Giellabeassi mas guolli lei fáddán // Språkleir med fisk som tema

Giellabeassi Goregáiddis

IMG_6886

Várdobáiki lágidii giellabeasi guovllu nuoraidskuvllaohppiide geain lea sámegiella fágan (dahje galggašii leat sámegiella fágan) skuvllas. Ledje 11 áŋgiris oasseváldi geat deaivvadedje Goregáiddis Boazovázzis mánnodaga čakčamánu 25. beaivvi. Oasseváldit besse reidet šlivggoniid (oaggunreaidu mii lea stobes/revrres reidejuvvon), bivdit šlivggoniin, fierbmut, oahppat guollenamahusaid, guliid čollet ja muđui geavahit giela praktihkalaš dilálašvuođain. Mis lei nu lihkku ahte fierbmái darvánedje dápmohat, nu ahte oahppit besse borrat guoli man ieža ledje bivdán. Ledje movttegis oahppit geat distaga čakčamánu 26. beaivvi vulge gallás čovjjiin siidii vas. Oahppit ledje duhtavaččat giellabesiin ja celke earret eará ahte ledje oahppan ođđa sániid sámegillii ja fierbmut, sii celke maiddá ahte lei somá oahpásmuvvat earáiguin. Ja okta dehálaš oassi giellabeasis leage oahpásmuvvat daid eará sámegielohppiiguin geat leat guovllus.

 

IMG_6891Várdobáiki lágida juohke jagi giellabeasi sihke nuoraidskuvllaohppiide ja mánáidskuvllaohppiide. Boahtte giellabeassi lea giđđat, ja dalle leat mánáidskuvllaoahppit geat deaivvadit.

 

Språkleir på Kåringen

Várdobáiki arrangerte språkleir for regionens ungdomsskoleelever som har samisk som fag (eller skulle hatt samisk som fag) på skolen. Det var 11 ivrige deltakere som møttes på Kåringen på Boazovázzi mandag 25. September. Deltakerne fikk lage kasteboks (fiskeredskap laget av en boks/rør), fiske med kasteboks, sette ut og ta opp garn, lære seg fiskebenevnelser, sløye fisk og ellers bruke samisk språk i praktiske situasjoner. Vi var heldige og fikk fisk i garnet, så elevene fikk spise selvfisket fisk. Det var glade og mette elever som reiste hjem igjen tirsdag 26. IMG_6890september. Elevene var fornøyde med språkleiren og tilbakemeldingene var at de hadde lært seg nye ord og garnsetting, det hadde også vært morsomt å bli kjent med nye fjes. Og en viktig del av språkleirene er nettopp å bli kjent med de andre samiskelvene i regionen.

 

Várdobáiki arrangerer hvert år språkleir til både ungdomsskoleelever og barneskoleelever. Neste språkleir arrangeres våren 2018, da er det barneskoleelevene som møtes.

Sámástallan prográmma

SÁMÁSTALLAN PROGRÁMMA (ođasmahtton/oppdatert 13.10.17)Vb logo

 

BEARJADAGA/ FREDAG 20.10.17:

Dii. 17:00 – 18:00      

Boahtin ja ordnet idjadansájiid / Ankomst og innkvartering

Dii. 18:00                  

Mállásat / Middag

Dii. 19:00                  

Dieđut, soahpamuš, oahpásmuvvat, ja nu ain / Info, avtale, bli kjent, m.m

Oahpásmuvvan: Guovttis ja guovttis: muitalit iežas birra nubbái, ja de maŋŋá mii muitalat joavkkus nubbi nuppi birra. / Bli kjent: To og to. Fortelle om seg selv til den andre, etterpå forteller vi om hverandre til hele gruppa.

Dii. 20:00                  

Eahketprográmma, dolastallat / Kveldsprogram, bålkos

 

LÁVVORDAGA/ LØRDAG 21.10.17:
Dii. 07:30 – 08:45      

Iđitborramuš / Frokost

Dii. 09:00 – 12:00      

Fitnat báktesárgumiid geahččamin Gánasvuonas, vázzit sullii 4 km.

