Giellabeassi smávvagiidda/ for småtrinnet 1.-4 + førskolebarn i Márkománák

Várdobáiki bovde giellabeassái EDS kulturskovlái (Vátnjavári boares skovlá) geassemánu goalmmát beaivvi. Giellabeasi sisdoalut leat oahpásnuvvan, teáhterstullamat ja stoahkan. Bovdehus leat mannan skovlláide. Skovllát ja Márkománák buktet mánáid giellabeassái. Várdobáiki guossoha biepmu ja juhkosa giellabeasis. Bures boahtin giellabeassai.

Várdobáiki inviterer til giellabeassi på ETS kulturskole (Boltås gamle skole) 3.juni. Innholdet på giellabeassi er bli kjent aktiviteter, teateraktiviteter og lek. Skolene og Márkománák sørger for skyss av barna. Várdobáiki sørger for mat og drikke på Giellabeassi. Velkommen til Giellabeassi.

Dearvvašvuođadeaivvadeapmi – Helsetreff fredag 10.mai på Evenesmark grendehus kl 11-14

Tema: Døden som en del av livet ved Randi Nymo, sykepleier og forsker

Døden er en av livets overganger – vi fødes, vi får navn, vi konfirmeres, vi feirer brylluper/partnerskap og vi får barnebarn og oldebarn – og så en dag dør vi. Hvordan vi håndterer disse livets overganger er kulturelt betonet.
Underveis erfarer vi dødsfall i familie, og det er det mitt innlegg skal handle om. Døden som en del av livet kan knyttes opp mot tema som var på helsetreffet 08.03 om Markesamisk hverdagsliv i gamle dager.
Jeg har laget en fortelling om da bestemor Ravna døde på loftet på Nymo. Det var i jula 1966. Jeg vil presentere denne fortellingen slik jeg erfarte døden på nært hold. Mine søsken har gitt innspill og de har ingen innvendinger mot at jeg presenterer den.
Jeg er interessert i å få til en prat om temaet sykdom og død i markebygdene med bakgrunn i fortellingen som jeg presenterer. Hvilke skikker eksisterte i «gamle dager» og finnes de ennå?
Det som dere forteller vil danne grunnlag for en fagartikkel i Nordisk tidsskrift for palliativ medisin ”OMSORG” nr.3/19 som skal ha som tema “Urfolk”. Enkeltpersoner og familier skal ikke kunne identifiseres i artikkelen.
Randi Nymo er født og oppvokst i bygda Reinås i Skånland. Hun er sykepleier og forsker ved Universitetet i Tromsø, Institutt for Helse og omsorg i Narvik. Randi sin forskning er knyttet til hvordan samer ordner seg i hverdagslivet når det gjelder helse og sykdom. Datamaterialet for hennes forskning er vesentlig fra de samiske markebygder i nordre Nordland og Sør-Troms.
Tlf. 97035744, e-post: randi.i.nymo@uit.no

11.00 Døden som en del av livet v/Randi Nymo, sykepleier og forsker ved Universitetet i Tromsø, Institutt for Helse og omsorg i Narvik
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Salg av fiskegrateng 80 kr til deltakerne
13.30 Loddsalg

Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Sommerjobb som guide

Várdobáiki museum søker ungdom som guider på Gállogieddi friluftsmuseum
i perioden 10.juni t.o.m. 11.august 2019.

Søkere må ha kunnskap om den lokale samiske kulturhistorien generelt og Gállogieddi spesielt.
Søkere må beherske engelsk, og det er en fordel å beherske samisk og tysk.
Arbeidsoppgaver:
• Åpne og lukke museet
• Ta i mot og guide turister/besøkende
• Yte service og stå for enkel servering og salg av diverse produkter
• Holde oppsyn med museets verneverdige gjenstander og byggverk
• Renhold og annet forefallende arbeid
Opplysninger som skal stå i søknaden:
• Personopplysninger
• Kvalifikasjoner (utdanning, språk, arbeidspraksis, referanser)
• Hvilken tidsperiode(r) søkeren kan arbeide
Várdobáiki museum tilbyr en spennende og lærerik sommerjobb med arbeidstid etter turnus og lønn etter tariff. Arbeidsinstruks og opplæring vil bli gitt. Guidene må være fylt 17 år ved tiltredelse.
Museet er åpent hver dag fra kl. 10.00 til 17.00.
For mer informasjon, kontakt museumsleder Marit Myrvoll, tel 916 97 858
Søknadsfrist: 05.05.2019

Søknad med CV sendes til marit@vardobaiki.no eller Várdobáiki samisk senter, Skånlandsveien 78, 9440 Evenskjer

Samisk tilstedeværelse, historisk anerkjennelse og mobilisering gjennom 1000 år. Seminar på Trondenes historiske senter torsdag 9. mai kl 18-21

Várdobáiki er med i prosjektgruppen Tore Hunds rike som jobber frem mot Nasjonaljubileet 2030 – NORGE I TUSEN ÅR. I den forbindelse setter vi fokus på den samiske historien gjennom 1000 år ved å invitere til dette seminaret. Arrangør er Várdobáiki i samarbeid med Sør-Troms museum.

