Ledig stilling: Språkkonsulent, fast stilling, 100 %

Várdobáiki samisk senter
Várdobáiki samisk språksenter er en del av Várdobáiki samisk senter – sámi guovddáš som har hovedkontor på Evenskjer i Skånland kommune (Tjeldsund kommune fra 1.1.2020). Formålet til Várdobáiki er å videreføre og forvalte samisk språk, historie, kultur og samfunnsliv i regionen. Senteret er organisert i seks avdelinger, språksenter, barnehage, museum, helse, kultur og eiendom. Det er omlag 20 ansatte ved Várdobáiki, inkludert prosjektansatte i midlertidige stillinger.

Språksenteret har 2,5 faste stillinger, og for tiden 2 prosjektstillinger. I tillegg engasjeres det ressurser etter behov . Várdobáiki samisk senter har et kreativt miljø med spennende arbeidsoppgaver innenfor ulike fagfelt. Arbeidet på Várdobáiki organiseres i stor grad som samarbeid mellom avdelingene, og de ansatte må regne med å bidra på andre avdelinger.

Arbeidsoppgaver for språkkonsulent:

Språkkonsulenten skal i samarbeid med språksenterets leder ha ansvar for planlegging og gjennomføring av språkarbeid knyttet til aktiviteter og tiltak både på og utenfor kontorsted.

Dette omfatter for eksempel:
• Planlegge og gjennomføre språkkurs og andre språktiltak for alle aldersgrupper
• Initiere og lede prosjekt og aktiviteter
• Oversettelsesarbeid
• Bidra til videreutvikling av språksenteret
• Samarbeide med andre aktører, som for eksempel Sametinget og kommuner for å bidra til bevaring av samisk språk i regionen

Ønskede kvalifikasjoner
• Det kreves formell kompetanse i samisk språk
• Relevant utdanning, kompetanse og praksis
• Prosjektledererfaring er en fordel
• Kompetanse innenfor lokal samisk dialekt, tornesamisk er en fordel.
• Utviklings- og resultatorientert, målrettet, strukturert, samarbeidsvillig, selvstendig og initiativrik
• Personlig egnethet og egenskaper vektlegges

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Lønn etter avtale. Kontorsted: Evenskjer.
Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til språksenterets leder Ann-Mari Thomassen 77085657 / 90057123 eller til daglig leder Kjersti Myrnes Balto, 76985020/ 41503529.

Søknadsfrist: 17.01.2020. Tiltredelse snarest.

Søknad med CV sendestil kjersti@vardobaiki.no

Ledig stilling: Museumsleder

Várdobáiki sámisk senter
Várdobáiki museum er en del av Várdobáiki samisk senter – sámi guovddáš som har hovedkontor på Evenskjer i Skånland kommune (Tjeldsund kommune fra 1.1.2020). Formålet til Várdobáiki er å videreføre og forvalte samisk språk, historie, kultur og samfunnsliv i regionen. Senteret er organisert i seks avdelinger: språksenter, barnehage, museum, helse, kultur og eiendom. Det er omlag 20 ansatte ved Várdobáiki, inkludert prosjektansatte i midlertidige stillinger.

Museet har to faste stillinger og for tiden en midlertidig ansatt. Várdobáiki museum har museumsansvar for det markasamiske området i Sør-Troms og Nordre Nordland, det sørlige Midt-Troms, samt Lofoten og Vesterålen. Museet samarbeider med andre museer som driver med samisk museumsvirksomhet i regionen. Várdobáiki samisk senter har et kreativt miljø med spennende arbeidsoppgaver innenfor ulike fagfelt. Arbeidet på Várdobáiki organiseres i stor grad som samarbeid mellom avdelingene, og de ansatte må regne med å bidra på de andre avdelingene. Det er også et naturlig samarbeid med andre samiske og andre institusjoner.

Arbeidsoppgaver for museumsleder
Museumsleder har administrativt og faglig ansvar for drift av Várdobáiki museum.

