Restaurering av eldre bygninger- temakvelder


I forbindelse med kompetansehevingskuret i lafting i uke 36, arrangeres det åpne temakvelder for alle interesserte. 

OBS: Klokken 18:00 hver kveld

Mandag 3/9:
Om lokal byggeskikk og lovverk innen automatisk freding av samiske bygg ved Lars Børge Myklevold fra Sametinget, på Várdobáiki, Evenskjer

Tirsdag 4/9:
Restaurering av vinduer, tilstandsvurdering og restaureringsplan.  Tømrermester Per Willy Fergestad fra Drøbak Tredetaljer. Per Willy er en av instruktørene på laftekurset og har svært god kompetanse angående restaurering både praktisk og teoretisk.  sted: Stuornnjárgga sámi duodji, gamle Trøssemark skole, Nedre Trøssemark 84.

Onsdag 5/9:
Spesialverktøy produsert til spesielle oppdrag, ved smedene Hans Erik Olsen, Birtavarre, Nord Troms museum, og  Jan Tore Ovesen, Tromsø. Disse to har produsert spesialverktøy til laftekurset

SÁMÁSTALLAN, Rákkasorda – Samisk språkbad, Bjørkliden

Várdobáiki lágida, ovttas Duoddaras serviin, “Sámástallan” Rákkasorddan borgemánu 24. – 26. b.
Mii bovdet du searvat guhte máhtát unnit, eanet sámegiela ja dárbbašat hárjehallat vai hoallan šaddá njuovžileabbun. Eanemus 25 oasseválddi.
Bures boahtin!  (Govva/bilde:  https://sv.wikipedia.org/wiki/Tornetr%C3%A4sk)

Várdobáiki arrangerer i samarbeid med Duoddara searvi samisk språkhelg i Bjørkliden 24.-26.aug 2018.
Vi inviterer deg som kan litt eller mer samisk og trenger øve på muntlig samisk.  Velkommen! Max deltakerantall 25 stk.
Velkommen!

GOAS/NÅR: Borgemánnu/August 24.-26. 2018

BÁIKI/ STED:  Rákkasorda/Bjørkliden

ULBMILJOAVKU/ MÅLGRUPPE: Ollesolbmot ja nuorat geat unnit eanet sámástit / Voksne og ungdom som kan mer eller mindre samisk

SISDOALLU/ INNHOLD: Searvat bájiide ja sosiálalaččat sámegillii / Delta i poster og i det sosiale på samisk

ULBMIL/ MÅL: Hárjehallat gulahallat sámegillii / Øve på å kommunisere på samisk

FUOMÁŠ/OBS: Ovdal go Sámastallan álgá, fertet čállit soahpamuša ahte lohpidat gulahallat ja hoallat dušše sámegiela dassážii go kursa loahpahuvvo. / Før kursstart må du skrive under på en avtale om å kommunisere og snakke kun samisk helt til kurset avsluttes.

(Sii geat máhttet unnan sámegiela sáhttet guldalit eanet / De som kan lite samisk kan lytte mer )

IDJADEAPMI/OVERNATTING: 5 olbmo huhtuin. Váldde mielde olggožiid oađđáldagaide ja sihkaldaga / i 5 mannshytter. Ta med sengetøytrekk og håndduk.

HADDI/PRIS:  NOK/SEK  500,- idjadeami ja borramuša ovddas/inkl. overnatting og mat

 

Dieđiheapmi / Påmelding  +47  90057123
mail: annmari@vardobaiki.no, kopi: post@vardobaiki.no

Dieđihanáigi ovdal 17.08.18 / Påmeldingsfrist 17.08.18

 

BEARJADAGA/ FREDAG 24.08.18:

Dii. 17:00 – 18:00    Boahtin ja ordnet idjadansájiid / Ankomst og innkvartering
Dii. 18:00                   Gaskabeivvit (rávdu) / Middag
Dii. 19:00                   Dieđut, soahpamuš, oahpásmuvvat, ja nu hain / Info, avtale, bli kjent, m.m

Oahpásmuvvan: Guovttis ja guovttis: muitalit iežas birra nubbái, ja de maŋŋá mii muitalat joavkkus nubbi nuppi birra. / Bli kjent: To og to. Fortelle om seg selv til den andre, etterpå forteller vi om hverandre til hele gruppa.

Dii. 20:00                   Eahketprográmma, dolastallat / Kveldsprogram, bålkos

 

LÁVVORDAGA/ LØRDAG 25.08.18:
Dii. 07:30 – 08:45       Iđđesbiepmut / Frokost
Dii. 09:00 – 12:00       Čoahkkanit luohkkálatnjii ja mannat čađa prográmma ja juohkit jovkkuid. Vázzit meahccái ja čađahit doaimmaid /vi samles på møterommet og gjennomgår programmet og fordeler oss i grupper. Vi går ut i marka og gjennomfører aktivitetene.

Dii. 12:00 – 13:30       Beaiveborramuš meahcis. Maŋŋel borramuša joavkkut muitalit makkár doaimmaid sii leat bargan/ Lunsj i marka. Etter måltidet forteller gruppene hva de har gjort av aktiviteter.

Dii. 13:30 – 16:00       Joavkkut lonuhit doaimmaid / Gruppene bytter på aktiviteter

Dii. 16:00 – 17:00       Boradit vehá fruktaid ja joavkkut muitalit doaimmáid birra. Máccát ruoktot huhtuide/barttaide / Spise litt frukt og gruppene forteller om aktivitetene. Vi drar tilbake til hyttene.

Dii. 19:00                   Gaskabeivvit  / Middag
Su: 20:00                   Eahketprográmma. / Kveldsprogram.

 

SOTNABEAIVVI/ SØNDAG: 26.08.18

Dii. 08:00 – 10:00       Iđđesbiepmuid / Frokost

Árvvoštallan ja buorre tuvra ruoktut! / Evaluering og god tur hjem!

Ovddamearkkat SÁGASTANBÁJIT / Eksempler SAMTALEPOSTER

  1. OAHPÁSMUVVAT. GÁKTI JA SOHKAVUOHTA / Bli kjent, kofter og slekt (bearjadaga-på fredag)
  2. ŠATTUT JA MUORJJIT / vekster og bær
  3. LUONDUNAMAHUSAT, KÁRTA JA ALMMIGUOVLLUT / naturord, kart og himmelretninger
  4. GÁMASUIDNEN , GÁHKKEN / skjære sennagress, klappakakelaging
  5. LÁVLUN, JUOIGAN JA MÁINNASTEAPMI / Sang, joik, fortellinger

 

Bedriftsutviklingsprogram for bedrifter innen kreative næringer

 

Sametinget starter høsten 2018 utviklingsprogrammet Dáhttu Gründer, i samarbeid med Kreativ Industri.

Dáhttu Gründer er et bedriftsutviklingsprogram for samiske gründere som har eller ønsker å etablere bedrift innen kreative næringer i Sør-Troms og Nordland. Målgruppen for programmet er bedrifter/gründere som er i startfasen eller har en idé og ønsker å starte bedrift.

Se mer på

www.kreativindustri.no/dahttu-grunder