Sámástit duddjodettiin, Suorttás, / samisk språkkurs til duodji, i Sortland, del 2

Várdobáiki sámi giellaguovddáš ovttas Duodjeinstituhtta ja Veasttaralli sámiid searvi lágidit njálmmálaš sámegielkurssa čadnon duoddjái Strand skovllás Suorttás guokte vahkkoloahpa ovdal juovllaid. Vuosttáš háve lei golggotmanu 19.- 20.b. Boahtte háve lea skábmamánu 16. – 17.b. Kursa dollojuvvu Strand skovllás ja lea hiebaduvvon sámiide Veastarralis.
Háddi: Oasseválddit mákset duodjebiergasiid ovddas.

Várdobáiki språksenter i samarbeid med Duodjeinstituhtta og Vesterålen samiske forening arrangerer andre del av samisk muntlig språkkurs knyttet til en duodjeaktivitet to helger før jul.  Første helg var 19. – 20. oktober. Neste kurshelg er 16. – 17. november. Kurshelga arrangeres på Strand skole og målgruppa er samer i Vesterålen.
Pris: Kursdeltakere betaler for duodjemateriellet.

Joatkkakursa 1 – videregående kurs 1

Várdobáiki giellaguovddáš álggahii sámegiel joatkkakurssa 23.10.18. Kursa bistá gitta guovvamánu 26.beaivái 2019:s. Sámegiel joatkka kursa hiehpá sidjiide geat čuvodedje sámegiel vuođđukursa 2 čakčat 2017 ja dálvet 2018 Várdobáikkis. Mii joatkit geavahit Ardis Ronte Eriksena «Sápmái go?» sámegielgirji. Kursa hiehpá nai siddjiide geain leat sámegiel álgokursa ieža institušuvnnain go Várdobáiki.

Várdobáiki språksenter startet opp med samisk viderekommende kurs 23.10.18 . Kurset varer til 26.februar 2019. Samisk viderekommende kurs passer for de som deltok på samisk grunnkurs 2 høsten 2017 og vinteren 2018 på Várdobáiki. Vi fortsetter med Ardis Ronte Eriksen sin lærebok «Sápmái go?» Kurset passer også for de som har grunnkurs i samisk fra andre institusjoner enn Várdobáiki.

Dearvvašvuođadeaivvadeapmi Bearjadaga skábmamánu 16. b. 2018 dii. 11.00 – 14.00 Evenáššemárkku gilihuotnahin Helsetreff Fredag 16. november 2018 kl. 11.00 – 14.00 Evenesmark grendehus

Bátnedearvvašvuohta ja bátnedearvvašvuođavuoigatvuođat Norggas Tannhelse og tannhelserettigheter i Norge 
De siste 30 årene har det skjedd en betydelig bedring i tannhelsen. Flere barn og unge har ingen eller få ”hull” i tennene. Blant voksne og eldre er det flere som har egne tenner i behold, og som klarer seg uten protese. Men fortsatt varierer tannhelsen med alder, økonomi, hvor i landet man bor og om man tilhører en utsatt gruppe eller ikke.
I dag ser man mer av store syre- og slitasjeskader på tennene. Brus- og energidrikker gir syreskader, emaljen (det ytterste på tannen) tapes og gir ubehag. Slitasjeskader ser man hos både unge og gamle, ofte pga gnissing av tenner om natten. Blant eldre er munntørrhet et stort problem. Dette er ofte relatert til sykdommer og at man bruker mange medisiner. Dersom man har lite spytt er det lettere å få hull i tennene, sår og sopp i munnen. Munntørrhet kan gi nedsatt taleevne, redusert smakssans, vanskeligere å svelge, smerte og svie.

Julie Marie Haabeth Brox
tannlege, Harstad hovedtannklinikk, Troms fylkeskommune

Prográmma

11.00 Bátnedearvvašvuohta ja bátnedearvvašvuođavuoigatvuođat Norggas bátnedoaktára Julie Marie Haabeth Brox bokte
12.00 Giellaboddu
12.30 Lášmmohallan
13.00 Mállegáhkku, gumbá, ruhppán oassálastiide 80 ruvnno
13.30 Vuorbebuvda

Program

11.00 Tannhelse og tannhelserettigheter i Norge v/tannlege Julie Marie Haabeth Brox
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Salg av blodklubb 80 kr til deltakerne
13.30 Loddsalg

Muitte vuorbebuvdda. Dohppe hal juoidá mielde vuorbádallamii. Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Giron Sámi Teáhter på Lavangseidet grendehus torsdag 1. november

Giron Sámi Teáhter viser Arven du fikk av Marja Lisa Thomason  på Lavangseidet grendehus torsdag 1. november klokken 19:00
Det selges kaffe og kaker fra kl 18:00.