Sidjiide geat eai vuolgge vázzinmátkái leat eará doaimmat Boazovázzis. / Vi går og ser på Helleristninger i Kanstadfjord, ca 4 km gåtur. De som ikke blir med på tur har andre aktiviteter på Boazovázzi.

Dii. 12:00 – 13:00    

Beaiveborramuš / Lunsj

Dii. 13:00 – 15:00     

Joavku 1: Oahppásmuvvanárka / Bli kjent-ark

Joavku 2: Lávlun, juoigan ja máinnasteapmi – ráhkkanit ovdanbuktima eahketdoaluide. / Sang, joik og fortelling – forberede fremføring til kveldsprogrammet.

Joavku 3: Doaibma ii leat mearriduvvon. / Aktivitet ikke bestemt.

Dii. 16:00 – 18:00      

Joavkkut lonuhit doaimmaid / Gruppene bytter på aktiviteter

Dii. 19:00                 

Mállasat, suige bohtet guossit / Middag, kanskje får vi gjester

Su: 20:30                  

Eahketprográmma. Mii ovdanbuktit daid earáide. / Kveldsprogram. Fremføring til de andre.

 

SOTNABEAIVVI/ SØNDAG: 22.10.17

Dii. 08:00 – 10:00      

Iđitborramuš / Frokost

Árvvoštallan ja buorre mátki ruoktut! / Evaluering og god tur hjem!

Sámástallan – en arena for muntlig samisk

Várdobáiki sámi guovddáš bovde ollesolbmuid ja nuoraid Sámástallamii Boazovázzái, Goregaáiddis Lodega suohkanis 20.-22.10.17. Sámástallan lea sidjiide geat unnit eanet máhttet sámegiela, ulbmil lea hárjehallat gulahallat sámegillii. Eanet dieđut dás vuolábealde.

***

Várdobáiki samisk senter inviterer ungdom og voksne til Sámástallan på Boazovázzi i Kåringen i Lødingen kommune 20.-22.10-17. Sámástallan er for de som kan som kan mer eller mindre samisk, formålet er å øve på å kommunisere på samisk. Du finner mer info her nedenfor.

 

SÁMÁSTALLAN BOAZOVÁZZIS – Samisk språkbad på Boazovázzi
GOAS // NÅR: Golggotmánnu/oktober 20-22 2017Boazovázzi

BÁIKI // STED: Boazovázzi, Goregaáiddis / på Kåringen, Lodegis/Lødingen

ULBMILJOAVKU // MÅLGRUPPE: Ollesolbmot ja nuorat geat unnit eanet sámástit / Voksne og ungdom som kan mer eller mindre samisk

SISDOALLU // INNHOLD: Oassálastit bájiide ja sosiálalaččat sámegillii / Delta i poster og i det sosiale på samisk

ULBMIL // MÅL: Hárjehallat gulahallat sámegillii / Øve på å kommunisere på samisk

FUOMÁŠ // OBS: Ovdal go Sámastallan álgá, fertet čállit soahpamuša ahte lohpidat gulahallat ja hoallat dušše sámegiela dassážii go kursa loahpahuvvo. / Før kursstart må du skrive under på en avtale om å kommunisere og snakke kun samisk helt til kurset avsluttes.

(Sii geat máhttet unnan sámegiela sáhttet guldalit eanet, engelasgiela sáhttá leat lohpi geavahit veahkkegiellan. / De som kan lite samisk kan lytte mer, engelsk kan tillates som hjelpespråk.)

IDJADEAPMI // OVERNATTING: Sinne ja lávus / Inne og i lávvu

HADDI // PRIS: NOK/SEK 500,- idjadeami ja borramuša ovddas/inkl. overnatting og mat

Gaskaboddosaš prográmma dáppe // Foreløpig program her

Dieđiheapmi / Påmelding +47 950 75 542
mail: annemarja(a)vardobaiki.no, kopi: post(a)vardobaiki.no

Dieđihanáigi ovdal 12.10.17/ Påmeldingsfrist 12.10.17

 