Program

18:00    Velkommen,
Kjersti Myrnes Balto, daglig leder, Várdobáiki; Sabrina van der Ley, direktør, Sør-Troms museum; Sametinget

18:15    Samene i viktingtida – en maktfaktor i det norrøne Norge, Steinar Pedersen, historiker, dr. philos

19:00    Spørsmål

19:15    Kaffepause

19:30    Samisk tilstedeværelse i middelalderen i Sør-Troms og Ofoten, Oddmund Andersen, seniorforsker, dr. art, Árran lulesamisk senter

20:00    Historisk anerkjennelse og tidlig samisk mobilisering, Else Grete Broderstad, professor, dr. polit, Senter for samiske studier, UiT

20:30    Fra fornorskning til samisk blomstringstid. Hvordan er situasjonen nå? Tore Einar Johansen, førsteamanuensis, Sør-Troms museum

Steinar Pedersen er utdanna lærer fra Tromsø lærerskole. Han var statssekretær i Stoltenberg første regjering. I 2006 ble han dr. philos. i historie, med en avhandling om Grensetraktaten av 1751 mellom Danmark-Norge og Sverige. Han har vært leder av Sámi Ealáhus- ja Guorahallanguovddáš (Samisk nærings- og utredningssenter) i Deatnu/Tana. Fra 2007 er han tilsatt ved Samisk høgskole i Kautokeino, der han 2007–2011 var rektor. Etter dette var han førsteamanuensis i historie samme sted. 
Pedersen var medlem av Sametinget fra oppstarten i 1989 og fram til 2005.
Arbeider i dag med prosjekter særling innen samisk historie.

Oddmund Andersen arbeider i dag som seniorforsker ved Árran-julevsáme guovdásj/lulesamisk senter. Han har doktorgrad i arkeologi fra 2002. Han har arbeidet med flere ulike temaer knyttet til samisk kultur og historie, og kjenner den lokale samiske historien godt.

Else Grete Broderstad er dr. polit. i statsvitenskap, og professor i urfolksstudier ved Senter for samiske studier, UiT Norges arktiske universitet. Hun er i sin forskning opptatt av politiske prosedyrer i forholdet mellom urfolksorganer og statlige myndigheter, med bl.a. et fokus på konsultasjoner. Hun forsker også på styringsordninger knyttet til ressursforvaltning og på konflikter mellom industri og urfolk.

Tore Einar Johansen er førsteamanuensis, og avdelingsleder ved Sør-Troms museum. Han har blant annet gitt ut boken Samisk nærvær på Hinnøya sammen med Sigurd Stenersen.

Giellabeassi nuoraidskovlá ja 7.luohká ohppiide geain leat sámegiela, 25. – 26.03.19 Skytterhuset viesus Giehtavuonas / Samisk språkreir for ungdomsskole- og 7.klasse elever som har samisk, 25. – 26. mars 2019 på Skytterhuset i Borkenes i Kvæfjord

Várdobáiki giellaguovddáš ovttas sámegiel oahpaheddjjiguin skovlláin lágidit giellabeasi nuoraidskovláohppiide ja 7.luohká ohppiide. Giellabeassi lágiduvvo njukčamánu 25. – 26.beivviid Skytterhuset viesus Giehatavuonas. Oahppoulbmil: njálmmalas gulahallan. Oahppit galget hárjehallat guldalit, ipmirdit ja ságastallat gulahallama bokte eará ohppiiguin ja oahpaheddjiiguin.
Maid válddát mielde: Olgobiktasat, olgogápmagat, sabegat/sabehat, čieran, čuoigangápmagat, liigebiktasat,  sihkaldat ja riššediŋggat, vuojadanbivttas, oađđenseahkka,

Várdobáiki samisk språksenter i samarbeid med samisklærere på skolene arrangerer samisk språkreir for elever med samisk i ungdomsskolen og på 7.trinn. Språkreiren arrangeres 25. – 26. mars på Skytterhuset i Borkenes i Kvæfjord. Opplæringsmål: muntlig kommunikasjon. Elevene skal trene på å lytte, forstå og snakke samisk i kommunikasjon med andre elever og lærere.
Hva bør du ha med?
Uteklær, utesko, ski, skisko, akebrett, skifteklær, toalettsaker og håndduk, badedrakt/badebukse, sovepose, liggeunderlag, vannflaske