Arven du fikk er en nåtidsfortelling fra Sápmi. Marja Lisa bygger sin monolog på intervjuer og historier fra virkeligheten. 

Språket er samisk og svensk, monologene er på begge språk.

Lajla är en ung renskötare i yttre och inre motvind:
”Jag önskar att jag inte förstod bättre. Att jag bara kunde vara på
fjället med renarna, och inte tänka så mycket…”
”Du är inte mer eller mindre värd. Kom ihåg det när det stormar
runt dig. Du är aldrig mer eller mindre värd än någon annan.”

Bilettpris: Voksen: 100, Student/honnør: 60

Praktisk arrangør: Várdobáiki samisk senter

 

foto: Giron sámi teáhter

Influensavaksine på helsetreff fredag 19.oktober på Lavangseidet grendehus

Bearjadaga golggotmánu 19. b. 2018 dii. 11.00 – 14.00 Loabakáiddi gilihuotnahin

Fredag 19. oktober 2018 kl. 11.00 – 14.00 Lavangseidet grendehus

11.00 Influeansaboahkuheapmi Skániid ja Evenášši ássiide
12.00 Giellaboddu
12.30 Lášmmohallan
13.00 Sáltebiergu ja návrrašmeastu
oassálastiide 80 ru
13.30 Vuorbegávpi

11.00 Influensavaksine for innbyggere i Skånland og Evenes kommune
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Saltkjøtt og kålrotstappe til
deltakerne 80 kr
13.30 Loddsalg

Influeansaboahkuheapmi
Ovttas Skániid ja Evenášši suohkaniin fállat mii influeansaboahkuheapmi dearvvašvuođadeaivvadeami oasseváldiide. Dearvvašvuođadivššár muitala influeansaboahkuheami birra oppalaččat ja dán jagáš boahkuheami birra.
Gait olbmot leat buresboahtimat dearvvašvuođadeaivvadeapmái ja boahkuheapmái.

Influensavaksine
I samarbeid med Skånland og Evenes kommune kan vi tilby influensavaksinering for deltakerne på helsetreffet. Helsesøster vil informere om influensavaksinering generelt samt årets vaksine spesielt.
Alle er hjertelig velkommen til helsetreff og vaksinering.

Johan Borgos: Gollevuotna – Gullesfjorden

Johan Borgos vil fortelle om temaet «Gullesfjorden. Samisk knutepunkt – samisk kjerneområde» på Kvæfjord historielags åpne møte ONSDAG 17. OKTOBER kl. 1900 på ungdomshuset «Molund», Flesnes. (Ferge fra Refsnes kl 1800, retur kl 2130.)På dette møtet vil Johan Borgos følge den samiske bosettinga i  fra mellomalderen og fram til i dag. Han vil legge fram mye ukjent historisk materiale. Se også her: http://kvhistlag.blogspot.com/2018/09/mte-pa-flesnes-17-oktober-gullesfjorden.html

Felles innsats for Heggen vgs som ressursskole for samisk på vgs nivå / Oktasaš bargu oažžut Heggen joatkkaskuvlla ressursskovllán sámegielas