Váldde oktavuođa Ánne Márjá Guttorm Graveniin Várdobáikkis jus leat jearaldagat, tlfnr +47 950 75 542 / e-boasta annemarja(a)vardobaiki.no // Ta kontakt med Ánne Márjá Guttorm Graven på Várdobáiki om du lurer på noe, tlfnr +47 950 75 542 / e-post annemarja(a)vardobaiki.no

Várdobiegga inviterer til kulturell kveld sammen med musikk og teatergruppen Ilebts fra Narjan-Mar, Russland 1. oktober kl 15:30 på Lavangseidet Grendehus

Program

15:30 Smakebiter på nenetsisk mat
16:00 Konsert/forestilling med Ilebst
17:00 Salg av middag
17:30 Informasjon om samarbeidsprosjektet
18:00 Opptreden med Várdobiegga og Ilebts

Loddsalg

Ilebts er en nenetsisk amatør teatergruppe som setter opp forestillinger som baseres på deres tradisjonelle fortellinger og sagn. Nenetsere er et urfolk med mange fellestrekk med samisk kart med navn
kultur og tradisjon. Her vil vi få se og oppleve både forskjeller og likheter.

Unik mulighet til å bli kjent med nenetsk kultur!

For første gang kommer det nenetske amatør musikkteatret «Ilebts» fra Narjan-Mar (Russland)til ETS for å besøke Várdobáiki Se kart.

Sanggruppen Várdobiegga ved Várdobáiki samisk senter har et samarbeidsprosjektet sammen med musikkteatret «Ilebts». Målet er å bli kjent med hverandres kultur, og få et innblikk i både likheter og forskjeller.

I mai 2017 besøkte sanggruppa Várdobiegga «Ilebts» i Russland. Der hadde de to gruppene en felles forestilling. Nå er det «Ilbets» sin tur til å besøke Várdobiegga i Norge.

Teatret «Ilebts» ble etablert for 20 år siden i hovedstaden i det nenetiske okrug (fylke) i Narjan-Mar. Byen ligger ca 100 km fra Barentshavet nord for polarsirkelen.  Den er ikke mer enn 85 år gammel med et innbyggertall på 19000. Den nenetsiske okrug er veldig gammel, og den første bygda ble etablert allerede på 1500-tallet.

Den nenetsiske okrug består av tre tundraer. I Narjan-Mar bor det både en russisk befolkning og nenetsisk urfolk. Viktige virksomheter hos nenetserne er reindrift og fiske.

Ordet «Ilebts» på nenetsisk betyr «livet». I teateret finnes det medlemmer i nærmest alle aldre; fra 5 til 75 år.

Målet å med å etablere teatret var: Å ta vare på kulturen, tradisjonene og språket. Alle teaterstykkene foregår på nenetsisk.

NB feil dato! det skal være den 22. sept. ellers samme program Helsetreff fredag 29. september Lavangseidet grendehus – tema Elsa Laula Renberg, fortelling om denne samiske pioneren og hennes liv med Siri Broch Johansen

Program

11.00 Elsa Laula Renberg, fortelling om denne samiske pioneren og hennes liv med Siri Broch Johansen
12.00 Samisk språkstund
12.30 Trim
13.00 Salg av gumbá/ruhppán/mállegáhkku/blodklubb til deltakerne 80 kr
13.30 Loddsalg

Elsa Laula Renberg
I 2017 er det hundre år siden samene for første gang samlet seg til et felles møte. Dette møtet foregikk i Trondheim, og en av den tidens ledende samepolitikere, Elsa Laula Renberg (1877-1931), var en av initiativtakerne. I denne produksjonen vil
forfatteren Siri Broch Johansen fortelle om denne samiske pioneren og hennes liv. For å få et best mulig bilde av personen Elsa har forfatteren brukt skriftlige og muntlige kilder fra både svensk og norsk side av grensen. I denne boka portretteres Elsa Laula Renberg som et menneske av kjøtt og blod, med både gode og mindre heldige sider.

Siri Broch Johansen
Siri Broch Johansen er forfatter, dramatiker og artist. Hun har skrevet både sakprosa og ungdomsromaner, samt scenetekst og sang. For tida tar hun MA i teater med fordypning i scenetekst med Teaterhøgskolen i Oslo. Boka om Elsa Laula Renberg har fått gode kritikker, og er nå gitt ut i andre opplag. Boka er også gitt ut på svensk.

Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Arrangementet er et samarbeid mellom Skånland kommune, Troms fylkeskommune og Den Kulturelle Spaserstokken.

Dearvvašvuođadeaivvadeapmi bearjadaga čakčamánu 29. b. 2017 Loabagáiddi gilihuotnahin, ášši Elsa Laula Renberg, muitalus sámi ovdamanni eallima birra, Siri Broch Johansen bokte

Prográmma

11.00 Elsa Laula Renberg, muitalus sámi ovdamanni eallima birra, Siri Broch Johansen bokte
12.00 Giellaboddu
12.30 Lášmmohallan
13.00 Gumbá/ruhppán/mállegáhkku vuovdemassii, 80 ru
13.30 Vuorbegávpi

Muitte vuorbegávppi. Dohppe áinnas juoidá mielde vuorbádeapmái.

Lágideapmi lea ovttasbargu gaskal Skániid suohkana, Romssa Fylkkasuohkana ja Kultuvrralaš Vázzinsoappi.

Stedsnavnseminar i Ballangen lør. 23.sept

Ballangen har ei lang og interessant samisk historie. Visste du at i 1930 var 26% (479 personer) av befolkninga i Ballangen samer?
Pippira Siida arrangerer samisk stedsnavnseminar i Ballangen på lørdag 23. september KL 10 – 15.

Várdobáiki si 100-års-jubileumsutstilling «Foto og fortellinger» settes også opp på Pippira Siida fra lørdag til mandag.

PROGRAM
Info om innsamling av stedsnavn i Ballangen.
På spor etter samiske hellige fjell v/ Marit Myrvoll
Pause med servering.
Várdobáiki sitt stedsnavnutvalg sitt arbeid v/ Magne Huva
Gjennomgang av de samiske stedsnavn i Ballangen.
Hva betyr de samiske stedsnavn. (Kopi av materialet til alle som kommer.)

Utstillinga Foto og fortellinger.
Om samer i vårt område. Tidsrom 1910 – 1925. Utstilling blir stående til mandags kveld.
Søndag: 14 – 18 Mandag 14 – 18

ballangen samisk

BÅÅSTEDE ved en milepæl – fordeling gjennomført

Bååstede – prosjektet for tilbakeføring av samisk kulturarv – har gjennomført kommisjonsmøtet med Várdobáiki. Av de ca 50 gjenstandene som Norsk Folkemuseum har fra vårt museumsområde, skal halvparten tilbakeføres. På kommisjonsmøtet ble det fattet konkrete beslutninger om hvilke gjenstander som skal overføres til Várdobáiki museum og hva som skal bli tilbake på Norsk Folkemuseum/Kulturhistorisk museum. For noen få gjenstander trengs det ytterligere vurdering før endelig beslutning kan tas. Fordelingen foregår etter prinsippet om enighet.

Også Árran museum gjennomførte forhandlinger på dette første kommisjonsmøtet. Målet er at fordelingen skal være sluttført før jul, og da er museene klar for den siste fasen i tilbakeføringsprosessen; den fysiske tilbakeføringen. For Várdobáiki sin del må de museumsfaglige og økonomiske behovene være løst slik at en fysisk overføring kan skje og gjenstandene kan ses i den nye permanente museumsutstillinga.

Bååstede-utstillinga som viser fotografier av 24 gjenstander – fire fra hvert av de seks samiske museene – åpnes på Várdobáiki i november.

Kontaktinfo:
Marit Myrvoll, museumsleder, tlf. 916 97 858, e-post: marit@vardobaiki.no
Kjersti Myrnes Balto, senterleder, tlf.41 50 35 29, e-post: kjersti@vardobaiki.no

Kontaktinfo Norsk folkemuseum:
Prosjektleder Bååstede: Káren Elle Gaup, tlf 909 85 997 e-post: karen.elle.gaup@norskfolkemuseum.no
Konservator for urfolks- og minoritetssaker Leif Pareli, tlf (+47) 48200258, e-post: Leif.pareli@norskfolkemuseum.no

KULTURHISTORISK MUSEUM
Frederiks gate 2, 0164 Oslo
Tlf. 22851900
Gro B. Ween, Tel. +47 47338133
http://www.khm.uio.no

Mer om Bååstede-prosjektet: http://www.arran.no/baastede

NFSA.0312
Mannsbelte fra Jukkasjärvi. Innkjøpt i 1891. https://digitaltmuseum.no/011023292618/belte

21751856_10209901570198084_1277924415439931254_n
Deltakerne på det første kommisjonsmøtet. Foto Norsk Folkemuseum.

