Velkommen til samisk barnegruppe og ungdomsgruppe! Fysisk aktivitet og naturbruk for barn og unge

Mandag 1.februar kl.17:30-20:00 er det Mánáidjoavku/ Barnegruppa.

Tirsdag 2.februar kl.17:30-20:00 er det Nuoraidjoavku/ Ungdomsgruppa.

Skitur, tae-kwon-do, klatring, lassokasting, tur i reingjerde, drama, grotting, overnattingstur, lage mat av planter fra naturen, duodji, båttur, havfiske og blåtur er blant aktivitetene som Várdobáiki samisk senter tilbyr barn og unge i år.

Mánáidjoavku/ Barnegruppa er fra 2.- til 7.trinn.
Nuoraidjoavku/ Ungdomsgruppa er fra 8.trinn til og med 18 år.

Det første treffes arrangeres 1. og 2.februar i Stuornjárgga sámi duodji sine lokaler i Trøssemark. Der skal alle lage sine egne knivbelter.

Det blir servert måltid med fokus på sunn, enkel og tradisjonsrik samisk mat.

Tilbudet er for alle barn og unge, og det kreves ikke at man kan samisk for å delta. Alle vil få mulighet til å lære seg enkle samiske ord og utrykk knyttet til aktivitetene. Og det vil ellers være naturlig for oss å bruke samisk så mye som mulig.

Gruppene ledes av Tone Elvebakk, Beatrice Fløystad og Janne Olsby.

Vi ønsker både tidligere og nye brukere varmt velkommen! Og vi gleder oss enormt til gamle gjensyn og nye bekjentskap!

For mer info og halvårsplan: Velkommen til samisk barnegruppe og ungdomsgruppe!

Bures boahtin sámi mánáidjovkui ja nuoraidjovkui! Fysalaš doaimmaheapmi ja luonddugeavaheapmi sámi mánáide ja nuoraide

Čuoiganmátki, tae-kwon-do, gizzun, njoarosteapmi, gárddástallan, drama, áibarassan, ijastallanmátki, reidet biepmu luonddušattuin, duddjon, fanasmátki, mearrabivdu ja alitmátki leat doaimmat man Várdobáiki sámi guovddáš fállá mánáide ja nuoraide dán jagi.

Fálaldat lea organiserejuvvon dan láhkai ahte leat deaivvadeamit oktii mánus, ja leat sidjiide geat leat 2. luohkás ja gitta 18 jahkásaččaide, juhkkojuvvon mánáidjovkui ja nuoraidjovkui.

Mánáidjoavku lea sidjiide geat leat 2.-7. luohkás.

Nuoraidjoavku lea sidjiide geat leat 8. luohkás ja gitta 18 jahkásaččaide.

Vuosttaš deaivvadeamit leat guovvamánu 1. ja 2. b. Stuornjárgga sámi duoji lanjain Vuopmegeažis. Dalle galget buohkat duddjot alcceseaset niibeboahkána.

Mánnodaga guovvamánu 1. b. dii. 17:30-20:00 lea Mánáidjoavku.

Disdaga guovvamánu 2. b. dii. 17:30-20:00 lea Nuoraidjoavku.

Lea guovddážis ahte biepmu mii guossohuvvo lea dearvvašlaš, álki reidet ja árbevirolaš sámi biepmu.

Fálaldat lea buot mánáide ja nuoraide, iige gáibiduvvo ahte máhttá sámegiela searvat. Buohkat ožžot vejolašvuođa oahppat sániid ja dadjanvugiid sámegillii mat gullet doaimmaide. Ja muđui lea midjiide lunddolaš geavahit nu ollu sámegiela go vejolaš.

Leat Tone Elvebakk, Beatrice Fløystad ja Janne Olsby guđet jođihit joavkkuid.

Mii sávvat sihke ovddeš ja ođđa oasálastiide bures boahtima! Ja mii illudat sakka deaivvadit fas dinguin ja ođđa oahpásmuvvamiidda!

Geahčča das eambo dieđuid ja jahkebeaiplánaid: Bures boahtin sámi mánáidjovkui ja nuoraidjovkui!

Bilder fra vernissage med Ingunn Moen Reinsnes

Om du vil se en spennende utstilling, kom og besøk vårt galleri! Ingunn Moen Reinsnes stiller ut bilder frem til mai 2016. Åpningstid hverdager fra 9-15.

Her kan du se smakebiter av utstillingen samt bilder fra utstillingsåpningen 27. november 2015

Helsetreff 22. januar 2016 på Evenesmark grendehus kl 11-14

  • 11.00 Samisk lesetrening
  • 11.30 Varslere i naturen. Miniforedrag av Klemet Isaksen Hætta, Várdobáiki
  • 12.30 Trim
  • 13.00 Mølja 80 kr.

Vi minner om åresalg. Ta gjerne med en gevinst som kan loddes ut.

Kulturbussen i Troms vil være tilstede.