I dag ble det gjennomført et første møte vedrørende samiskopplæringen i videregående på Heggen vgs. Heggen vgs inviterte Várdobáiki samisk språksenter og Fylkesrådet i Troms til felles innsats for å få flere søkere til samiskopplæringen på Heggen videregående skole. Det er bare to elever som har søkt om samiskundervisning i inneværende år. Antall elever som velger samiskopplæring på vgs nivå i Sør-Troms har vært nedadgående i mange år. Troms fylkesting har vedtatt at Heggen vgs skal være en ressurskole for samiskopplæring på vgs nivå i Sør-Troms. Tema for møtet var idemyldring om hvordan man kan jobbe med rekrutteringen av flere elever til Heggen vgs som velger samisk som fag i utdanningen. Várdobáiki foreslo å se på hele det 13 årige opplæringsløpet fra 1. – 10. klasse til og med videregående skole, samt samiskopplæringen på barnehagestadiet i en sammenheng. Várdobáiki foreslo en egen handlingsplan for samiskopplæringen i Sør-Troms på grunn av utfordringene med frafallet av elever på grunnskolenivå og som dermed ikke velger samisk på vgs nivå. Fylkesråden for utdanning i Troms,  Roar Sollied foreslo samiskopplæring som tema på møte i Kvalitetsnettverket der alle kommuner i Sør-Troms er med.  Fylkesråden vil også ha dialog med Fylkesmannen i Troms vedrørende samiskopplæringen.

Odne čađahuvvui vuosttáš čoahkkima sámi oahpahusa birra joatkkaskovládásis Heggen joatkkaskuvllas. Heggen joatkkaskuvla bovdii Várdobáiki sámi  giellaguovddáš ja Fylkkaráđđi Romssas oktasaš bargui oažžut eanet ohcciid sámi oahpahussii Heggen joatkkaskuvlii. Dan jagi leat guokte oahppi geat leaba ohcan sámi oahpahusa Heggenis. Oahppilohku sámi oahpahussii joatkkaskuvladásis Oarjje-Romssas lea njiedjamin mangga jagi. Romssa fylkadiggi lea mearridan Heggen joatkkaskuvla ressursskovlán sámi oahpahusa ektui joatkkaskovladásis Oarjje-Romssas. Fáddá čoahkkimis lei jurddariđđu goktes rekrutteret eanet ohppiid Heggen joatkkaskuvlii geat válljejit sámegiela fágan sin oahpus. Várdobáiki evttohii geahčažit olles 13 jagi oahpu oktilis sámi oahpahusa 1. – 10. luohkás joatkkaskovládássái, ja maid sámegieloahpahusa mánáidgárdedásis. Várdobáiki evttohii sierrá doaibmaplána sámegieloahpahussii Oarjje-Romssas hástalusaid dihte go oahppit heaittihit sámegiela vuođđuskovládásis ja danin eai vállje sámegiela joatkkaskovládásis. Fylkaráđđi Roar Sollied evttohii sámegieloahpahusa fáddán čoahkkimis Kvaliteahttafierpmádagas gonnes suohkanat Oarjje-Romssas servet mielde. Fylkaráđđi sihtá sagastallat Fylkkamánniin Romssas sámegieloahpahusa birra.

Forskningsdagene 2018: Samisk språk og kultur som identitetsbygger hos barn og ungdom»

I samarbeid med KUPA, Kunnskapsparken i Harstad, og Skånland kommune, legges et arrangement under Forskningsdagene 2018 til Várdobáiki samisk senter. Tema for Forskningsdagene er Oppvekst.

19:00     Velkommen ved ordfører Helene Berg Nilsen, Skånland kommune

19:05     «Bravo» som språklæringsmetode ved Ann-Mari Thomassen, Várdobáiki språksenter

19:20     Læringens joik v/barnehagelærer Stine Thomassen, Márkománák samisk barnehage

19:35     Bruk av samiske eventyr og symboler i aktivitetsfagundervisningen av barnevernspedagogstudenter v/Jon Arnesen

19:50    Pause med spennende mat og kulturelt innslag med Várdobiegga

20:20     Om samiske barns språktilegnelse og tospråklighet ved Johanna Johansen Ijäs,

Samisk Høyskole

20:50     Márkomeannu som språkarena og identitetskapende arrangement med Marita Eilertsen

21:00     Avslutning

Dutkanbeaivvit 2018: Sámegiella ja kultuvra identitehtahuksen mánáide ja nuoraide

Ovttas KUPA, Máhttoarena Hársttáis, ja Skániid suohkaniin, bidjo doalu Dutkanbeivviid 2018 oktavuođas Várdobáikki sámi guovddážii. Bajasšaddan lea fáddá dan jagi.