21769060_461729344209911_1263210735_o
Bak, venstre: Inger Elisabeth Jensen, Gro Ween, Lisa Dunfjeld Aagård, Sissel Ann Mikkelsen. Foran, venstre: Leif Pareli, Harrieth Aira, Marit Myrvoll og Káren Elle Gaup. 13.09.2017. Foto Norsk Folkemuseum.

21740743_10154901186301220_7918907253781767298_o

Deltakerne i Bååstedes første kommisjonsmøter, 12. og 13. september. Fra venstre: Camilla Nordeng og Ingrid Gudmestad (objektkonservatorer i Bååstede-prosjektet), Sissel Ann Mikkelsen (Sametinget), Harrieth Aira (Árran lulesamisk senter), Marit Myrvoll (Várdobáiki), Lisa Dunfjeld Aagård (Samisk Museumslag) Gro Ween (Kulturhistorisk Museum), Káren Elle Gaup (prosjektleder Bååstede), Leif Pareli og Inger Jensen (Norsk Folkemuseum). Foto: Norsk folkemuseum.

Stullan 10.09.17

(på norsk under teksten på samisk)

STULLAN 10.09.17

Dál lea čakča ja áigi vas deaivvadit stullat ja sámástit. Dál lea Ánne Márjá guhte bovde mánáid ja sin váhnemiid ja eará sogalaččaid Evenáššemárkku gilihuotnahii stullat.

 

Gonnes: Evenáššemárkku gilihuonas

Goas: sotnabeaivvi 10.09.17 dii. 12:00 – 15:00

 

Stullan:

 1. Oahpásmuvvan

Mii čohkkedat rieggái láhttái ja lávlut ja oahpásmuvvat.

Mii lávlut Bierdna oađđá, ja oahppat sániid lávlagis.

 1. a. Stuorát mánát: Mii reidet váffeliid*, ja bordit lihtiid borddi nala.

Mánát veahkehit mihtidit mielkki, jáffuid ja nu hain, ja mánát besset vuoruid mielde vierrut váffeldáiggi.

 1. á. Unnit mánát: Stullan, mis leat duhkorasat sidjiide
 2. Mii herskostallat váffeliiguin
 3. Mii stullat Bierdna oađđá
 4. Friddja stullan

Dan botta go mánát stullet de rávisolbmot háleštit ja uššudit: mii doaibmá, mii ii doaimma nu bures, goas galgá boahtte stullan, earret eará

 

Illudan dinguin deaivvadit! Mii oaidnalit!

Dearvvuođat Ánne Márjjás

 

bjorn-spor

 

Bierdna oađđá
Bierdna oađđá, bierdna oađđá,

liegga biejustis

Son ii váralaš leat,

jus mii váruhit fal

Muhto eat mii, muhto eat mii

luohte sutnje gal

bjorn-spor

 

 

*Atte dieđu Ánne Márjái (95075542) jus leat muhttin biebmut maid mánná ii sáhte borrat.

 


STULLAN 10.09.17

Nå er det høst og på tide å møtes for å leke på samisk. Nå er det Ánne Márjá som inviterer barn med foreldre og/eller andre slektninger til Evenesmark grendehus for å leke.

 

Sted: Evenesmark grendehus

Tid: søndag 10.09.17 kl. 12:00 – 15:00

 

Stullan:

 1. Bli kjent

Vi setter oss i ring på gulvet og synger og blir kjent

Vi synges Bierdna oađđá, og lærer oss ordene i sangen.