Det omfatter for eksempel:
• Ledelse og prosjektledelse
• Oppbygging av museumsutstilling og magasin
• Drift av Gállogieddi samisk friluftsmuseum
• Følge opp og revidere Várdobáikis museumsplan
• Arbeide med kulturminneregistrering og bygningsvern i regionen
• Utvikle museet i samarbeid med Várdobáikis øvrige satsingsområder, deriblant reiselivssatsing


Ønskede kvalifikasjoner:

Relevant høyere utdanning kreves. Det er ønskelig med leder og prosjektleder erfaring. Det legges vekt på god faglig kompetanse, herunder kompetanse og erfaring innenfor museumsforvaltning, forvaltning av kulturminner og kulturarv, bygningsvern, immateriell kulturhistorie, gjenstandsforvaltning, generell samisk historie og markasamisk historie.

Kompetanse i samisk språk, kjennskap til nyere regional samisk historie, og erfaring i arkivarbeid er en fordel.
Personlig egnethet vektlegges.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Lønn etter avtale.
Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Kjersti Myrnes Balto 76985020/ 41503529.
Søknadsfrist: 17.01.2020
Søknad med CV sendes til e-post: kjersti@vardobaiki.no

Rabas virgi: Giellakonsuleanta, bistevaš virgi, 100 %

Várdobáiki sámi guovddáš

Várdobáiki sámi guovddáš lea Skánis, Dielddanuori suohkanis. Várdobáikki ulbmil lea seailluhit ja hálddašit sámi giela, historjjá, kultuvrra ja servodateallima regiovnnas. Guovddážis leat guhtta ossodaga: giellaguovddáš, mánáidgárdi, musea, dearvvašvuohta, kultuvra ja opmodat. Várdobáikkis leat sullii 20 bargi, dalle lea prošeaktabargit maid lohkkon. Giellaguovddážis leat 2,5 bistevaš virggi ja 2 prošeaktavirggi juste dal.  Dasa lassin virgádit eanet olbmuid go lea dárbu.

Giellakonsuleanttas lea ovddasvástádus ovttas giellaguovddášhoavddain plánet ja čađahit giellabargguid čadnon  gielladoaimmaide sihke kánturbáikkis ja olggobealde kantuvraseinniid. Várdobáiki sámi guovddážis lea kreatiiva biras mas leat gelddolaš bargodoaimmat iešguđetge fágasurggiin. Várdobáiki lea organiserejuvvon dan láhkai ahte lea ollu ovttasbargu gaskal ossodagaid.

Bargodoaimmat: 

Giellakonsuleanta galga bargat iešguđege gielladoaimmaiguin.

Barggut fátmmastit ovdamearkka dihte:

 • Plánet ja čađahit giellakurssaid ja eará gielladoaimmaid buot ahkejoavkkuide
 • Vuolggahit ja jođihit prošeavttaid ja doaimmaid
 • Jorgalanbarggut
 • Leahkit mielde ovdánahttit guovddáža
 • Ovttasbargat eará aktevrraiguin, ovdamearkka dihte Sámedikkiin ja suohkaniiguin seailluhan dihte sámegiela regiovnnas

Sávahahtti gelbbolašvuođat

 • Gáibiduvvo ahte lea formála gelbbolašvuohta sámegielas
 • Virgáiguoskevaš oahppu, gelbbolašvuohta ja bargovásáhus
 • Lea ovdamunni jus leat prošeaktajođihanbargovásáhusat
 • Gelbbolašvuohta báikkálaš sámegiela suopmanis, duortnusssámegielas lea ovdamunni
 • Ovdánahttin- ja boađusáŋgirušši, mearrediđolaš, struktuvrralaš, ovttasbargodáhttu, iešheanalaš ja vuolggahangálga
 • Máhtut ja persovnnalaš heivvolašvuohta deattuhuvvo

Heivvolaš ohccit gohččojuvvojit jearahallamii. Bálká šiehtadusa mielde. Kánturbáiki: Skánik

Eanet dieđuid virggi birra oaččut jus válddát oktavuođa giellaguovddášnjunožiin Ann-Mari Thomassenin 77085657 / 90057123 vai beaivválaš jođiheddjiin Kjersti Myrnes Baltoin 76985020/ 41503529.

