don joavssak mu dan mobiilanummarin: 905 311 95 Tone.

NYTT TIDSPUNKT!! Várrisvuođadeaivvadeami njuolggosátta Direktesendt helsetreff

Hei alle sammen – vel overstått påske
I disse koronatider, ser det ut til at det kan ta tid før vi får lov å arrangere helsetreff igjen. Det er synd, spesielt om dette skal drøye ut i tid. Men fortvil ikke. Om vi ikke kan treffes fysisk, så kan vi kanskje få til å møtes på andre vis. Vi savner dere.

Vi flytter det direktesendte helsetreffet til mandag, fordi det er en begravelse på fredag samme tid. Vi var ikke klar over dette før idag, og beklager ulempene endringen av tidspunktet kan ha medført.

Facebook
Várdobáiki vil prøve ut digitale treffsteder. Jeg vet at mange av dere er på Facebook, så vi vil sende
direkte til dere på gruppen; Helsetreff – Várdobáiki. Om du vil være med, må du:

 1. Ha Facebook profil. Om du ikke har det,
  kan du kanskje få hjelp av noen til å opp- rette en profil. Det er ikke vanskelig. Om du
  har smarttelefon, kan denne brukes, men
  det er best å se på en datamaskin/laptop/
  nettbrett siden skjermen er størst der.
 2. Bli medlem i gruppen:
  Helsetreff – Várdobáiki på Facebook.
 3. Gå inn på gruppen for å være med på
  direktesendingen fra oss. Da klikker du bare
  på filmen som vises, så vil du høre oss
  snakke og kunne se oss, skrive til oss og få
  svar.
  Håper vi sees der 🙂

Mánnodaga 27. b. 2020 dii. 11.00 Njuolggosatta Facebook-joavkkus: “Helsetreff – Várdobáiki”

Mandag 27. april 2020 kl. 11.00 Direktesending på Facebook-gruppen: Helsetreff – Várdobaiki

11.00 Oahpisteapmi min ođđa huotnahii. Čájáhus Várdobáiki museas. Mii váccidettiin filbmet oaidnindihtte mot mii leat reiden gos mii lágidit várrisvuođadeaivvademiid boahtte áiggiid. Museas oahpásnuvat seammás go oaččut dieđuid.

Giellaboddu ja lášmmohallan

Dáđi bahábut eat fála mállásiid eatge vuorbádemiid.

11.00 Omvisning i våre nye lokaler. Utstilling på Várdobáiki museum. Vi vandrer rundt mens vi filmer så får du se hvordan vi har fått det og hvor helsetreffene vil bli arrangert fremover. På museet vil du få omvisning samtidig som du får en grundig guiding om tema

Samisk språkstund og trim

Dessverre kan vi ikke servere middag eller ha loddsalg

Várdobáiki museum og galleri holder stengt.

De siste dagene har det vært en rask utviklingen i situasjonen rundt koronaviruset. Liv og helse er prioritet nummer én for alle samfunnsaktører. Várdobaiki deltar i denne nasjonal dugnad for å begrense smitte, og følger anbefalinger og råd fra helsemyndighetene.  Várdobaiki  legger vekt på å gjennomføre primærvirksomhet, men innfører nå flere tiltak etter råd fra myndighetene  for å forebygge smitte i befolkningen inntil ny beskjed blir gitt fra Folkehelseinstituttet.­­­­

Som et forebyggende tiltak mot smittespredning av koronnaviruset holder Várdobáiki museum og galleri stengt inntil videre. Vi avlyser også planlagte arrangement og tiltak. Se folkehelseinstituttets web sider om fakta, råd og tiltak angående situasjonen med koronavirus : https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Helsetreffene avlyses for å hindre koronasmitte

Várdobáiki avlyser helsetreffet for mars. Vi vil vurdere situasjonen i forbindelse med koronavirus og smittefare kontinuerlig. Når situasjonen har bedret seg og smittefaren er redusert, vil vi starte opp igjen. Vi beklager dette, men vil ikke ta noen sjanser.