 1. Større barn: Vi lager vafler*, og dekker på bordet

Barna hjelper til med å måle opp melk, mel og sånt, og barna får røre i vaffelrøra på tur

 1. b. Mindre barn: Stullan, vi har leker med oss
 2. Vi koser oss med vafler
 3. Vi leker Bierdna oađđá
 4. Fri stullan

Mens barna leker så snakker voksne sammen om Stullan: hva fungerer, hva fungerer ikke, når skal vi ha neste stullan, blant annet

 

Gleder meg til å treffe dere! Vi ses!

Hilsen Ánne Márjá

 

bjorn-spor

Bierdna oađđá (bjørnen sover)
Bierdna oađđá, bierdna oađđá,

liegga biejustis

Son ii váralaš leat,

jus mii váruhit fal

Muhto eat mii, muhto eat mii

luohte sutnje gal

bjorn-spor

 

 

*Gi beskjed til Ánne Márjá (95075542) om det er noen allergier vi må ta hensyn til.

Sámi doaimmat mánáidgárddiide / Samiske aktiviteter for barnehager

(på norsk under den samiske teksten)

 

Sámi doaimmat mánáidgárddiide

Bargojoavku Sámi doaimmat mánáidgárddiide

Várdobáikkis lea jođus ovttasbargu mas Lujávrii sámi guovddáš, Murmánskka pedagogalaš college, Murmánskka mánáidgárdi nr 136 ja Márkománák mánáidgárddi reidejit gihppagačča mánáidgárddiide mas leat stohkosat, máidnasat ja lávlagat mas sámegiella ja kultuvra lea guovddážis.

Sotnabeaivvi ja mánnodaga 03.-04.09.17 lea leamaš nubbi prošeaktadeaivvadeapmi. Mánnodaga lei bargojoavku guossis Márkománák mánáidgárddis. Doppe oahpásnuvve mánáiguin, lávlo ja stohke, sihke gielddasámi ja nuortasámi stohkosiid ja lávlagiid.Kjerst Myrnes Balto

 

Prošeaktajođiheaddji: Ann-Mari Thomassen

Gihppaga hábmejeaddji: Tone Elvebakk.

Dulka: Ekaterina Amundsen

Eará oasseváldit:

Antonina Antonova

Tatiana Sechko

Tatjana Poljakova

Svetlana Pavlovickaja

Larisa Litvinova

Nadezda Vokolova

Nadezda Duvanova

Nina Afanasjeva

Irina Eremina

 

Ovttasbargoguoimmit: Barentsčállingoddi, Nordlándda fylka, Sámediggi, Márkománák mánáidgárdi, Murmánskka pedagogalaš college, Murmánskka mánáidgárdi nr. 136, Davvi Eamiálbmotguovddáš Murmánska, Sámi guovddáš Lujávrris.

 


 

Samiske aktiviteter for barnehager

Prošeaktačoahkkin / ProsjektmøteVárdobáiki har pågående et samarbeid hvor Samisk senter i Lovozero, Murmansk pedagogiske College, Murmansk barnehage nr. 136 og Márkománák samiske barnehage utarbeider et hefte for barnehager med leker, fortellinger og sanger hvor samisk og samisk kultur er i fokus.

Søndag og mandag 03.-04.09.17 var det prosjektsamling nummer to. Mandag var arbeidsgruppa på besøk ho Márkománák samisk barnehage. Der ble de kjent med barna, Kjersti Mynes Baltosang og lekte, både kildinsamiske og nordsamiske leker og sanger.

 

Prosjektleder: Ann-Mari Thomassen

Illustratør for heftet: Tone Elvebakk.

Tolk: Ekaterina Amundsen

Andre deltakere:

Antonina Antonova

Tatiana Sechko

Tatjana Poljakova

Svetlana Pavlovickaja

Larisa Litvinova

Nadezda Vokolova

Nadezda Duvanova

Nina Afanasjeva

Irina Eremina

 

Samarbeidspartnere: Barentssekretariatet, Nordland fylke, Sametinget, Márkománák barnehage, Murmansk Pedagogiske College, Murmansk barnehage nr. 136, Nord Urfolksenter Murmansk, Samisk senter, Lovozero.