Giron Sámi Teáhter på Lavangseidet grendehus torsdag 1. november

Giron Sámi Teáhter viser Arven du fikk av Marja Lisa Thomason  på Lavangseidet grendehus torsdag 1. november klokken 19:00
Det selges kaffe og kaker fra kl 18:00.

Arven du fikk er en nåtidsfortelling fra Sápmi. Marja Lisa bygger sin monolog på intervjuer og historier fra virkeligheten. 

Språket er samisk og svensk, monologene er på begge språk.

Lajla är en ung renskötare i yttre och inre motvind:
”Jag önskar att jag inte förstod bättre. Att jag bara kunde vara på
fjället med renarna, och inte tänka så mycket…”
”Du är inte mer eller mindre värd. Kom ihåg det när det stormar
runt dig. Du är aldrig mer eller mindre värd än någon annan.”

Bilettpris: Voksen: 100, Student/honnør: 60

Praktisk arrangør: Várdobáiki samisk senter

 

foto: Giron sámi teáhter

Influensavaksine på helsetreff fredag 19.oktober på Lavangseidet grendehus

Bearjadaga golggotmánu 19. b. 2018 dii. 11.00 – 14.00 Loabakáiddi gilihuotnahin

Fredag 19. oktober 2018 kl. 11.00 – 14.00 Lavangseidet grendehus

11.00 Influeansaboahkuheapmi Skániid ja Evenášši ássiide
12.00 Giellaboddu
12.30 Lášmmohallan
13.00 Sáltebiergu ja návrrašmeastu
oassálastiide 80 ru
13.30 Vuorbegávpi

11.00 Influensavaksine for innbyggere i Skånland og Evenes kommune
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Saltkjøtt og kålrotstappe til
deltakerne 80 kr
13.30 Loddsalg

Influeansaboahkuheapmi
Ovttas Skániid ja Evenášši suohkaniin fállat mii influeansaboahkuheapmi dearvvašvuođadeaivvadeami oasseváldiide. Dearvvašvuođadivššár muitala influeansaboahkuheami birra oppalaččat ja dán jagáš boahkuheami birra.
Gait olbmot leat buresboahtimat dearvvašvuođadeaivvadeapmái ja boahkuheapmái.

Influensavaksine
I samarbeid med Skånland og Evenes kommune kan vi tilby influensavaksinering for deltakerne på helsetreffet. Helsesøster vil informere om influensavaksinering generelt samt årets vaksine spesielt.
Alle er hjertelig velkommen til helsetreff og vaksinering.

Johan Borgos: Gollevuotna – Gullesfjorden

Johan Borgos vil fortelle om temaet «Gullesfjorden. Samisk knutepunkt – samisk kjerneområde» på Kvæfjord historielags åpne møte ONSDAG 17. OKTOBER kl. 1900 på ungdomshuset «Molund», Flesnes. (Ferge fra Refsnes kl 1800, retur kl 2130.)På dette møtet vil Johan Borgos følge den samiske bosettinga i  fra mellomalderen og fram til i dag. Han vil legge fram mye ukjent historisk materiale. Se også her: http://kvhistlag.blogspot.com/2018/09/mte-pa-flesnes-17-oktober-gullesfjorden.html

Felles innsats for Heggen vgs som ressursskole for samisk på vgs nivå / Oktasaš bargu oažžut Heggen joatkkaskuvlla ressursskovllán sámegielas

I dag ble det gjennomført et første møte vedrørende samiskopplæringen i videregående på Heggen vgs. Heggen vgs inviterte Várdobáiki samisk språksenter og Fylkesrådet i Troms til felles innsats for å få flere søkere til samiskopplæringen på Heggen videregående skole. Det er bare to elever som har søkt om samiskundervisning i inneværende år. Antall elever som velger samiskopplæring på vgs nivå i Sør-Troms har vært nedadgående i mange år. Troms fylkesting har vedtatt at Heggen vgs skal være en ressurskole for samiskopplæring på vgs nivå i Sør-Troms. Tema for møtet var idemyldring om hvordan man kan jobbe med rekrutteringen av flere elever til Heggen vgs som velger samisk som fag i utdanningen. Várdobáiki foreslo å se på hele det 13 årige opplæringsløpet fra 1. – 10. klasse til og med videregående skole, samt samiskopplæringen på barnehagestadiet i en sammenheng. Várdobáiki foreslo en egen handlingsplan for samiskopplæringen i Sør-Troms på grunn av utfordringene med frafallet av elever på grunnskolenivå og som dermed ikke velger samisk på vgs nivå. Fylkesråden for utdanning i Troms,  Roar Sollied foreslo samiskopplæring som tema på møte i Kvalitetsnettverket der alle kommuner i Sør-Troms er med.  Fylkesråden vil også ha dialog med Fylkesmannen i Troms vedrørende samiskopplæringen.

Odne čađahuvvui vuosttáš čoahkkima sámi oahpahusa birra joatkkaskovládásis Heggen joatkkaskuvllas. Heggen joatkkaskuvla bovdii Várdobáiki sámi  giellaguovddáš ja Fylkkaráđđi Romssas oktasaš bargui oažžut eanet ohcciid sámi oahpahussii Heggen joatkkaskuvlii. Dan jagi leat guokte oahppi geat leaba ohcan sámi oahpahusa Heggenis. Oahppilohku sámi oahpahussii joatkkaskuvladásis Oarjje-Romssas lea njiedjamin mangga jagi. Romssa fylkadiggi lea mearridan Heggen joatkkaskuvla ressursskovlán sámi oahpahusa ektui joatkkaskovladásis Oarjje-Romssas. Fáddá čoahkkimis lei jurddariđđu goktes rekrutteret eanet ohppiid Heggen joatkkaskuvlii geat válljejit sámegiela fágan sin oahpus. Várdobáiki evttohii geahčažit olles 13 jagi oahpu oktilis sámi oahpahusa 1. – 10. luohkás joatkkaskovládássái, ja maid sámegieloahpahusa mánáidgárdedásis. Várdobáiki evttohii sierrá doaibmaplána sámegieloahpahussii Oarjje-Romssas hástalusaid dihte go oahppit heaittihit sámegiela vuođđuskovládásis ja danin eai vállje sámegiela joatkkaskovládásis. Fylkaráđđi Roar Sollied evttohii sámegieloahpahusa fáddán čoahkkimis Kvaliteahttafierpmádagas gonnes suohkanat Oarjje-Romssas servet mielde. Fylkaráđđi sihtá sagastallat Fylkkamánniin Romssas sámegieloahpahusa birra.