19:00  Bures boahtin, sátnejođiheaddji Helene Berg Nilsen bokte, Skániid suohkan

19:05  «Bravo» giellabargomálle, Ann-Mari Thomassen bokte, Várdobáiki giellaguovddáš

19:15  Oahppama luohti, mánáidgárdeoahpaheaddji Stine Thomassen bokte, Márkománák sámi

Mánáidgárdi

19:25  Sámi lágádusáža mearkkašupmi márkosámi bajašaddamii, Asbjørg Skåden bokte, Skániid girjie

19:35  Sámi máidnasiid ja symbolaid geavaheami doaibmafágaoahpahusas,

mánáidsuodjaluspedagogastudeanttain, Jon Arnesen bokte

19:50  Boddu, gelddolaš biepmuiguin ja kultuvralaš ovdanbuktin Várdobiegga koarain

20:20  Sámi mánáid giellaoččodeami ja guovttegielatvuođa birra, Johanna Johansen Ijäs bokte,

Sámi allaskuvla

20:50  Márkomeannu giellabáikkin ja identitehtahábmejeaddji doalut, Marita Eilertsen bokte,

Márkomeannu

21:00  Loahpaheapmi

 

 

 

 

Helsetreffet på tur til Engeløya i Steigen torsdag 20. til fredag 21. september

Engeløya i Steigen er en naturperle, vel verdt å oppleve. Vi har fått til en avtale med Jarl-Arne Pedersen som driver Engeløystua. Han er en ordkunstner og oppkomme av historier og fortellinger. Han har lovet å ta oss med på en guidet busstur rundt på øya, der vi blant annet skal få besøke Batteri Dietl og Steigen kirke.

Vi har også jaktet på det samiske Steigen. Vi forsøker å få til et møte med en lokal samisk duodjegjeng. De vil vise oss hva de har laget, og vil gjerne se på vår duodji. Om du har noe du har laget, ta det med. Sammen lager vi en utstilling 🙂 Vi har også vært i kontakt med folk for å få til en presentasjon av samisk historie i Steigen.

Ta med mat som vi spiser på bussturen til Engeløya og evt kveldsmat. De som vil kan kjøpe seg mat på ferga som et alternativ.

torsdag 20. september
08:00 Bussavgang
13:00 Guidet omvisning på Hamsunsenteret

14:00 Æventyrsalen, Hamsunsenteret. Rolf Steffensen, prest og tidligere ordfører i Hamarøy kommune og rektor ved Folkehøgskolen Nord-Norge, vil ta opp flere interessante saker. Blant annet om Hamsuns forhold til oss samer. I tillegg får vi ta del i hans arbeid med forsoning og dialogarbeid som han har ledet som prest og ordfører.

Kveld: Middag på Engeløystua

fredag 21. september
09:00 Guidet busstur på Engeløya
12:00 Busstur hjem
13:00 Lunsj

Overnatting på Engeløystua
Engeløystua har 7 små leiligheter som vi kan få leie. Vi har fått plass til 27 personer totalt. Alle må være forberedt på å dele rom, og leiligheter med hverandre. Prisen inkluderer frokost. Alle leilighetene har egne bad og toalett, samt kjøkkenkrok.

Kjørerute
torsdag 20. september
Tjeldsundkroa 08:00
Dyrvikhøgda 08:10
Elvemokrysset 08:15
Truckstop 08:35
Snubba 08:50

Grovfjordkrysset 08:55
Bjerkvik 09:10
Ferge 11:10
Lunsj 12:00
Hamsunsenteret 13:00

Påmeldingsfrist: 10. september 2018
Påmelding via mail: tone@vardobaiki.no, telefon 905 31 195.

Det er plass til maks 27 personer på overnattingsstedet. Først til mølla får være med.

Pris:
Overnatting: mellom 500 og maks 850 kr, avhengig av hvor mange vi blir med på tur.
Middag torsdag: kr 250 per person.
Billetter guiding rundt Engeløya, inkl Steigen middelalderkirke og Batteri Dietl kr 200.
Bussbillett: 100 kr

Totalt blir det 1050 kr med billigste alternativ for overnatting.

Du må oppgi disse opplysningene ved påmelding:
Navn, mobilnummer, hvor du ønsker å komme på bussen, hvor du vil bo og om du har ønsker om hvem du vil dele med. Gjerne også om du har spesielle ønsker eller behov.