Ohcanáigemearri: 17.01.2020. Virgáibidjan jođánepmosit.

Ohcan oktan CV:in sáddejuvvo e-boastan čujuhussii: kjersti@vardobaiki.noJuleavslutning for Helsetreffet på Lavangseidet grendehus fredag 13. desember kl 11-14

Fark og spetakkel i juletida Juletid var en rolig tid for folk flest, og da hadde en også tid til å gjøre litt fark og fanteri. Det fins et utall av fortellinger om pek og spetakkel som både den ene og den andre har blitt utsatt for. Geir Elvebakk Moski har samlet et lite knippe […]

Elle ja Ándá ballaba ruohttagállasis – Elle og Ándá er redd ruohttagállis – ny bok om Elle og Ándá er ferdig

Helsetreff fredag 22. november 2019 kl. 11.00 – 14.00 på Evenesmark grendehus

Fysisk aktivitets påvirkning på psykisk helse
Fysisk aktivitet fremmer helse, bedrer humøret, gir energi, og reduserer stress. Effekten av regelmessig fysisk aktivitet som forebyggings- og behandlingsmetode er vitenskapelig godt dokumentert generelt, og for enkelte former for psykiske plager og lidelser spesielt.
Rikke Pauline Sandvik er kommunepsykolog i Evenes, Tjeldsund og Skånland kommune

11.00 Fysisk aktivitets påvirkning på psykisk helse, v/Rikke Pauline Sandvik, kommunepsykolog ETS
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim?
13.00 Salg av blodklubb 100 kr til deltakerne
13.30 Loddsalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Helsetreff influensavaksine Lavangseidet grendehus 25. oktober

Influeansaboahkuheapmi
Ovttas Skániid ja Evenášši suohkaniin fállat mii influeansaboahkuheapmi dearvvašvuođadeaivvadeami oasseváldiide. Dearvvašvuođadivššár muitala influeansaboahkuheami birra oppalaččat ja dán jagáš boahkuheami birra.
Gait olbmot leat buresboahtimat dearvvašvuođa­deaivvadeapmái ja boahkuheapmái.

Influensavaksine
I samarbeid med Skånland og Evenes kommune kan vi tilby influensavaksinering for deltakerne på helsetreffet. Helsesøster vil informere om influensavaksinering generelt samt årets vaksine spesielt.
Alle er hjertelig velkommen til helsetreff og vaksinering.

11.00 Influeansaboahkuheapmi Skániid ja Evenášši ássiide
12.00 Giellaboddu
13.00 Varas biergojukča 100 ru
13.30 Vuorbegávpi

11.00 Influensavaksine for innbyggere i Skånland og Evenes kommune
12.00 Samisk språkstund
13.00 Kjøttsuppe til deltakerne 100 kr
13.30 Loddsalg

Muitte vuorbegávppi. Dohppe juoidá mielde vuorbádeapmái.

Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Helsetreff med tema: Røm! Røm!, ropte pappa .- fortellinger fra krigen sett med barneøyne på Evenesmark grendehus 20. sept kl 11-14

Edel Østli Eilertsen, riegádan 23.b.1934, ja lei 6 jahkásaš go soahti álggii. Son šattai bajás meahccegilážis Duorggas. Girji maid son lea čállán, lea čoakkáldat oanehis fearanat, dili ja dáhpáhusaid birra soahtejagiin ja mat váikkuhedje sutnje garrasit. Mii beassat oasálastit su vásáhusaiguin soahtejagiin, 1940 – 1945. Priváhta ruovttuide márre duiska soalddáhat, mánát ja rávis olbmot, jaska vuosttaldedje soahteveaga. Guhkkin eret soahtešiljuin guittege árgabeaivvi eallin jotkkii nu go dábálaččat ja soames dáhpáhusat váikkuhedje garraseappot go mii mat bajásšattaimet maŋŋel soađi, doaivvuimet.

Fearanat leat muitaluvvon nu go son mánnán vásihii soađi danin dat bures govvida soahtejagiid máná sivu čađa. Leat go gearggus, gelddolaš, somás, balddihahtti ja veahá jallas fearaniidda. Bláđes boahtte siidui, hávski dutnje!