Seminar: Samer og rus – kulturforståelse i møte med rusavhengige den 2. februar 2016 på Ungdomshuset på Evenskjer

Program

08:30     Registrering

09:00     Velkommen, kulturelt innslag

09:10     Et historisk innblikk i fornorskningen og konsekvensene for samer da og nå v/SANKS

Lokal samisk historie v/Várdobáiki

10:00     Erfaring med tilbud om behandling til samiske rusavhengige v/Karen Inga Gaup, Finnmarksklinikken

11:00     Spørsmål, diskusjon

11:15     Lunsj

11:45     Kulturforståelse i arbeid med samiske brukere og andre minoriteter

  • Innføring i begreper som kultur, kulturforståelse, kulturkompetanse
  • Helserettigheter for samer og nasjonale minoriteter
  • Tverrkulturell kommunikasjon i arbeid med samisk brukere/pasienter v/Renathe Simonsen og Reidun Rasmussen, SANKS

Oppsummering ved SANKS

14:30     God tur hjem!

Målgruppe
Helse- og omsorgsarbeider i kommune- og spesialisthelsetjeneste
Barnevernstjenesten
NAV
Folkehelsearbeidere
Frivillige organisasjoner, lag og foreninger
Lensmannskontor

Mål seminar
– Økt kulturell bevisstgjøring og forståelse for rusmisbruk blant etniske minoriteter.
– Økt bevissthet om egne verdier og holdninger som har betydning i møte med mennesker med ulik kulturell bakgrunn. (Hvordan møter vi folk, hva har vi med oss i møter med andre mennesker)
– Økt kunnskap om rusavhengighet i Nord Norge med særlig fokus på samisk befolkning i et historisk perspektiv

Om SANKS – Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus
SANKS har distriktspsykiatriske funksjoner i opptaksområdet for Midt-Finnmark og nasjonale kompetansetjenestefunksjoner innen psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i hele Norge.
SANKS fikk status som samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus i 2013.

Om SANKS – Finnmarksklinikken – Fleksibel medspiller for god livskvalitet
Finnmarksklinikken består av en døgnenhet med 12 plasser og en ruspoliklinikk. All behandling er frivillig og tilpasses den enkeltes behov.
Målgruppen er menn og kvinner over 18 år med misbruksproblematikk. Misbruket kan omfatte narkotiske stoffer, alkohol og vanedannende medikamenter, evt i kombinasjon med psykiske lidelser.

Finnmarksklinikken har eksistert siden 1980 og er en del av spesialisthelsetjenesten innen TSB (tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk)

Påmelding – Seminaret er gratis
Du betaler kr. 250,- ved registrering for bevertning (lunsj, kaffe/te, frukt) og administrasjonsutgifter/leie av lokalet.

Påmeldingsinfo:
Navn:
Arbeidssted:
Stilling:
Mobil:
E-post

Sendes til Jostein P. Øyan per mail innen 26.01.2016

Informasjon om seminaret kan du få ved å henvende deg til:

Jostein P. Øyan, Mobil: 480 01 708
E-post: Jostein.Oyan@skanland.kommune.no

Seminaret er et samarbeid mellom ETS-kommunene ved ruskoordinator og SLT-koordinator, SANKS, Finnmarksklinikken og Várdobáiki.

Várdobáiki samisk senter
er et samisk senter med virksomhetsområde i Sør-Troms og Nordre Nordland. Senterets hovedkontor er på Nautå i Evenes kommune. Organisasjonens formål er å videreføre samisk språk, kultur og samfunnsliv i regionen. Várdobáiki skal også bidra til et inspirerende miljø i tråd med samiske verdier og tradisjoner i området. I målparagrafen står det også at det er en spesiell oppgave for Várdobáiki å få realisert planene for kulturhuset Várdobáiki.

Čuovgodit dáppe davviin – Várdobáikki lavvu riggi čađa

Čuovgodit dáppe davviin – Várdobáikki lavvu riggi čađa.
Det lysner i nord – bak Várdobáikis lavvostenger.

Søken i samiske stedsnavn

 

Mearrasámi diehtoguovddáš/Sjøsamisk kompetansesenter i Porsanger (www.mearrasapmi.no) og Várdobáiki sámi guovddáš har fått bevilget midler hos Norsk Kulturråd til utprøving av en metodikk hvor samiske og norske stedsnavn samt fortellinger «ny-leses» i søken etter samisk mytologisk kunnskap og normer for bruk av landskap. Utvalgte områder er sjøsamisk område i Vest-Finnmark og markasamisk område i Nordre Nordland/ Sør-Troms. Et langsiktig mål er å skape en solid og mer omfattende kunnskapsbase for samisk virkelighetsforståelse relatert til landskap, både i fortid og nåtid. Prosjektet er planlagt som en studie av allerede innsamlede stedsnavn og fortellinger fra de utvalgte regionene, og fagdager hvor deltakernes bidrag studeres og diskuteres.

Prosjektet vil gjennomføres våren 2016.

begge logoer2