HOLLU LIHKKU! GRATULERER! Dielddanuori suohkan lea giellahálddašanguovllus. Tjeldsund kommune i forvaltningsområdet.

Hollu lihkku Dielddanuori suohkanii ja sámiide!

Šaddat mielde sámegiela hálddašanguvlui boahtá ovdánit sámegiela suohkanis ja guovllus.

Várdobáiki sihtá rámidit gaittinat geat leat bargan áššiin, sihke politihkkarat, sámiservviid ja institušuvnnat.

Mii illudit ovttasbargat ođđa sámegiel hálddašansuohkaniin.

Gratulerer så mye til Tjeldsund kommune og særlig til den samiske befolkningen.  

Å bli med i forvaltningsområdet for samisk språk vil bli en styrke for samisk språkutvikling i kommunen og regionen.  

Várdobáiki vil berømme alle som har bidratt i saken, både politikere, sameforeninger og  institusjoner.

Vi gleder oss til et godt samarbeid med den nye forvaltningskommunen.

INFORMASJON OM GENERALFORSAMLING 2020


TIL AKSJEEIERE I VÁRDOBÁIKI

Várdobáiki AS avholder generalforsamling 29.5.2020 fra kl 11:00 til 13:30

Det er sendt ut innkalling til generalforsamling pr mail. Det legges også ut her for å sikre at alle eiere har tilgang til innkalling.
Etter vurderinger i henhold til retningslinjer vedrørende COVID-19 smitteforebygging har Várdobáiki valgt å gjennomføre generalforsamling med fysisk oppmøte. Det skal ikke være mer enn 50 personer samlet på et arrangement. Med bakgrunn i erfaringstall fra oppmøte på de siste fem års generalforsamlinger har vi valgt å avholde møte..
Vi har god plass og vil ha plass til inntil 50 personer med 1 meter mellom hver enkelt. For å sikre et trygt og forsvarlig møte ber vi likevel om at de av aksjeeierene som ønsker å delta gir oss et lite hint om det. Aksjeeiere kan representeres av fullmektig. Fullmektig må kunne vise skriftlig fullmakt som er signert og datert.

Foreløpig saksliste

 1. Åpning av møtet
 2. Valg av møteleder, sekretær og en person til å underskrive protokollen i tillegg til møtelede
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Godkjenning av årsregnskap
 5. Anvendelse av overskudd  
 6. Presentasjon av årsmelding
 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
 8. Godkjenning av godtgjørelse til revisor
 9. Valg av styremedlemmer ( I 2020 skal det velges to styremedlemmer med personlig vara
 10. Valg av styrets leder og styrets nestleder blant styrets medlemmer)

I tråd med aksjeloven § 5-11 kan aksjeeierne  melde saker til behandling på generalforsamling. Spørsmål som ønskes tatt opp på generalforsamling må meldes styret en uke før innkallingen og sakspapirer skal gjøres tilgjengelig det vil si 15.5.2020.

Endelig saksliste med regnskap og eventuelt andre sakspapirer sendes ut fredag 22.5.

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe som er uklart

Kjersti, tlf 41503529

Fredag 15. mai 2020 kl. 11.00 Direktesending på Facebook-gruppen “Helsetreff – Várdobaiki” Bearjadaga, miessemánu, 15.beaivve 2020 diibmu 11.00 Njuolggosátta Facebook-joavkkus “Helsetreff – Várdobáiki”

11.00 Samisk fjord- og Lofotfiske. Bente Østli Eilertsen forteller fra utstillingen på Várdobáiki museum

Sámi vuotnabivdu ja Lufuohta šivvabargguk. Bente Østli Eilertsen dolosiid muitala midjas gávdno Várdobáikki musean

Samisk språkstund Giellaboddu

Trim Lášmmohallan

Dessverre kan vi ikke servere middag eller ha loddsalg Miin eap bipmostit ja eap vuogdde loattaid.

Samisk fjord- og Lofotfiske Sámi vuotnabivdu  ja Lufuohta šivvabargguk

Vi fortsetter på samme tema som sist – utstillingen på museet. Her vil vi fortsette til mannfolkarbeidet og spesifikt fiske.

Miin joatkit seamma fáttáin go maŋimus geardde – musea vuosehusain. Miin joatkit muitalik meid dievdduk barge ja henemus guollebivddu birra.

Facebook

Vi prøver igjen! Det gikk jo bra sist 😊 Jeg vet at mange av dere er på Facebook, så vi vil sende direkte til dere på gruppen; Helsetreff – Várdobáiki.

Om du vil være med, må du:

1. Ha Facebook profil. Om du ikke har det, kan du kanskje få hjelp av noen til å opp-rette en profil. Det er ikke vanskelig. Om du har smarttelefon, kan denne brukes, men det er best å se på en datamaskin/laptop/nettbrett siden skjermen er størst der.

2. Bli medlem i gruppen: Helsetreff – Várdobáiki på Facebook.

3. Gå inn på gruppen for å være med på direktesendingen fra oss. Da klikker du bare på filmen som vises, så vil du høre oss snakke og kunne se oss, skrive til oss og få svar

Jos don siđák leahkit mielde, de hehttuk:

 1. Atnit Facebook profiilla. Jos don it ane facebook profiilla, de  don dáidá oažžuk veahki reidet dakkár profiilla. Ii leat váttis. Jos don anák smart telefuvnna, de ruhkot dan, muhto buoremus lea geahccat dihtorin go šearma lea stuorit.
 2. Vuolgge mielde miellahtun dan facebook jovkui! Helsetreff – várrisvuođadeaivvadeapmi – Várdobáiki
 3. Mana facebook jovkui jos galggak čuovvut njuolggosáddaga. Don časkkák filmma nallii ja de don oaččuk gullat ja oaidnit miin ságasteamen. Jos don čálak midjiide, de oaččuk vástádusa dasa

 Informasjon og invitasjon til digitale helsetreff blir ikke sendt ut per post mer. Siden vi sender via Face­book, regner vi med at dere får informasjonen dere trenger derfra. Om dere allikevel ønsker å få brev i postkassen, skal dere bare ringe meg eller sende meg en tekstmelding, så vil vi sende ut til akkurat deg 🙂 Det gjør vi gjerne. Du når meg på mobil: 905 311 95 Tone

Dieđut njuolggosáddagiid birra eai sáddeduvvo poastta mielde sáhtek. Miin rehkegáhttek oažžubehtek dieđuid Facebookan. Jos diin likká sihtabehtek girjji poastakássii, de ringebehtet munnje dehe sáddebehtek sms. De miin sáddek girjji juste dutnje. Mii dahkak dan iluin. Don joavssak mu dan mobiilanummarin: 905 311 95 Tone.