Invitasjon til årsmøte i foreldreforeningen for samiskopplæring 20.mars kl 18 på Várdobáiki. Bovdehus jahkečoahkkimii sámegieloahpahusa vánhensearvái, 20.03 dii 18 Várdobáikkis

Målgruppe/ulbmiljoavku: Foreldre til barn med samiskopplæring i barnehage, grunnskole og videregående skole i Evenes, Tjeldsund, Skånland, Harstad og omegn, Narvik og omegn/ Vánhemat mánáide geain leat sámegieloahpahus mánaidgárddis, vuođđuskovllás ja joatkkaskovllás Evenáššis, Dieldanuorris, Skánis, Hársttáis ja birrasis, Áhkánjárggas ja birrasis.

  1. Valg av møteleder og sekretær / Válljet čoahkkinjodiheaddji ja čálli
  2. Beretning fra styret i foreldreforeningen / Stivrra jahkedieđahus
  3. Foreningens økonomi ved Kjersti Myrnes Balto / Searvvi ekonomija Kjersti Myrnes Balto bokte
  4. Vedtektsendring / Njuolggadusrievdadus
  5. Valg av leder og styremedlemmer / Váljjet ođđa jođiheaddji ja stivralahtuid
  6. Orientering om språkreir for elever med samisk i regi av språksenteret / Diehtojuohkin giellabesiid birra Várdobaikki bokte
  7. Orientering fra Beatrice Fløystad om oppdraget fra Troms fylkeskommune vedr samiskundervisning / Beatrice Fløystad muitala samegieloahpahusbarggu birra Romssa fylkasuohkana bokte
  8. Eventuelt Muđui

Enkel servering! Eaŋkalis guossoheapmi!

Bures boahtin! Velkommen!

Báikenammakafea – Kafesamtale om samiske stedsnavn 16.febr kl 13 – 15 i Gågata

ca. kl 13.15 :

Stedsnavn, topografiske navn og landskapsforståelse v/Klemet Isaksen Hætta, Várdobáiki.

Historien omkring Gullberget, Kjell Erland Pedersen

Kort orientering om Várdobáikkis stedsnavnutvalg v/Ann-Mari Thomassen, Várdobáiki

sullii dii 13.15:
Báikenamat, topográfalaš namat ja eanadatipmárdus Klemet Isaksen Hætta, Várdobáiki bokte
Historja Guollebávtti birra, Kjell Erland Pedersen bokte
Diedut Várdobáikki báikenammalávdegotti birra Ann-Mari Thomassen, Várdobáiki bokte
#giellajahki

Giellaválljen go mánná álgá skovlái / Språkvalg når barnet begynner på skolen

Guovvamánu 8.b dii. 17.00 – 19.00 Várdobáikkis sáhttet vánhemat, boaresvánhemat/áhkubat ja áddjubat ja ovddasteaddjit ságastallat Johanna Johansen Ijäs:in, Sámi allaskuvla, giellaválljema birra go mánná galgá álgit skovlái. Galggan go válljet sámegiela vuosttaš giellan vai sámegiela nubbingiellan mánnái? Vánhemat ja ovddasteaddjit bovdejuvvojit ságastallat Johannain iežas gažaldagaid ja jurdagiid birra giellaválljema hárrái. Muhtun gažaldagat sáhttá leat: Lea go mu mánná dan mađe sámegielat ahte mon, vánhemin sáhtán válljet sámegiela vuosttašgiellan mánnái? Nagodan go čuovvulit máná buoremus láhkái jus válljen sámegiela vuosttašgiellan mánnai?

Fredag 8.februar kl 17.00 – 19.00 på Várdobáiki kan foreldre, besteforeldre og foresatte samtale med Johanna Johansen Ijäs, Samisk Høgskole, om språkvalg når barnet skal begynne på skolen. Skal man velge samisk som 1.språk eller samisk som 2.språk for barnet på skolen? Foreldre og foresatte inviteres til å samtale med Johanna om sine spørsmål og tanker omkring språkvalg. Noen spørsmål kan være: Er mitt barn såpass samiskspråklig til at jeg som forelder kan velge samisk som 1.språk til barnet? Makter jeg som forelder å følge opp barnet på en tilfredsstillende måte om jeg velger samisk som 1. språk?

Čimnjak ja veahá biepmut/ Kaffe med en matbit.