Doajvvo-håp, musikalsk teater på Várdobáiki, Skánik / Evenskjer

Tirsdag 2. november kl 19:00 – 20:00

Forestillingen passer for voksne og ungdom.

Billetter: 120/60, ved kjøp i døra

Doajvvo-håp er en musikalsk forestilling ved Åarjelhsaemien teatere / Sør-samisk teater, med tekster og sanger av den unge artisten Ronja-Katrin Larsen. Hennes mor var en av 11 som stod frem, når det kom lys på saken i sommeren 2016. Her er forestillingen som forteller om hvordan det er å vokse opp i skyggen av en hemmelighet, i arven mellom mor og datter. Dette er fortellingen om hvordan hun velger å leve. Vi følger hennes musikalske reise, fra mørke til lys. Fra lengsel, spørsmål og tvil. Her følger vi veien hun går, fra angst og anger til Doajvvo – håp.

______

Altese tjidtjie lij akte dejstie 11 mij våajnoes sjïdti gosse tjoevkese aamhtesasse bïejesovvi giesien 2016. Daesnie vuesiehtimmie mij soptseste guktie lea tjeakoesvoeten yörhkesne byjjenidh, aerpesne tjidtjeben jïh daktaråbpoen gaskem. Daate lea soptsese guktie dïhte veeljie jieledh. Mijjieh altese musihkeles fealadimmiem dåeriedibie, jemhkielistie tjoevkesasse. Haeliedimmien, gyhtjelassi jïh juerien luvhtie. Daesnie geajnoem dåeriedibie maam vaadtsa, asven jïh saangerdimmien luvhtie – Dåajvoen gåajkoe.

_______

Suv ieddne lij akta sijájs lågenanavtas gudi bikusij buktin, gå ássje åvddånbuvteduváj giesen 2016. Dát le vuosádus mij subtsas gåktu le bajássjaddat tjiegosvuoda irkkán, árben iedne ja niejda gaskan. Dát le subtsas mij gåktu sån vállji viessot. Mij tjuovvop suv musikkalasj manov, sjævnnjádis tjuovggaj. Åhtsålimes, gatjálvisájs ja juorrulimijs. Mij tjuovvop suv gæjnov, balos ja sáŋardimes Doajvvuj – håp.

DAH MAH MEATAN/medvirkende

Lávla/tæksta- Sang/Tekst: Ronja-Katrin Larsen

Musihkka- Musikk: Elias Martin Dass-Ingebrigtsen

Regijja-Regi: Leammuid Biret Ràvdnà

Dramaturgga-Dramaturg: Cecilia Persson

Gåvvåhàmedibme-Bildedesign: Camilla Drege Artnsen

Jiedna/Gåvva-Lyd/bilde : Ronny Klausen

Jårggålibme julevsábmáj ja aktisasjbarggoguojmme -Lulesamisk oversetting og samarbeidspartner: Arran samisk språk og kultursenter

Produksjovne lea dåarjoem åådtjeme daejstie- Buhtadibme le doarjoduvvam-Produksjonen og turneen er støttet av: Fritt ord og Nordland fylkeskommune

Fotograf: Bjørn Leirvik

/

Forhåndskjøp av biletter:

Forhåndskjøp av biletter: Hoopla

OBS Ved forhåndskjøpt beregner Hoopla et gebyr.

Hvis du kommer litt tidlig så er det mulig å få en kopp kaffe før teateret starter.

Velkommen!