Giellabeassi nuoraidskovlá ja 7.luohká ohppiide geain leat sámegiela, 25. – 26.03.19 Skytterhuset viesus Giehtavuonas / Samisk språkreir for ungdomsskole- og 7.klasse elever som har samisk, 25. – 26. mars 2019 på Skytterhuset i Borkenes i Kvæfjord

Várdobáiki giellaguovddáš ovttas sámegiel oahpaheddjjiguin skovlláin lágidit giellabeasi nuoraidskovláohppiide ja 7.luohká ohppiide. Giellabeassi lágiduvvo njukčamánu 25. – 26.beivviid Skytterhuset viesus Giehatavuonas. Oahppoulbmil: njálmmalas gulahallan. Oahppit galget hárjehallat guldalit, ipmirdit ja ságastallat gulahallama bokte eará ohppiiguin ja oahpaheddjiiguin.
Maid válddát mielde: Olgobiktasat, olgogápmagat, sabegat/sabehat, čieran, čuoigangápmagat, liigebiktasat,  sihkaldat ja riššediŋggat, vuojadanbivttas, oađđenseahkka,

Várdobáiki samisk språksenter i samarbeid med samisklærere på skolene arrangerer samisk språkreir for elever med samisk i ungdomsskolen og på 7.trinn. Språkreiren arrangeres 25. – 26. mars på Skytterhuset i Borkenes i Kvæfjord. Opplæringsmål: muntlig kommunikasjon. Elevene skal trene på å lytte, forstå og snakke samisk i kommunikasjon med andre elever og lærere.
Hva bør du ha med?
Uteklær, utesko, ski, skisko, akebrett, skifteklær, toalettsaker og håndduk, badedrakt/badebukse, sovepose, liggeunderlag, vannflaske

Invitasjon til årsmøte i foreldreforeningen for samiskopplæring 20.mars kl 18 på Várdobáiki. Bovdehus jahkečoahkkimii sámegieloahpahusa vánhensearvái, 20.03 dii 18 Várdobáikkis

Målgruppe/ulbmiljoavku: Foreldre til barn med samiskopplæring i barnehage, grunnskole og videregående skole i Evenes, Tjeldsund, Skånland, Harstad og omegn, Narvik og omegn/ Vánhemat mánáide geain leat sámegieloahpahus mánaidgárddis, vuođđuskovllás ja joatkkaskovllás Evenáššis, Dieldanuorris, Skánis, Hársttáis ja birrasis, Áhkánjárggas ja birrasis.

  1. Valg av møteleder og sekretær / Válljet čoahkkinjodiheaddji ja čálli
  2. Beretning fra styret i foreldreforeningen / Stivrra jahkedieđahus
  3. Foreningens økonomi ved Kjersti Myrnes Balto / Searvvi ekonomija Kjersti Myrnes Balto bokte
  4. Vedtektsendring / Njuolggadusrievdadus
  5. Valg av leder og styremedlemmer / Váljjet ođđa jođiheaddji ja stivralahtuid
  6. Orientering om språkreir for elever med samisk i regi av språksenteret / Diehtojuohkin giellabesiid birra Várdobaikki bokte
  7. Orientering fra Beatrice Fløystad om oppdraget fra Troms fylkeskommune vedr samiskundervisning / Beatrice Fløystad muitala samegieloahpahusbarggu birra Romssa fylkasuohkana bokte
  8. Eventuelt Muđui

Enkel servering! Eaŋkalis guossoheapmi!

Bures boahtin! Velkommen!