Oppføringer av Ann-Mari Thomassen

HOLLU LIHKKU! GRATULERER! Dielddanuori suohkan lea giellahálddašanguovllus. Tjeldsund kommune i forvaltningsområdet.

Hollu lihkku Dielddanuori suohkanii ja sámiide! Šaddat mielde sámegiela hálddašanguvlui boahtá ovdánit sámegiela suohkanis ja guovllus. Várdobáiki sihtá rámidit gaittinat geat leat bargan áššiin, sihke politihkkarat, sámiservviid ja institušuvnnat. Mii illudit ovttasbargat ođđa sámegiel hálddašansuohkaniin. Gratulerer så mye til Tjeldsund kommune og særlig til den samiske befolkningen.   Å bli med i forvaltningsområdet for samisk […]

PROŠEAKTAJOĐIHEADDJI SÁMI GIELLAPROŠEKTII VIESTARALIS / LUFUOHTAS

Várdobáiki sámi giellaguovddáš almmuha 50 % prošeaktajođiheaddjevirggi min sámi giellaprošektii Viestaralis/Lufuohtas. Prošeaktajođiheaddjis lea ovddasvástadus ovddidit ja čađahit gielladoaimmaid Viestaralis/Lufuohtas. Prošeakta bistá álggos 6 mánu rádjái, álgin farggamusat. Lea vejolaš prošeakta guhkiduvvo jus ruhtadeapmi joatka.    Mii hálidit iešheanalas ja struktuvralaš olbmo geain lea beroštupmi ja cohkki/váibmu sámegiellái ja sámi kultuvrii daid guovlluid várás. Persovnnalaš iešvuohta […]

PROSJEKTLEDER TIL SAMISK SPRÅKPROSJEKT I VESTERÅLEN/lOFOTEN

Várdobáiki samisk språksenter lyser ut inntil 50 % engasjement som prosjektleder til vårt samiske språkprosjekt i Vesterålen/Lofoten. Prosjektlederen får ansvar for utvikling og gjennomføring av språktiltak i Vesterålen/Lofoten. I første omgang er prosjektets varighet i 6 mndr. med snarest tiltredelse. Det er mulighet for forlengelse forutsatt videre finansiering. Vi ønsker en person som kan jobbe […]

Giellabeassi nuoraidskovlá ja 7.luohká ohppiide geain leat sámegiela, 25. – 26.03.19 Skytterhuset viesus Giehtavuonas / Samisk språkreir for ungdomsskole- og 7.klasse elever som har samisk, 25. – 26. mars 2019 på Skytterhuset i Borkenes i Kvæfjord

Várdobáiki giellaguovddáš ovttas sámegiel oahpaheddjjiguin skovlláin lágidit giellabeasi nuoraidskovláohppiide ja 7.luohká ohppiide. Giellabeassi lágiduvvo njukčamánu 25. – 26.beivviid Skytterhuset viesus Giehatavuonas. Oahppoulbmil: njálmmalas gulahallan. Oahppit galget hárjehallat guldalit, ipmirdit ja ságastallat gulahallama bokte eará ohppiiguin ja oahpaheddjiiguin. Maid válddát mielde: Olgobiktasat, olgogápmagat, sabegat/sabehat, čieran, čuoigangápmagat, liigebiktasat,  sihkaldat ja riššediŋggat, vuojadanbivttas, oađđenseahkka, Várdobáiki samisk språksenter i […]

Invitasjon til årsmøte i foreldreforeningen for samiskopplæring 20.mars kl 18 på Várdobáiki. Bovdehus jahkečoahkkimii sámegieloahpahusa vánhensearvái, 20.03 dii 18 Várdobáikkis

Målgruppe/ulbmiljoavku: Foreldre til barn med samiskopplæring i barnehage, grunnskole og videregående skole i Evenes, Tjeldsund, Skånland, Harstad og omegn, Narvik og omegn/ Vánhemat mánáide geain leat sámegieloahpahus mánaidgárddis, vuođđuskovllás ja joatkkaskovllás Evenáššis, Dieldanuorris, Skánis, Hársttáis ja birrasis, Áhkánjárggas ja birrasis. Valg av møteleder og sekretær / Válljet čoahkkinjodiheaddji ja čálli Beretning fra styret i foreldreforeningen […]

Báikenammakafea – Kafesamtale om samiske stedsnavn 16.febr kl 13 – 15 i Gågata

ca. kl 13.15 : Stedsnavn, topografiske navn og landskapsforståelse v/Klemet Isaksen Hætta, Várdobáiki. Historien omkring Gullberget, Kjell Erland Pedersen Kort orientering om Várdobáikkis stedsnavnutvalg v/Ann-Mari Thomassen, Várdobáiki sullii dii 13.15:Báikenamat, topográfalaš namat ja eanadatipmárdus Klemet Isaksen Hætta, Várdobáiki bokteHistorja Guollebávtti birra, Kjell Erland Pedersen bokte Diedut Várdobáikki báikenammalávdegotti birra Ann-Mari Thomassen, Várdobáiki bokte#giellajahki

Giellaválljen go mánná álgá skovlái / Språkvalg når barnet begynner på skolen

Guovvamánu 8.b dii. 17.00 – 19.00 Várdobáikkis sáhttet vánhemat, boaresvánhemat/áhkubat ja áddjubat ja ovddasteaddjit ságastallat Johanna Johansen Ijäs:in, Sámi allaskuvla, giellaválljema birra go mánná galgá álgit skovlái. Galggan go válljet sámegiela vuosttaš giellan vai sámegiela nubbingiellan mánnái? Vánhemat ja ovddasteaddjit bovdejuvvojit ságastallat Johannain iežas gažaldagaid ja jurdagiid birra giellaválljema hárrái. Muhtun gažaldagat sáhttá leat: Lea […]

Sámástit duddjodettiin, Suorttás, / samisk språkkurs til duodji, i Sortland, del 2

Várdobáiki sámi giellaguovddáš ovttas Duodjeinstituhtta ja Veasttaralli sámiid searvi lágidit njálmmálaš sámegielkurssa čadnon duoddjái Strand skovllás Suorttás guokte vahkkoloahpa ovdal juovllaid. Vuosttáš háve lei golggotmanu 19.- 20.b. Boahtte háve lea skábmamánu 16. – 17.b. Kursa dollojuvvu Strand skovllás ja lea hiebaduvvon sámiide Veastarralis. Háddi: Oasseválddit mákset duodjebiergasiid ovddas. Várdobáiki språksenter i samarbeid med Duodjeinstituhtta og […]

Joatkkakursa 1 – videregående kurs 1

Várdobáiki giellaguovddáš álggahii sámegiel joatkkakurssa 23.10.18. Kursa bistá gitta guovvamánu 26.beaivái 2019:s. Sámegiel joatkka kursa hiehpá sidjiide geat čuvodedje sámegiel vuođđukursa 2 čakčat 2017 ja dálvet 2018 Várdobáikkis. Mii joatkit geavahit Ardis Ronte Eriksena «Sápmái go?» sámegielgirji. Kursa hiehpá nai siddjiide geain leat sámegiel álgokursa ieža institušuvnnain go Várdobáiki. Várdobáiki språksenter startet opp med samisk […]