Edel Østli Eilertsen, født den 23. januar i 1934, var 6 år gammel da krigen startet. Hun vokste opp på landet i ei lita bygd som heter Snubba.
Boka hun har skrevet er satt sammen av korte historier om situasjoner og hendelser fra krigsårene som gjorde sterkt inntrykk på henne. Vi får her ta del i hvordan hun opplevde krigsårene, 1940-1945. Private hjem ble okkupert av tyske soldater, og voksne som barn gjorde stille motstand mot okkupasjonsmakten. Langt fra krigsfrontene gikk likevel livet sin vante gang og noen hendelser opplevdes sterkere enn hva vi som vokste opp etter krigen kjenner til.
Historiene er beskrevet ut fra hvordan hun som barn opplevde krigen og vi får derfor en god skildring av krigsårene sett fra et barns ståsted.
Er du klar for spenning, redsel, humor, og litt galskap? God fornøyelse!
Boka vil være til salgs på helsetreffet.

11.00 Báhtar! Báhtar!, huikii áhčči Fearánat soađi vuolde, máná čálmmiid čađa, girječálli Edel Østli Eilertsen bokte
12.00 Giellaboddu
12.30 Lášmmohallan
13.00 Dan jaga ”fårikål”, 100 ruvnno
13.30 Vuorbebuvda

11.00 Røm! Røm!, ropte pappa Fortellinger fra krigen sett med barneøyne v/forfatter Edel Østli Eilertsen
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Salg av årets fårikål til deltakerne 100 kr
13.30 Loddsalg

Muitte vuorbebuvdda. Dohppe hal juoidá mielde vuorbádallamii.

Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

PROŠEAKTAJOĐIHEADDJI SÁMI GIELLAPROŠEKTII VIESTARALIS / LUFUOHTAS

Várdobáiki sámi giellaguovddáš almmuha 50 % prošeaktajođiheaddjevirggi min sámi giellaprošektii Viestaralis/Lufuohtas. Prošeaktajođiheaddjis lea ovddasvástadus ovddidit ja čađahit gielladoaimmaid Viestaralis/Lufuohtas.

Prošeakta bistá álggos 6 mánu rádjái, álgin farggamusat. Lea vejolaš prošeakta guhkiduvvo jus ruhtadeapmi joatka.   

Mii hálidit iešheanalas ja struktuvralaš olbmo geain lea beroštupmi ja cohkki/váibmu sámegiellái ja sámi kultuvrii daid guovlluid várás. Persovnnalaš iešvuohta lea dehálaš, ja sámegiella ja/dehe sámi kulturmáhttu vuorohuvvo.

Kántorlatnja lea Dáiddadálus Suorttás.

Heanet dieđut, váldde oktavuođa giellaguovddášjođiheaddjin Ann-Mari Thomassen, tel 90057123

Ohcanáigemearri: 08.09.2019

Ohcamus CVain ja referánssaiguin saddejuvvo annmari@vardobaiki.no vai post@vardobaiki.no  

PROSJEKTLEDER TIL SAMISK SPRÅKPROSJEKT I VESTERÅLEN/lOFOTEN

Várdobáiki samisk språksenter lyser ut inntil 50 % engasjement som prosjektleder til vårt samiske språkprosjekt i Vesterålen/Lofoten. Prosjektlederen får ansvar for utvikling og gjennomføring av språktiltak i Vesterålen/Lofoten.

I første omgang er prosjektets varighet i 6 mndr. med snarest tiltredelse. Det er mulighet for forlengelse forutsatt videre finansiering.

Vi ønsker en person som kan jobbe selvstendig og strukturert og med engasjement og hjerte for samisk språk og kultur i regionen. Personlig egnethet er viktig, likeså vil samisk språk og/eller samisk kulturkompetanse prioriteres.

Kontorlokale er på Kunstnerhuset, Sortland.

For mer informasjon, kontakt språksenterleder Ann-Mari Thomassen, tel 90057123

Søknadsfrist: 08.09.2019

Søknad med CV og referanser sendes til annmari@vardobaiki.no eller post@vardobaiki.no